Cijfers over1985bekendgemaakt: concern maakte 15,8% meer winst Biermagazijn n in gebruik Nieuwe whirlpools in Den Bosch Vooruitlopend op het verschijnen van het jaarverslag over 1985, heeft de Raad van Bestuur op 7 maart de belangrijkste cijfers bekendgemaakt. Over 1985 is een netto winst van 265,4 miljoen gulden behaald, tegen een winst van 229.2 miljoen gulden het jaar daarvoor. Dit betekent een winststij gingvan 15,8%. Ook de geconsolideerde netto omzet is toegenomen. Bedroeg deze in 1984 6.135 miljoen gulden, in 1985 was dat 6.402 miljoen gulden, ofwel een stij ging van 4,4%. Deze omzetstijging is voor een belangrijk deel toe te schrij ven aan het betrekken van de Spaanse werkmaatschappij ElAguilaS.A. inde consolidatie. Wat het bedrijfsresultaat betreft, is sprake van een toename met 10,3% van 412,2 miljoen in 1984 tot 454,5 miljoen vorig jaar. Vanaf 10 april zal het jaarverslag over 1985 voor de medewerkers verkrijg baar zijn bij de portiers. aimimiiwwi Onlangs zijn bij de afdeling intern transport te Zoeter- woude heftrucks in gebruik genomen, die voorzien zijn van een cabine. Dank zij deze cabine zijn de heftruck chauffeurs beter beschermd tegen de koude en regen. Ook extreme temperatuur verschillen worden opgevan gen bij het naar binnen- of buitenrijden van het bierma gazijn, zodat sprake is van prettiger arbeidsomstandig heden. Op de foto het bier magazijn II, waarvan de bouw eind vorig jaar is afge rond. In dit magazijn staat het voor export bestemde bier opgeslagen. Vorig jaar schreven we dat een onbe mand treintje het vervoer zou verzorgen van de pro- dukten van colonne 3 naar dit magazijn. Aangezien de onderlaag van de bodem bestaat uit veen eadaardoor verzakkingen kunnen wor den verwacht, is inmiddels van dit plan afgezien. In plaats hiervan transporteert een heftruck het bier van colonne 3 naar het magazijn. Aan de buitenzijde van de bottelarijgebouw II is hier toe een speciale 'afhaal- plaats' gebouwd. Daardoor behoeft de heftruckchauf feur slechts de Colonnelaan gelegen tussen de bottelarij gebouwen I en IIover te ste ken. In het biermagazijn II zelf is onlangs tevens een nieuwe instructieruimte in gebruik genomen. Hier krijgen bij voorbeeld nieuwe heftruck chauffeurs hun (theoreti sche) opleiding. Tevens is de ruimte geschikt als vergader accommodatie. Vorige maand zijn in brouw huis II van onze Bossche ves tiging twee whirlpools in bedrijf gesteld. Deze whirl pools vervangen de separato ren die vanaf de beginfase van de brouwerij de hete wortbehandeling hebben verricht. Na de aanloopfase waarin mechanische- en besturingsproblemen wer den opgelost, functioneert de nieuwe apparatuur goed. Er zal komend j aar een opti malisatie plaatsvinden, waarna dezelfde apparatuur in brouwhuis III zal worden geplaatst. Dan zal circa 85% van de wortbehandeling in Den Bosch via whirlpools plaatsvinden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 6