Heineken is een internationaal concern met belangen in vele landen, zoals duidelijk blijkt uit het onlangs ver schenen jaarverslag (zie de paginas 3 en 4). Ook in de dagelijkse praktijk worden de meeste werk nemers bij de Nederlandse werkmaatschappijen en Ser- vicegroepen veelvuldig met dit feit geconfronteerd. Bier of frisdrank verpakken voor verre export-markten, een telefoontje of telex vanuit Frankrijk of het administratief verwerken van een partij glas die vanuit Duitsland naar Nederland wordt gebracht. Zo maar enkele voorbeelden van het internationale karakter dat menigeen in het dage lijks werk zal herkennen. Anderen gaan letterlijk nog ver der en pakken op geregelde tijden de koffers om voor korte of langere tijd in het buitenland hun werk te doen. Internationaal werk in Mr. Joseph Luns, o.a. voormalig waarin met een minderheidsbelang voor de export. Dat betekent dat het minister van Buitenlandse wordt deelgenomen) en frisdrankin- hier wordt verpakt en dat het vanuit Zaken, heeft de positie van dustrieën in het buitenland erkennen Nederland wordt verscheept. Alle- Nederland in de wereld ooit eens tref- de Nederlandse vakkennis in deze. Er maal werk dat door de 'thuisblijvers' fend als volgt omschreven: let pro- vindt dan ook een intensief verkeer wordt verricht, bleem is dat we als Nederland zo ont- plaats tussen Nederland en die vesti- zettend veel buitenland hebben". gingen. Brouwtechnische adviezen, Het inkopen van grond-en hulpstof- En zo is het maar net. Nederland is technische bijstand, hulp bij inkoop, fen, emballage en de wereldwijde aan- slechts een stipje op de wereldkaart. transport van groot materiaal... schaf van machines en apparatuur Maar wel een stipje dat in het wereld- kortom op tal van belangrijke terrei- geschiedt ook door de 'thuisblijvers' - gebeuren een behoorlijk partijtje mee- nen kunnen de Nederlandse medewer- die daarvoor wel vaak op reis moeten - blaast. Dat geldt ook voor de Heine- kers assistentie verlenen. namelijk Centrale Inkoop in Zoeter- ken organisatie. Wereldzeeën bevaren woude. Vorig jaar werd voorde inkoop en nieuwe markten aanboren is een meer dan 750 miljoen gulden uitgege- oud-Hollandse traditie, die ook binnen Kwaliteit ven. Het aantal ingekochte flessen Heineken voortleeft. Denaam Heineken straalt over de hele bedroeg circa één miljard. wereld kwaliteit uit. Een lange weg van En daar komt dan nog bij dat erbinnen hard en goed werken is daaraan vooraf De afdeling binnen Heineken Tech- Heineken erg veel kennis en ervaring is gegaan. Om naam te maken is één, om nisch Beheer die zich bezighoudt met opgedaan tussen nu en 1864, toen die goede naam te behouden is weer projecten en technische bijstand voor Gerard Adriaan Heineken brouwerij een heel ander hoofdstuk. Vooral als brouwerijen en frisdrankindustrieën De Hooiberg kochtMet het bier is een het werkterrein zich over de wereld uit- overal ter wereld geeft ook een aardig goede reputatie mee geëxporteerd. strekt. Dat is niet altijd even makke- beeld van het internationale karakter. Consumenten in Amerika, maar ook lijk. Zo'n 75% van alle werkzaamheden in Rusland en tal van andere landen. Het vereist een goed samenspel tussen binnen die afdeling heeft direct te willen graag het vakkundig gebrouwen de mensen in Nederland en alle relaties maken met buitenlandse vestigingen. Heineken bier uit Holland drinken. in die andere landen. Dat geldt voor De resterende 25% heeft betrekking Datzelfde geldt trouwens ook voor fris- degenen die als een soort van 'Heine- op Nederland, dranken en gedistiileerdprodukten die ken-antbassadeur' naar het buitenland binnen diezelfde Heineken organisatie worden gezonden - soms voor twee Flexibel worden geproduceerd. dagen, anderen gaan vooreen periode Een onderneming die zich zo interna- van enkele jaren - maar het geldt even- tionaal ontwikkelt moet over flexibele Bij export van die produkten vanuit zeer voor de 'thuisblijvers'. Enkele medewerkers beschikken. Alle ver- Nederland is de inbreng duidelijk van voorbeelden om dat toe te lichten. schillende markten zijn constant in de in Nederland werkzame medewer- beweging, en daar moet tijdig op inge- kers. Maar ook de buitenlandse brou- Van de totale hoeveelheid bier die bij speeld worden. Als er wat verandert werijen (de 'eigen' vestigingen, de in Heineken in Nederland wordt gebrou- heeft dat binnen de onderneming het licentie producerende en zelfs die wen is een zeer groot deel bestemd effect van omvallende domino-steen- 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 16