150 Bosschenaren met E.H.B.O.-diploma Eerste paal voor technische dienst en centraal magazijn paste hoeveelheid graan in een maalapparaat, ging ver volgens als meel naar de opslagbunker en na verloop van enige tijd vandaaruit naar de kookketel. Snel geruisloos transport In het nieuwe systeem wordt het graan volgens een mechanisch systeem op een (overdekte) lopende band van de graansilo's vervoerd naar de graanmolen. Hier vandaan gaat het als meel direct naar de kookketel. Behalve een snellere wijze van graantransport en het malen draagt ook een wijzi ging in de procesvoering bij tot dc hogere capaciteit, waardoor een aanzienlijk kortere vergistingstijd mogelijk is. Hierdoor kan sneller -derhalve méér- alco hol in dezelfde tijd worden geproduceerd. Voorts is het door de nieuwe maalinrichting mogelijk geworden dat de GWN in de toekomst zelf voorziet in de produktie van moutwijn naast de produktie van graanalcohol. Dit is van belang omdat de wet voor schrijft dat van alle alcohol in jonge jenever minimaal 2% moutwijn moet zijn. Bij oude jenever bedraagt het minimum 20%. Prettiger, zuiniger en veili ger Andere voordelen van de nieuwe inrichting zijn: pret tiger arbeidsomstandighe den door een aanzienlijk lager geluidsniveau op de werkplek, minder kans op stofexplosies, minder kans op storing en -in het geval van storing- een betere bereikbaarheid. Hoewel in de loop der jaren al een aantal verbeteringen is doorgevoerd in het proces en de apparatuur, leidt het nieuwe systeem tot een aan zienlijke besparing van lucht, water en energie. Op dinsdag 11 maart vond in de brouwerij te Den Bosch een speciale diploma-uitrei king plaats omdat het aantal gediplomeerde E.H.B.O.'ers op deze vesti ging nu in totaal 150 bedraagt. De heer E.D. Veen, hoofd B.Z.B. in Den Bosch, benadrukte in zijn toespraak het belang van de mogelijkheid eerste hulp te verlenen. Zowel in het bedrijf, waarvoor het zeer belangrijk is te kunnen beschikken over een goede E.H.B.O.-organisatie, die snel ter plaatse hulp kan bie den, als privé. De heerVeen maakte dan ook met trots bekend dat Heineken Den Bosch nu kan bogen op 150 E.H.B.O.'ers. Vervolgens reikte de heer Scheltema dit bijzondere diploma uit aan de heer N. v.d. Velden van de afdeling verpakken. Hij was een van de dertien geslaag den van de laatst gehouden cursus, terwijl ook de instructeurs kunnen terug zien op een goed resultaat. Vermeldenswaard is nog het feit, dat de Bossche wed- strijdploeg een finaleplaats heeft bereikt binnen de regio 's-Hertogenbosch (bij een deelname van 16 bedrijven) aan de bedrijvencompetitie. Op 12 maart is in Den Bosch de eerste paal 'gestort' voor het nieuwe technische dienst-gebouw en centraal magazijn. De heer A. Wouters, chef van de mecha nische werkplaats, verrichtte met het nodige vakman schap de officiële handelin gen. Men kan in dit geval niet spreken van de eerste paal 'slaan'. Er is namelijk gekozen voor een trilling- vrije funderingsmethode. Daarbij wordt met behulp van een boorinstallatie ruimte voor een paal in de bodem geboord, waarna deze wordt volgestort met beton. In het gebouw zullen in de toekomst diverse afde lingen worden gehuisvest, die nu nog verspreid over het brouwerij terrein zijn geves tigd. Het betreft de afdelin gen: mechanische werk plaats, bouwkundige werk plaats, afdelingen van de centrale technische dienst en projectenbureau en het cen traal magazijn. Voor de mechanische werkplaats, momenteel nog gehuisvest in de oude garage, betekent dit een terugkeer. Tot decem ber '84, toen brand hun onderkomen verwoestte, waren zij ook op deze plaats gevestigd. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 15