Toelichting op het resultatenoverzicht DE RODE BUS VOOR ALLE POST.. ...DE GOUDEN BUS VOOR ALLE I DEEEN ingezonden ideeën: het aantal gedurende het boekjaar 1985 inge zonden voorstellen inzendpercentage: is gebaseerd op het aantal werknemers waarvan ideeën verwacht kunnen worden en het werkelijke aantal inge zonden ideeën per vestiging afgehandelde ideeën: het aantal ideeën waarvan de behandeling in het boekjaar werd voltooid beloonde ideeën: het aantal ideeën waarvoor in het boekjaar een beloning is toegekend bruikbaarheidspercentage: de verhouding van het aantal beloonde ideeën (dus uitgevoerd) op het totaal aantal afgehandelde ideeën totaal bedrag enz.: het totale netto beloningsbedrag dat per vestiging in het boekjaar is toegekend. De beloningen worden netto toege kend, de verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspre mies, zowel die van de werknemer als van de werkgever; zijn voor rekening van de vennootschap. De uitwerking daarvan vindt u onder 'uitkeringen 1985' gemiddelde beloning: het totale netto beloningsbedrag gedeeld door het aantal beloonde ideeën netto besparing volgens beloning: na aftrek van Vs van de investe ringskosten wordt over het algemeen over de eerstejaars besparing 15% als beloning toegekend ideeën gehonoreerd enz.: voor ideeën welke een goede gedachte bevatten doch niet uitgevoerd worden, kan een aanmoedigingspremie worden toegekend het totaalbedrag aan toegekende aanmoedigings premies gemiddelde enz.: het totaalbedrag gedeeld door het betreffende aantal aanmoedigingspremies niet beloonde ideeën: betreft het aantal ideeën dat niet uitgevoerd wordt en waarvoor ook geen aanmoedigingspremie is toegekend nog in behandeling enz.: het aantal ideeën dat per 1 januari 1986 nog in behandeling was. den technici en inkopers ingeschakeld om een daarvoor geschikte machine aan te schaffenIs zo'n machine gevon den, dan moet die vervoerd en ook geplaatst worden. Als die fase achter de rug is - compleet met verwerking in de boekhouding en dergelijke - dan zal bij de planning van de produktie ter dege rekening gehouden moeten wor den met die nieuwe verpakking. Het produkt moet een aparte code krijgen, en bij het vullen zal iemand er op moe ten toezien dat inderdaad de juiste ver pakking wordt gebruikt. Administra tief heeft zoiets ook nogal wat gevol gen. Op bijvoorbeeld orders, facturen, bevrachtingslijsten en douane-docu menten moet het allemaal kloppen. Voordat zo'n ogenschijnlijk kleine wij ziging is aangebracht, moeten daar tal loze mensen aan te pas komen. En dat want het is toch iemand van Heineken die binnenkomt, en daarvan heeft men bepaalde verwachtingen. Maar zo'n man moet ook over andere capaciteiten beschikken. Sociale vaar digheden bijvoorbeeld, zodat hij zich kan aanpassen aan andere culturen en omstandigheden. Talenkennis is in feite te vanzelfsprekend om hier te noe men. De lichamelijke conditie dient ook in orde te zijn. Lange reistijden maar vooral andere klimaten eisen nogal wat van het menselijk lichaam. Degenen die met hun gezin voor een langere periode worden uitgezonden krijgen, indien mogelijk, een stand plaats toegewezen waar een goede internationale school aanwezig is. Voor huisvesting wordt steevast gezorgd, evenals voor de opslag van U11UV1 UU I 1UIU UUIIlUUl1 Tot slot de activiteiten van de afdeling Reclame Service en Verkoopbevorde ring. Over het internationale karakter daarvan is in Vers van 't Vat al menig maal geschreven. Denk maar aan de stands die heren der worden gebouwd; Amerika, Rusland, China en dit jaar Japan. Of aan de internationale evene menten -surfkampioenschappen op de Bermuda's!- waarbij Heineken nadruk kelijk aanwezig is. Het maken van dis play- en promotie-materialen voor verre markten hoort daar ook bijDe Shires behoren ook tot de internatio nale medewerkers. Onlangs nog (zie pagina 12) waren twee Shires in Enge land. En in de toekomst gaan ze wel licht nog verder van huis. Zo gaat dat met een internationaal concern. Dat beperkt zich niet tot bekendheid in alleen Hippolytushoef. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 23