Bijzondere ontv angsten op Zo'n honderdvijftigduizend bezoekers weten jaarlijks de weg te vinden naar de ont vangstruimtes van de diverse vestigingen. Daarbij zijn grote en kleine groepen, groepen met specifieke inte resse in een bepaald onder werp of groepen met een algemene belangstelling. Een ontvangst met een spe ciaal tintje vond in de afgelo pen periode plaats voor de heren Justus Waalop (links op de foto) en Henk Schoof (midden). Deze opticiens zijn zo geinteresseerd in het brouwen van bier en het ver zamelen van allerhande arti kelen die met bier te maken hebben, dat zij een wens stuurden naar het Vara-pro- gramma 'De Meurdersme- thode'. In dit programma vervult Felix Meurders de Een groter gezelschap in Zoeterwoude betrof gasten 'uit eigen huis': de medewer kers en medewerksters van het horecagebied Gronin gen/Friesland/Drente. Om het werk doorgang te kun nen laten vindenzij het met een minimale bezetting, kwamen niet alle collega's uit het noorden tegelijkertijd. Drankenhandel Groningen uit de gelijknamige stad opende de rijHergarden's Drankenhandel uit Grouw en de bemanning van het ver koopkantoor volgden bijna een maand later. "De meeste medewerkers waren nog nooit op een brouwerij vesti ging geweest", vertelt de heer JGTeekenhoofd van het horecagebied Gronin gen/Friesland/Drente. "Dat schiep een afstand. Om de betrokkenheid met de brou werij te versterken, hebben we het initiatief tot dit bezoek genomen." De heer Teeken noemt het bezoek een zeer positieve ervaring, hetgeen door enkele dames van de verkooptelefonie vol mondig wordt beaamd. "Het is heel anders dan hier in Grouw, heel anders ook dan we verwacht hadden, erg indrukwekkend" is de mening van telefoniste Rita Stobbe. Zij vindt het niet alleen voor zich zelf interes sant te weten wat voor werk- wens van een aantal mensen. Zo ook de wens van beiden om een bezoek aan een brou werij te brengen. Hoofd ont vangsten R. Geersinga, die hen in het radioprogramma te woord stondnodigde hen van harte uit in Zoeterwou de. De uitgebreide rondlei ding die zij op deze vestiging kregen van chef ontvangsten H. Kievits deed hun nieuws gierigheid naar meer gege vens nog groter wordenEen tweede bezoek aan de brou werij was het gevolg, waarbij chef service laboratorium A.van 't Hof het tweetal liet kennismaken met de con trole en kwaliteitsbewaking van onze produkten. zaamheden op een brouwe rij plaatsvinden, maar heeft ook het nut ervan ondervon den in haar contacten met de afnemers. Collega Karin Kolodziej omschrijft het als volgt: "Als je zo'n brouwerij voor het eerst ziet, word je er helemaal stil van..."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 10