Ook de betrokken vakverenigingen zijn geinformeerd. Inmiddels is aan de ondernemingsraad Amsterdam gevraagd over het plan advies uit te brengen. In de komende tijd zal er voor de 300 personeelsleden een sociaal plan worden opgesteld, hoofd zakelijk gebaseerd op de ROWOR (Regeling Overplaatsing Wegens Organisatorische Redenen). Een spe ciale commissie zal de uitvoering van het plan begeleiden. Oorspronkelijke plannen In 1983 is begonnen met een onder zoek naar het bestaansrecht van de brouwerij op langere termijn. In ver band met de geringe rendementsverbe tering bij eventuele sluiting van deze brouwerij, die uit het toenmalige onderzoek naar voren kwam, is beslo ten de produktie in Amsterdam voorlo pig te continueren. Het masterplan is toen verder ontwikkeld. Gedacht werd aan aanpassingen aan brouwerij-afde lingen voor het brouwen van Heineken en Amstel bier en voor het brouwen van bijzondere bieren. Een nieuwe colonne in een nieuw bottelarij gebouw voor de verpakking van een breed assortiment biersoorten in 30 cl flessen was daarvoor nodig. Gezien de nood zakelijke hoge investeringen is eind 1984 gekeken naar de mogelij kheid om uitsluitend 50 cl in twee-ploegendienst te produceren in de periode 1986 tot 1988. Deze produktie-variant zou aan zienlijke besparingen opleveren, nl. door het brouwen en afvullen van 50 cl Heineken en Amstel bier tot 1988 op de huidige colonne en daarna op een gemoderniseerde colonne. Tevens zou bier voor o.a. de 10 liter thuistap wor den gebrouwen en afgevuld. De adviesaanvraag over dit plan is in sep tember 1985 aan de OR voorgelegd. In dit plan was tevens opgenomen het voornemen tot de sluiting van het dis tributiecentrum Bullewijk. De leurwa- gen-operatie zou dan naar de brouwe rij komen. Nieuw onderzoek Gezien de marktontwikkelingen en het investeringsplan voor de brouwerij in Amsterdam is in het najaar van 1985 een nieuw onderzoek gestart. Uit dit nieuwe onderzoek is naar voren geko men dat het op economische- en pro- duktietechnische gronden noodzake lijk is om de hele produktie, die tot nog toe in Amsterdam plaatsvindt, binnen 3 tot 5 jaar over te hevelen naar de ves tigingen Zoeterwoude en Den Bosch. Reden daarvoor is de onmogelijkheid om op een economisch verantwoorde manier de produktie te continueren, gezien de ligging van de brouwerij in het centrum van de stad. Sociaal plan Op dit moment wordt met de onderne mingsraad en de vakbonden overleg gepleegd over de voorgenomen slui ting. Uiteraard heeft een eventuele sluiting een groot aantal consequenties voor allen die op de brouwerij werk zaam zijn. Uitgangspunt van het sociaal plan is dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Bij overplaat sing wordt getracht dc personeelsleden in functies met overeenkomstige werk zaamheden te plaatsen. De verwach ting is dat van de 300 arbeidsplaatsen er 170 behouden blijven. In verband met een gefaseerde overplaatsing naar Zoeterwoude is het beleid er op gericht jongeren in een eerder stadium naar Zoeterwoude over te plaatsen. Willen 57'/:-jarigen en ouderen tot het tijdstip van sluiting in Amsterdam blijven werken dan is dat mogelijk. Voor de opengevallen arbeidsplaatsen worden zonodig tijdelijke arbeidskrachten of uitzendkrachten aangetrokken. Voorts zullen de buitenlandse werknemers in de gelegenheid worden gesteld op vrij willige basis gebruik te maken van een remigratieregeling. Medewerkers die naar Zoeterwoude of andere vestigingen gaan om dezelfde of een andere functie te gaan vervullen, kunnen gebruik maken van opleidingsfaciliteitenVanzelfspre kend zal een speciale commissie de afbouw en sluiting begeleiden. Met name zal de commissie de problemen behandelen die zich voor- doen met betrekking tot de ROWOR die voor het personeel in Amsterdam van toe passing zal zijn. Deze regeling voorziet in een aantal zaken bij een overplaat sing, en daarbij valt onder andere te denken aan verhuiskosten en vergoe ding van reiskosten. De begeleidings commissie zal de bedrijfsleiding ook adviseren in die gevallen waarin de regeling niet voorziet. Gevolgen voor de PR-functie van de brouwerij Heineken ontvangt jaarlijks op de Amsterdamse vestiging ongeveer 90.000 bezoekers, waarvan de helft toeristen zijn uit de Verenigde Staten. Heineken wil proberen dit gastheer schap ook in de toekomst voort te zet ten. Als wordt overgegaan tot sluiting van de brouwerij in Amsterdam, zal in overleg met de gemeente worden geke ken hoe Heineken op verantwoorde wijze in de huidige vestiging of elders de bezoekers kan ontvangen. Evenals in de huidige situatie zullen deze ont vangsten, die inmiddels zijn uitge groeid tot een toeristische attractie, tot doel hebben de bezoekers het brouw- proces te laten zien en hen beter bekend te maken met de activiteiten van het Heineken concern. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 4