VOORNEMEN DIRECTIE: SLUITING BROUWERIJ AMSTERDAM Op 18 februari is bekend gemaakt dat de directie van Heineken Nederland van plan is om binnen 3 tot 5 jaar de uit 1868 daterende Amsterdamse brouwerij aan de Stadhouderskade te sluiten. Dit voornemen is voorge legd aan de ondernemingsraad Amsterdam. Tevens zijn de vakbonden en het gemeentebestuur van Amsterdam geinformeerd. Het is voor Heineken niet renda bel de brouwerij in Amster dam nog een groot aantal jaren te laten functioneren. Dit is de belangrijkste conclusie uit een onder zoek dat de afgelopen maanden is ver richt naar de toekomstmogelijkheden van de brouwerij op langere termijn. Dit onderzoek lag in het verlengde van de jaarlijks op te stellen capaciteits planning voor de Nederlandse Heine- ken-brouwerijen, waarbij dit jaar mede rekening werd gehouden met het voornemen van de overheid een restrictief alcoholbeleid in te voeren. De sluiting van de brouwerij zal het rendement van Heineken Nederland verbetéren en de continuiteit mede waarborgen. Aanleiding voor het onderzoek is dat Heineken aan de vooravond staat van grote vervangingsinvesteringen in ver band met de ouderdom van de brouwe rij Ondanks alle verbouwingen en ver nieuwingen in meer dan honderd jaar is het complex aan de Van der Helst- straat/Stadhouderskade in totaliteit verouderd en klein. Om te kunnen blij ven produceren op de huidige manier zou Heineken in de komende tien jaar minimaal 80 miljoen gulden in de brou werij moeten investeren. Daarbij komt dat de brouwerij midden in de stad ligt, waardoor er weinig of geen uitbreidingsmogelijkheden zijn. Bovendien zijn er daardoor problemen bij aan- en afvoer van onze produkten, de emballage en grondstoffen. Dage lijks rijden vele tientallen vrachtwa gens en personenwagens de poorten aan de Van der Helststraat in en en uit. Dat leidt nogal eens tot opstoppingen en vertragingen op de Stadhouders kade of in de Van der Helststraat. De verkeerssituatie zal de komende jaren op dit punt niet beter worden. Tevens is er sprake van een parkeerprobleem in de omliggende woonstraten, dat mede veroorzaakt wordt door perso neelsleden en bezoekers die hun auto daar gedurende lange tijd parkeren. Ir. C.Bremer, bedrijfsleider van de Amsterdamse brouwerij, heeft op 18 februari het personeel van de brouwe rij aan de Stadhouderskade geïnfor meerd over de voorgenomen sluiting. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 3