Voorwoord Hierbij bieden wij u het verslag aan van de Centrale Ideeënbus Commissie over 1985. Ook dit jaar hebben wij weer moeten constateren dat het aantal ingezonden ideeën is verminderd. Waren dat er in 1984 nog 568, in 1985 waren het er nog maar 549. Gelukkig liep het aantal minder terug dan in 1984, namelijk met 19 in plaats van met 74 in het jaar daarvoor Het aantal beloonde ideeën daalde echter met 29 stuks, van 171 tot 142 en dat vervult de commissie met zorg. Het aantal beloonde ideeën is nl. een goede graad meter voor de kwaliteit van de ingezonden ideeën. Een andere graadmeter is de hoogte van de uitgekeerde beloningen. Zoals u in de grafiek op pagina 10 kunt zien, is deze ook sterk gedaald. Kortom, het gaat niet zo goed met de Heineken ideeënbus. Toch blijven wij van mening dat er nog veel te verbeteren is in onze onderneming. Misschien geen grote spectaculaire zaken! Maar vele kleintjes vormen samen ook een groot geheel. Wij roepen dan ook iedereen op: - blijf attent op wat beter kan - schrijf ieder idee op, en doe het in onze gouden ideeënbussen. 1986 moet weer een goed jaar worden voor onze ideeënbus. C.J. Onderwater; voorzitter Centrale Ideeënbus Commissie. den technici en inkopers ingeschakeld om een daarvoor geschikte machine aan te schaffen. Iszo'n machine gevon den, dan moet die vervoerd en ook geplaatst worden. Als die fase achter dc rug is - compleet met verwerking in de boekhouding en dergelijke - dan zal bij de planning van de produktie ter dege rekening gehouden moeten wor den met die nieuwe verpakking. Het produkt moet een aparte code krijgen, en bij het vullen zal iemand er op moe ten toezien dat inderdaad de juiste ver pakking wordt gebruikt. Administra tief heeft zoiets ook nogal wat gevol gen. Op bijvoorbeeld orders, facturen, bevrachtingslijsten en douane-docu menten moet het allemaal kloppen. Voordat zo'n ogenschijnlijk kleine wij ziging is aangebracht, moeten daar tal loze mensen aan te pas komen. En dat want het is toch iemand van Heineken die binnenkomt, en daarvan heeft men bepaalde verwachtingen. Maar zo'n man moet ook over andere capaciteiten beschikken. Sociale vaar digheden bijvoorbeeld, zodat hij zich kan aanpassen aan andere culturen en omstandigheden. Talenkennis is in feite te vanzelfsprekend om hier te noe men. De lichamelijke conditie dient ook in orde te zijn. Lange reistijden maar vooral andere klimaten eisen nogal wat van het menselijk lichaam. Degenen die met hun gezin voor een langere periode worden uitgezonden krijgen, indien mogelijk, een stand plaats toegewezen waar een goede internationale school aanwezig is. Voor huisvesting wordt steevast gezorgd, evenals voor de opslag van Tot slot de activiteiten van de afdeling Reclame Service en Verkoopbevorde ring. Over het internationale karakter daarvan is in Vers van 't Vat al menig maal geschreven. Denk maar aan de stands die her en der worden gebouwd Amerika, Rusland, China en dit jaar Japan. Of aan de internationale evene menten -surfkampioenschappen op de Bermuda's!-waarbij Heineken nadruk kelijk aanwezig is. Het maken van dis play- en promotie-materialen voor verre markten hoort daar ook hij. De Shires behoren ook tot de internatio nale medewerkers. Onlangs nog (zie pagina 12) waren twee Shires in Enge land. En in de toekomst gaan ze wel licht nog verder van huis. Zo gaat dat met een internationaal concern. Dat beperkt zich niet tot bekendheid in alleen Hippolytushoef. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 19