Personeelsvereniging Den Bosch neemt afscheid van bedrijfsleider Klaveijasvereniging in de bloemetjes Programma Zoeterwouds personeelsfeest Sinds enige jaren is het gebruikelijk dat eens in de twee jaar een personeels feest wordt georganisèerd. De laatste feesten zijn alle in 1984 gehouden, dus dit jaar is het weer zover. Voor Zoe- terwoude is het feest vastge steld op 27 september a.s. (Een gunstige datum want de volgende dag kunt u een uur langer slapen in verband met het einde van de zomer tijd). Ook het programma is al bekend. Evenals vorige keren wordt ontvangstge bouw De Hooiberg weer omgetoverd in een casino. Pianist Cas Oosthoek zal hier voor de muzikale omlij sting zorgen. In de diverse tenten rondom De Hooiberg treden op: Orkest Down Town Jazzband en Joe Bourne (in het Country Western paviljoen). In dc Discotent komt de Peter Stuyvesant disco-show met Tom Mulder en een optre den van José. Dans-en show orkest Telephone, Anita Meyer, balletgroep Penny de Jager. Benny Nijman en Lobo zijn de artiesten die te bekijken en te beluisteren zijn in de grote feesttent. Voor degenen die de datum alvast in hun agenda willen noteren: het feest vindt plaats op 27 september en begint om 20.00 uur. In de salarisenveloppe van 15 sep tember zult u uw uitnodiging aantreffen. !8 HHiHiHHSH •«nunszxu 3$ Regelmatig vinden op alle vestigingen vergaderingen plaats van het bestuur van de personeelsvereniging met afgevaardigden van de diverse secties. Zo ook in Den Bosch. De bijeenkomst op 19 maart had een speciaal tintje. Tijdens deze vergade ring nam het PV-bestuur namelijk afscheid van de Bossche bedrijfsleider, ir. C. Scheltema, in verband met zijn benoeming tot hoofd van Heineken Technisch Beheer. Als voorzitter van de personeelsvereniging sprak de heerW.J. van Stip- pent de heer Scheltema en zijn echtgenote toe. In zijn toespraak ging hij in op de betrokkenheid van de heer Scheltema bij de personeels vereniging. Met name bena drukte hij diens inzet en steun bij de totstandkoming van het Heineken Ontspan- nings Centrum (HOC). De heer Van Stippent deelde mee dat als blijk van waarde ring hiervoor de heer Schel tema werd benoemd tot ere lid en overhandigde hem een bijbehorende oorkonde. Tevens kreeg de heer Schel tema een attaché-koffer aan geboden, terwijl zijn echtge note een prachtig boeket bloemen in ontvangst mocht nemen. In verband met het vertrek van de heer Schel tema naar Zoeterwoude, stond ook het Bossche con tactbiertje van 27maart jl. in het teken van zijn afscheid. Massaal kwamen mede- werk(ster)s naar het HOC om hun bedrijfsleider de hand te kunnen schudden. Veertig jaar geleden werd bij de Heineken brouwerij in Rotterdam door de. inmid dels overleden, heer Beuze- kom een klaverjasvereniging opgericht. Hoewel het ledenbestand in dc loop der jaren is teruggelopen, bestaat de vereniging nog steeds. Juist het feit dat vele leden ook na hun overplaat sing naar de brouwerij in Zoeterwoude, in de Maas stad zijn blijven wonen is vol gens voorzitter J.P. Lock- horst de reden dat de klaver jassers in Rotterdam nog steeds actief zijn. Iedere don derdagavond ontvangt kla verjasvereniging Heineken Rotterdam een, steeds ande re. kaartclub voor een vriendschappelijke wed strijd. Deze kaartavonden vinden traditiegetrouw nog steeds plaats in het kantoor aan de Crooswijksesingel. Alle reden dus om ter gele genheid van het 40-jarig bestaan een receptie te orga niseren waarvoor de andere personeelsverenigingen en collega-kaartclubs onder meer waren uitgenodigd. De receptie vond plaats op vrij dag 14 maart in de Raadskel- der. Het werd een zeer gezel lige bijeenkomst, waarbij het bestuur van de klaverjas vereniging vele cadeautjes mocht ontvangen en volop in de bloemetjes werd gezet. Voor de leden zelf was er gelegenheid het jubileum feestelijk te herdenken tij dens een diner-dansant in Bergschenhoek, een week later. En ook van dat feest kan gezegd worden dat het zeer gezellig was.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 34