De ontwikkeling van de Heineken Ideeënbus Ingezonden ideeën 1000- I 950-1 900 850- 800- 750- 700" 650- 600—1 550 500- 450- 400 350 300- 250- 200- 150 100—1 50 225 130 120 160 225 185 110 180 70 379 796 700 781 747 943 949 951 716 642 568 549 0- 1959/60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 En daar komt dan nog bij dat er binnen Heineken erg veel kennis en ervaring is opgedaan tussen nu en 1864, toen Gerard Adriaan Heineken brouwerij De Hooiberg kocht. Met het bier is een goede reputatie mee geëxporteerd. Consumenten in Amerika, maar ook in Rusland en tal van andere landen, willen graag het vakkundig gebrouwen Heineken bier uit Holland drinken. Datzelfde geldt trouwens ook voor fris dranken en gedistilleerdprodukten die binnen diezelfde Heineken organisatie worden geproduceerd. Bij export van die produkten vanuit Nederland is de inbreng duidelijk van de in Nederland werkzame medewer kers. Maar ook de buitenlandse brou werijen (de "eigen' vestigingen, de in licentie producerende en zelfs die hard en goed werken is daaraan vooraf gegaan. Om naam te maken is één, om die goede naam te behouden is weer een heel ander hoofdstuk. Vooral als het werkterrein zich over de wereld uit strekt. Dat is niet altijd even makke lijk. Het vereist een goed samenspel tussen de mensen in Nederland en alle relaties in die andere landen. Dat geldt voor degenen die als een soort van "Heine- ken-ambassadeur' naar het buitenland worden gezonden - soms voor twee dagen, anderen gaan voor een periode van enkele jaren - maar het geldt even zeer voor de 'thuisblijvers'. Enkele voorbeelden om dat toe te lichten. Van de totale hoeveelheid bier die bij Heineken in Nederland wordt gebrou wen is een zeer groot deel bestemd De afdeling binnen Heineken Tech nisch Beheer die zich bezighoudt met projecten en technische bijstand voor brouwerijen en frisdrankindustrieën overal ter wereld geeft ook een aardig beeld van het internationale karakter. Zo'n 75% van alle werkzaamheden binnen die afdeling heeft direct te maken met buitenlandse vestigingen. De resterende 25% heeft betrekking op Nederland. Flexibel Een onderneming die zich zo interna tionaal ontwikkelt moet over flexibele medewerkers beschikken. Alle ver schillende markten zijn constant in beweging, en daar moet tijdig op inge speeld worden. Als er wat verandert heeft dat binnen de onderneming het effect van omvallende domino-steen- 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 24