CBK-Directeur A.A.M. Kemperink neemt afscheid Visitekaartje voor Amstel Gold Race Op vrijdag 21 februari heeft de heer A. A.M. Kemperink (links op de foto) wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leef tijd afscheid genomen als Algemeen Directeur van het Centraal Brouwerij Kantoor. Tot zijn opvolger is per 1 maart benoemd mr. H.E. Jonker Roelants. Het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) is de beroepsorganisatie van de in Nederland gevestigde brouwerijen. Het stelt zich ten doel de belangen van de brouwindustrie te behartigen, onder meer door de verkoop van het Nederlandse bier in binnen- en buiten land te stimuleren en overleg te plegen met andere instanties en met de over heid. Het CBK is in 1939 opgericht op initia tief van de Nederlandse brouwers, die in verband met de oorlogsdreiging de noodzaak inzagen tot een hechte samenwerking. Tijdens de oorlogsja ren had het CBK met name ook de belangrijke functie de grondstoffen onder de aangesloten leden te distri bueren. Na de oprichting was de eerste voorzitter van het CBK-bestuur Hei- neken's Bierbrouwerij Maatschappij. Aanvankelijk in de persoon van mr. D.U. Stikker, later jhr. P.R. Feith. Tijdens de afscheidsreceptie van de heer Kemperink deelde minister van Landbouw en Visserij, ir. G.J.M. Braks, mee dat de heer Kemperink benoemd was tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. In zijn toespraak wees de minister op de bijdragen van de heer Kemperink aan de positie, die de Nederlandse brouwerijen zich heb ben weten te verwerven op de interna tionale markt. Zo heeft de heer Kem perink in 1959 mede aan de wieg gestaan van de toen opgerichte brou werij-organisatie van de E.E.G.-part- nerlanden, de C.B.M.C. Een organisa tie, waarvan hij in '63 werd benoemd tot Secretaris-Generaal. Minister Braks zei voorts onder meer dat de export ook de komende jaren een belangrijk deel zal blijven vormen van het fundament waarop de Neder landse brouwindustrie steunt. Want eenderde van de bierproduktie wordt geëxporteerd. Al jaren is ons land de grootste bierexporteur ter wereld en verantwoordelijk voor 31% van de totale bierexport uit de E.E.G. "Wat me in de Amstel Gold Race verbaasde, is dat in Nederland zo'n zwaar parcours kan worden uitgezet. Veel klimmen, korte bochten. Steeds draaien en keren; dat vraagt van een coureur alles. Er zijn klassiekers waarin je het je kunt veroorloven om op slappe momenten te vertrouwen op je routine, maar dat is er in de Amstel Gold Race niet bij. Het parcours dwingt je ertoe om de hele dag 'wakker' te rijden. Wie zijn aandacht verliest, kan het in de finale vergeten. Naar mijn mening is dat de kracht van de Amstel Gold Race. Aldus Francesco Moser over de Amstel Gold Race in een onlangs verschenen brochure die deze wedstrijd als onderwerp heeft. Moser is niet de enige renner die zich in positieve bewoordingen uitlaat over de race die dit jaar op 26 april in het Limburgse verreden wordt. Ook wereldberoemde renners en ploeglei ders als Eddy Merckx, Joop Zoete melk, Phil Anderson, Jan Raas en Peter Post laten in de brochure weten wat in hun ogen de Amstel Gold Race zo bijzonder maakt. De brochure is bedoeld om de race in de wielerwereld meer bekendheid en aanzien te geven zowel onder de sponsors, de officials, de ploegleiders en de journalisten als onder de ren ners zelf. Een uitgebreid visite kaartje voorde organisatie en met name voor Technisch Coördinator van de Amstel Gold Race, Herman Krott. Voor hem is de brochure een ondersteuning bij het creëren van een zo sterk mogelijk rennersveld. De Amstel Gold Race brochure is geproduceerd door Public Relations Ne derland. Gezien het inter nationale karakter van de wielerwereld,zijn er twee uitgaven. Eén met de tekst in het Nederlands en Frans, de ander met tekst in het Engels en Italiaans. !SSSSgmi /»S»<CS2» SfifeïSSSL a hiujouK .Tc''st>' 0Us '■lissom Xl 'STSmssT jsaiassap" dePart. ol, la £iïmi's nu P»y°plnt Fuifitofceslun vain j.f' "HwblioMc n- alnr* j'Us</iiec 'et,,,» h'uta"< P'Jzwidere horinn met <*n y°0r mii i« !u a 'L'n''K. igSZ£!?&m.l 0l'rs'diuilt(mc>!,jirpar I rtSKS*1*»*? 1 "llUsd Wnrf... *dk>Oh Ver u\n<l Akjc d vl'<k Ti i H- Ww rttstSgss'

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 5