Diaserie geeft beeld van gedistilleerdbereiding VOORLICHTING AAN VAKONDERWIJS In februari is de laatste hand gelegd aan de diapresentatie 'gedistilleerdbereiding'. De af deling Onderwij scontacten van Public Relations Nederland heeft deze presentatie ontwikkeld, als onderdeel van een voorlichtingsserie aan het vakonderwijs. De diapresentatie 'gedistilleerd bereiding' is vervaardigd op ini tiatief van de afdeling Onder- wijscontacten van Public Relations Nederland. Hoofd Alcohol, Energie en Drankenbereiding J.D. van de Putte en Chef Technologische Dienst Th.F. Meeles van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland zorgden voor adviezen op gedistilleerd-technisch gebied. Omstreeks de datum van ver schijning van deze Vers van 't Vat, heeft Onderwijscontacten de presentatie ter beschikking gesteld aan elke school uit z'n doelgroep. Inmiddels omvat deze doelgroep niet meer alleen het horeca- vakonderwijs op middelbaar en hoger niveau. Zoals destijds aangekondigd, is de groep nu uitgebreid met circa veer tig middelbare detailhandelscholen. Met ingang van dit jaar zal ook een aantal lagere horeca-scholen de beschikking krijgen over de diaseries. Andere kandidaten zijn de instituten voor ondernemersopleidingen, zoals de Stichting Vakonderwijs Horeca en de Vako-slijtersvakopleiding, alsmede enkele particuliere instellingen op dit gebied. Docenten geven zelf presentatie De presentatie gedistilleerdbereiding bestaat uit een diaserie van een zestig tal dia's en een brochure met bijbeho rende tekst. Er is gebruik gemaakt van zeer moderne technieken om met behulp van de computer tekst en sche ma's op de dia's te kunnen plaatsen. De presentatie is zo opgezet dat een leraar op eenvoudige wijze bij elke dia de ver klarende tekst kan geven. Moutwijn, graan- en melasse-alcohol De heer J.G. Grevink van Onderwijs- contacten vertelt wat er in de serie wordt behandeld: "Er zijn vele manie ren om gedistilleerd te produceren. Om te voorkomen dat het geheel onoverzichtelijk of te ingewikkeld zou worden, hebben we ons beperkt tot het 1 binnenlands gedistilleerd. Voor het grootste deel is de presentatie gericht op de produktie in het algemeen (dus niet alleen bij de G.W.N.) van de diverse soorten alcohol, zoals die in Nederland worden gebruikt als basis voor de bereiding van gedistilleerde dranken. Dat zijn moutwijn, graanal- cohol en melasse-alcohol." Nadrukke- lij k wordt er in de serie op gewezen wat de exacte vermelding op het etiket van graanjenever dient te zijn, voordat men mag aannemen dat het produkt uitsluitend bereid is met graanalcohol. Ook aan de begrippen 'distillateur' en 'brander' wordt aandacht besteed."We willen duidelijk maken wat het verschil is tussen die twee zaken, want niet iedere distillateur heeft een branderij, zoals de GWN heeft" verklaart de heer Grevink. Is nu, na het zien van deze serie, iedere leerling een distillateur? "Uiteraard wordt de bereiding van de diverse gedistilleerde dranken slechts in z'n algemeenheid behandeld. De echte receptuur blijft vanzelfsprekend geheim." De laatste presentatie in deze voorlich tende serie zal 'wijn' als onderwerp hebben. Deze zal waarschijnlijk in de loop van dit jaar worden vervaardigd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 8