meubelen of het meeverhuizen daar van. De afdeling die dat verzorgt heeft inmiddels ook de nodige huisdieren, waaronder de meest exotische, op het vliegtuig gezet. Bezoek aan Nederland Naam en faam van Heineken in het buitenland leiden ook tot steeds meer internationale bezoekers aan ons land. Van heinde en verre komen ze hier naar toe om cursussen en seminars te volgen, vestigingen te bezoeken en vooral om kennis en ervaring op te doen. Dat vraagt dan vanzelf om een goede organisatie want de gasten moe ten op de brouwerij worden ontvan gen, rondgeleid en van eten en drinken worden voorzien en voor de avonden moet onderdak worden geregeld. Zo worden we in Nederland Nederland geconfronteerd met het internationale karakter van het bedrijf. Maar ook zonder die officiële gasten gaat dat proces door. Zo'n tachtig tot honderd vrachtauto's leveren dagelijks emballage en grondstoffen aan voor de Nederlandse vestigingen. En veelal zijn dat internationale transporten. Een bijzondere activiteit is de ruil- en compensatiehandel die steeds meer ingeburgerd raakt in het internationale handelsverkeer. Sterke valutaschom melingen en een tekort aan deviezen in bepaalde landen liggen daaraan ten grondslag. Ter compensatie van bierle veranties aan een aantal oostblok-lan- den wordt bijvoorbeeld in Nederland glaswerk uit die landen geïmporteerd. Verzamelaars Het zijn trouwens niet alleen puur zakelijke contacten die in Nederland met de mensen uit andere landen wor den onderhouden. Komen ze niet naar ons land dan weten ze wel op een andere wijze in contact te komen met Heineken in Nederland. Per post bij voorbeeld. Jaarlijks komen er van ver zamelaars van over de gehele wereld vele aanvragen binnen voor etiketten en andere informatie. En ook dat valt onder de internationale contacten. Tot slot de activiteiten van de afdeling Reclame Service en Verkoopbevorde ring. Over het internationale karakter daarvan is in Vers van 't Vat al menig maal geschreven. Denk maar aan de stands die her en der worden gebouwd; Amerika, Rusland, China en dit jaar Japan. Of aan de internationale evene menten -surfkampioenschappen op de Bermuda's!-waarbij Heineken nadruk kelijk aanwezig is. Het maken van dis play- en promotie-materialen voor verre markten hoort daar ook bij. De Shires behoren ook tot de internatio nale medewerkers. Onlangs nog (zie pagina 12) waren twee Shires in Enge land. En in de toekomst gaan ze wel licht nog verder van huis. Zo gaat dat met een internationaal concern. Dat beperkt zich niet tot bekendheid in alleen Hippolytushoef. tjes. Talrijke afdelingen krijgen daar dan - vroeg of laat - mee te maken. Stel dat land X verplicht stelt om op de ver- pakking van geïmporteerd bier de datum te vermelden waarop het is afge vuld, en tot hoelang het houdbaar is. Voor Heineken betekent zo'n besluit dat de verpakking voor export-bier naar dat land veranderd moet worden. Allereerst werpt zich dan de vraag op hoe dat produktie-technisch mogelijk is. Deze informatie, die natuurlijk per levering aangepast moet worden, kan op het rugetiket worden aangebracht. Dat houdt in dat de bestaande installa tie aangepast moet worden. Dus wor den technici en inkopers ingeschakeld om een daarvoor geschikte machine aan te schaffen. Is zo'n machine gevon den, dan moet die vervoerd en ook geplaatst worden. Als die fase achter de rug is - compleet met verwerking in de boekhouding en dergelijke - dan zal bij de planning van de produktie ter dege rekening gehouden moeten wor den met die nieuwe verpakking. Het produkt moet een aparte code krijgen, en bij het vullen zal iemand er op moe ten toezien dat inderdaad de juiste ver pakking wordt gebruikt. Administra tief heeft zoiets ook nogal wat gevol gen. Op bijvoorbeeld orders, facturen, bevrachtingslijsten en douane-docu menten moet het allemaal kloppen. Voordat zo'n ogenschijnlijk kleine wij ziging is aangebracht, moeten daar tal loze mensen aan te pas komen. En dat die een flexibele instelling nodig heb ben zal duidelijk zijn. Koffers pakken 's Lands wijs, 's lands eer. Een gezegde zoals we dat allemaal kennen, en waar mee binnen een onderneming die inter nationaal aan de weg timmert veel ervaring is opgedaan. Voor alle mede werkers die worden uitgezonden naar het buitenland geldt dat zij goed voor bereid op pad moeten gaan. Of ze nu een brouwerij moeten reviseren, orders verwerven of het vervoer van een opslagsilo moeten regelen. Vakbe- heersing staat hoog in het vaandel, want het is toch iemand van Heineken die binnenkomt, en daarvan heeft men bepaalde verwachtingen. Maar zo'n man moet ook over andere capaciteiten beschikken. Sociale vaar digheden bijvoorbeeld, zodat hij zich kan aanpassen aan andere culturen en omstandigheden. Talenkennis is in feite te vanzelfsprekend om hier te noe men. De lichamelijke conditie dient ook in orde te zijn. Lange reistijden maar vooral andere klimaten eisen nogal wat van het menselijk lichaam. Degenen die met hun gezin voor een langere periode worden uitgezonden krijgen, indien mogelijk, een stand plaats toegewezen waar een goede internationale school aanwezig is. Voor huisvesting wordt steevast gezorgd, evenals voor de opslag van Nederland 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 29