m Personeelsblad van Heineken 2 Inhoud/colofon 3 Jaarverslag 5 Nieuwe campagne 6 Bedrijfsnieuws: 8 Zo worden de nieuwe bierkratten gemaakt 10 Nieuwe klok Amster damse brouwerij Ontvangsten op de 12 Buitenland: 14 Bedrijfsnieuws: 16 Internationaal karakter van het werk bij Heineken 18 Rotterdam; verhalen en foto's uit de 'oude doos' 20 Nieuwe Amstel reclame campagne 23 Ideeënbus, met vier grote beloningen 24 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 28 Proost 30 Vatvaria HET LEZEN WAARD Onlangs is verschenen het jaarverslag 1985 van Heineken N.V. Daaraan zijn de pagina's 3 en 4 van dit nummer gewijd. Uit dat jaarverslag blijkt nog- eens het internationale karakter van onze onderneming, met belangen in vele landen. Voor de medewerkers geldt dat zij met dat aspect steeds meer te maken krijgen bij hun dagelijkse werkzaamheden. De één verpakt een van onze produkten voor een verre exportmarkt, en de ander pakt zijn kof fer voor een buitenlandse reis. Over de verschillende kanten van het werk bin nen een internationaal opererende onderneming gaat het artikel op de pagina's en WJj BENOEMING NOG EEN YVONNE VOOR VERS VAN'T VAT r.v Heineken N.V. Pepsi-Cola Deelname aan beurzen; lay-outwijziging colonne ZAVou; vestigingen Heineken Shires naar Engeland; Tiger Beer en het Chinese nieuwjaar; Carnaval op Trinidad; Special Dark in nieuw jasje Nieuwe graan transport en - maalinrichting Z/Meer 150e EHBO-diploma H/Bosch; le paalTD en Centraal Maga zijn 22 Verenigingsnieuws: Personeelsvereniging H/ Bosch nam afscheid van hr. Scheltema; Personeelsfeest '86 Z/wou; 40 jaar klaverjassen 37e jaargang nr. 3 Mei 1986 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/814288 Yvonne Peeters is de nieuwe correspon dente voor Vers van 't Vat bij de GWN in Zoetermeer, en daarmee de tweede Yvonne -na redactrice Yvonne van Stek- Sanders- die zich gaat bekommeren om het personeelsblad. Yvonne Peeters is met ingang van 1 janauri benoemd tot chef Commercial Relations bij de GWN. Zij neemt het cor respondentschap over van de heer EG.A.M. Roolaart die door zijn benoeming tot hoofd Directie-secretariaat Heine ken Nederlands Beheer zijn standplaats Zoetermeer verwis selde voor Zoeterwoude. Redactie en redactiecommissie bedanken langs deze weg de heer Roolaart, en wensen tege lijkertijd Yvonne Peeters succes bij het invullen van het cor respondentschap. Bij de voorpagina: Een advertentie uit de nieuwe reclame-campagne voor Amstel Bier die net van start is gegaan. Zie ook pag. 20/21. Bij de achterpagina: Een oude prentbriefkaart van het Heineken agentschap annex Electrische limonade- fabriek J.H. van de Werken te Gouda. Redactie: Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J. Valens Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bwmik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Zoetermeer: Y.C.M. Peeters Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations Postbus 28, 1000AAA msterdam tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 6/86 dienen uiterlijk 10 juli a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 2