Brouwerij weer bij de tijd brouwerijvestiging en het informatieve gedeel te. Met name de aandacht aan tapbierverzorging wordt op prijs gesteld; over dit onderwerp leven toch altijd nog vragen bij de afnemers. Zulke ontvangsten, waarbij de rayonvertegenwoordigers de kans hebben een groot aantal afnemers te ontmoe ten en de tijd te hebben voor een informeel contact, zijn dan ook zeker een goede zaak!" Onder meer door versleten tandwielen en vocht in de zogenoemde klokketoren, 'vertoonde de klok aan de brouwerij van de Stadhou derskade de laatste jaren steeds vaker defecten. Tot hij uiteindelijk geheel ver vangen moest worden. Het feit dat de brouwerijmuur begin van dit jaar enige weken een kale aanblik boodomdat de defecte klok was verwijderd, leidde tot een aantal verontruste tele foontjes. "Het is mijn lei draad, ik leef op die klok" was de reactie van een van de buurtbewoners. Met ingang van april is de brouwerij weer bij de tijd. De juiste tijd, want het elektronisch bestuurde uurwerk, dat via een langegolf radio-ontvan ger z'n pulsen krijgt van een atoomklokgestuurde radio- tijdzender in West-Duits- land, zal ook over een jaar nog niet de minste afwijking vertonen. Zelfs zal het auto matisch de overgang van zomer- naar wintertijd en omgekeerd invoeren. De aanwijspunten van de klok en de wijzers op de brouwerijmuur zijn niet nieuw. Wel zijn ze opnieuw verguld. Tevens zijn er voor zieningen getroffen om het uurwerk tegen vocht te beschermen. Vergroten van de betrokken heid bij de brouwerij is ook het doel om horecarelaties uit het hele land te ontvan gen op de diverse brouwerij vestigingen. Gastheer bij deze gelegenheid is de rayon vertegenwoordiger van het horecagebied dat de relaties (zelfstandige ondernemers en agenten) uitnodigt. Het horecagebied Rotterdam was het eerste dat in 1984 bij wijze van proef horecarela ties voor een bezoek uitno digde. In 1985 kreeg ook een aantal afnemers uit het hore cagebied Amsterdam/ Utrecht een uitnodiging. De opzet bleek zo succesvol, dat dit jaar alle horecagebieden eraan deelnemen. Het pro gramma bestaat voor een groot deel uit informatie over onze kwaliteitszorg, de Commercieel Technische Dienst en de HorecaTap Ser vice. Het thema daarbij is dat Heineken altijd veel zorg besteedt aan de kwaliteit van het bier. Een goede bierver zorging in het horecabedrijf, de laatste schakel tussen brouwerij en consument, is vanzelfsprekend in beider belang. Dat wordt niet alleen door de sprekers ver teld maar ook visueel duide- 1 ijk gemaakt. Onder het motto 'wie zijn wij om iets te leren over bierverzorging, maar u kent het verhaal van de chauffeur, die opnieuw rij-examen moet doen nadat hij zijn rijbewijs heeft laten verlopen...' wordt als een geheugensteun '(S)tappen met IJf', de videofilm met IJf Blokker, vertoond. Verte genwoordiger A.A. Rijn beek uit het horecagebied Amsterdam/Utrecht, die inmiddels vele klanten uit zijn rayon Zandvoort-Bloe- mendaal heeft mogen begroeten, zegt dat derge lijke ontvangsten vele posi tieve reacties opleveren. "De meeste afnemers bren gen voor het eerst een bezoek aan een brouwerij, zeker aan de Zoeterwoudse vestiging. Zij zijn zeer enthousiast over de excursie 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 11