De organisatie van onze ideeënbus De opzet van onze ideeënbusorganisatie is sinds vele jaren gedecentraliseerd, dat wil zeggen dat de Plaatselijke Ideeënbus Commissies binnen de mogelijkheden van het Reglement en de Richtlijnen zelfstandig functioneren. Door deze commissies worden alle ideeën geheel of in eerste aanzet afgewikkeld; de grens van de beoordeling door deze commissies ligt bij een beloning van 2.500 gulden. De Centrale Ideeënbus Commissie functioneert als een over koepelend orgaan dat richting geeft aan het gehele systeem, dit coördineert en stimuleert. Ideeën waarvoor de beloning hoger zal zijn dan 2.500 gulden worden door deze commissie mede beoordeeld. Samenstelling Ideeënbus Commissie In de Ideeënbus Commissie wordt zoveel mogelijk getracht alle disciplines, zoals brouwen, distilleren, verpakken, techniek en administratie vertegenwoordigd te doen zijn. Ook is in alle commissies de ondernemingsraad vertegenwoordigd. Elk van de leden heeft zijn eigen inbreng en verantwoordelijk heid. De bedrijfsleider heeft als voorzitter een dubbele functie. Enerzijds berust bij hem als voorzitter van de commissie de uiteindelijke beoordeling over de toepasbaarheid van een idee en de beloning daarvan en anderzijds heeft hij als bedrijfsleider de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een in de Ideeënbus Commissie geaccepteerd voorstel tot verbetering. Rol van de beoordelaar Vaak is de commissie niet in staat om een idee in zijn geheel te beoordelen. In zo'n geval vraagt zij eerst advies aan een deskundige. Deze - de zogenaamde beoordelaar - bekijkt het idee op toepasbaarheid en beoordeelt voorts de wenselijkheid om al of niet tot uitvoering van het voorstel over te gaan. Indien hij positief oordeelt, zal hij de voordelen van het voorstel bekendmaken en adviseren om tot uitvoering over te gaan. In het tegenovergestelde geval, dus bij een negatieve beoorde ling, zal hij, als deskundige, duidelijk de reden van afwijzing aangeven. De commissie zal deze afwijzing op volledigheid beoordelen, want op haar beurt moet zij de inzender duidelijk maken waarom het voorstel wordt afgewezen. Gulden tussenweg Een tussenweg is ook mogelijk, indien de beoordelaar zowel positieve als negatieve kanten constateert en deze laatste in een gesprek met de inzender weet te verminderen, eventueel door aanpassing van het voorstel. Aldoende kunnen beiden van het voorstel profiteren, de deskundige door een verbetering op zijn gebied, de inzender omdat zijn voorstel - eventueel aange past - toch uitgevoerd en dus beloond wordt. Dan heeft zijn creatief denken toch succes gehad. Secretaris is belangrijke schakel De rol van de beoordelaar en de belangrijke plaats die hij in de organisatie van de ideeënbus inneemt, hebben wij al meer dere keren belicht. Van groot belang is echter ook de functie van de secretaris van de ideeënbus. Hij of zij is degene die de ideeën binnen krijgt, die de ideeën inschrijft en voorbereidt voor behandeling in de commissie. De secretaris moet ook de behandelingsduur van de ideeën bewaken. En dat is nu één van de belangrijkste schakels in de keten van idee tot beloning, tot uitvoering. Het is van groot belang voor een goed functionerende ideeën bus, dat de behandelingstijd zo kort mogelijk is. Als een inzender geen uitslag krijgt over zijn idee of daar erg lang op 'moet wachten, gaat voor hem het plezier eraf om ideeën in te zenden. De secretaris is de functionaris die hier alles aan kan doen. Er is voor hem of haar veel werk aan verbonden. Voor dit werk willen wij de secretarissen van de- Ideeënbus Commissies op deze plaats bijzonder bedanken. Wij blijven rekenen op hun inzet opdat ons streven, maximaal 8 weken behandelingstijd, gerealiseerd kan worden. den technici en inkopers ingeschakeld om een daarvoor geschikte machine aan te schaffen, fs zo'n machine gevon den, dan moet die vervoerd en ook geplaatst worden. Als die fase achter de rug is - compleet met verwerking in de boekhouding en dergelijke - dan zal bij de planning van de produktie ter dege rekening gehouden moeten wor den met die nieuwe verpakking. Het produkt moet een aparte code krijgen, en bij het vullen zal iemand er op moe ten toezien dat inderdaad de juiste ver pakking wordt gebruikt. Administra tief heeft zoiets ook nogal wat gevol gen. Op bijvoorbeeld orders, facturen, bevrachtingslij sten en douane-docu menten moet het allemaal kloppen. Voordat zo'n ogenschijnlijk kleine wij ziging is aangebracht, moeten daar tal loze mensen aan te pas komen. En dat XXWWXOXXX& XXVV^ XXX XX^C TX.UX.VXV/X, want het is toch iemand van Heineken die binnenkomt, en daarvan heeft men bepaalde verwachtingen. Maar zo'n man moet ook over andere capaciteiten beschikken. Sociale vaar digheden bijvoorbeeld, zodat hij zich kan aanpassen aan andere culturen en omstandigheden. Talenkennis is in feite te vanzelfsprekend om hier te noe men. De lichamelijke conditie dient ook in orde te zijn. Lange reistijden maar vooral andere klimaten eisen nogal wat van het menselijk lichaam. Degenen die met hun gezin voor een langere periode worden uitgezonden krijgen, indien mogelijk, een stand plaats toegewezen waar een goede internationale school aanwezig is. Voor huisvesting wordt steevast gezorgd, evenals voor de opslag van Tot slot de activiteiten van de afdeling Reclame Service en Verkoopbevorde ring. Over het internationale karakter daarvan is in Vers van 't Vat al menig maal geschreven. Denk maar aan de stands die her en der worden gebouwd Amerika, Rusland, China en dit jaar Japan. Of aan de internationale evene menten -surfkampioenschappen op de Bermuda's!- waarbij Heineken nadruk kelijk aanwezig is. Het maken van dis play- en promotie-materialen voor verre markten hoort daar ook bij. De Shires behoren ook tot de internatio nale medewerkers. Onlangs nog (zie pagina 12) waren twee Shires in Enge land. En in de toekomst gaan ze wel licht nog verder van huis. Zo gaat dat met een internationaal concern. Dat beperkt zich niet tot bekendheid in alleen Hippolytushoef. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 21