In Memoriam G. VAN PUFFELEN In Memoriam F.A. MÖLLER In Memoriam J. VAN DE GRINT Mede namens mijn vrouw en kinderen dank ik de directie voor de mij op 10 december 1985 aangeboden receptie ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubi leum op 5 december 1985. Veel lof wil ik vooral toezwaaien naar de heer Mak en Annie met al haar medewerksters van de huishoudelijke dienst, voor de voortreffelijke organisatie. In de per soon van de heer Oostra, die mij de Heinekentrofee Pieter Pils met bijbe horende oorkonde uitreikte, dank ik ook de andere sprekers voor hun lovende en welgemeende woorden. Dank ook voor de vele bloemstukken, telegrammen en het overweldigende cadeau, t.w. een stereo-toren, com pleet met cassette-bandjes en platen- bonnen. De grote belangstelling van collega's, gepensioneerden en zelfs ex- collega's was hartverwarmend. Alles en alles heeft er toe bijgedragen deze dag voor mij tot een onvergetelijke dag te maken en dank zij de video-band, die Giel Drop van het hele gebeuren heeft gemaakt en die hij mij als persoonlijk geschenk heeft overhandigd, kunnen wij deze bijzondere dag steeds weer opnieuw beleven. J. Scheenloop Mede namens mijn vrouw wil ik de directie mijn hartelijke dank betuigen voor de prachtige fruitmand en de attenties, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwe lijk. L.A. Kregel Dank! Sinds ik afgekeurd ben en in de HIR opgenomen, ontvangen wij elk jaar tegen de kerstdagen weer een pakket van Heineken. Het wordt al een "ge woonte". Maar ook een gewoonte mag geen sleur worden, en het mag zeker niet "gewoon" worden gevonden. Wij willen hierbij de zaak danken voor dit jaarlijkse geschenk en voor alle andere goede voorzieningen. Jan en Geertje Luit, Ravenswoud (voorheen Drankenhandel Groningen) OVERLEDEN Op 12 januari is overleden de heer H. HOGENBOOM (84). De heer Hogenboom trad op 4 oktober 1945 in dienst van Heineken Den Bosch en ging op 1 januari 1967 met pensioen. Op 21 januari is overleden de heer A.J. MANDJES (70). De heer Mandjes trad op 2 januari 1962 in dienst van Vrumona te Bunnik tot hij met pensioen ging op 1 september 1980. Op 24 januari is overleden de heer A.W. ELSHOUT (64). De heer Els- hout trad op 2 augustus 1971 in dienst bij Heineken Den Bosch als medewer ker Intern Transport. Sinds 1 januari 1979 was hij opgenomen in de Heine ken Invaliditeits Regeling. Op 25 januari is overleden de heer D.H. W1NGELAAR (78). De heer Wingelaar is in dienst getreden op 30 augustus 1961 en werkzaam geweest bij Vrumona in Bunnik. 1 juni 1972 ging hij met pensioen. Op 4 februari is overleden de heer H.F.M. WLJISMAN (87). De heer Wuisman trad op 18 september 1916 in dienst van Heineken Rotterdam en ging op 1 juni 1963 met pensioen. Op 10 februari is overleden de heer J.B. VAN WIJK (61). De heer VanWijkisop 1 augustus 1971 in dienst getreden bij Vrumona, waar hij werk zaam was bij de afdeling intern trans port. 1 november 1985 werd de heer Van Wijk opgenomen in de Heineken Invaliditeits Regeling. Op 23 februari 1986 overleed Gerard van Buffelen op 54-jarige leeftijd aan een ongeneeslijke ziekte. Gerard van Buffelen trad op 1 mei 1955 in dienst bij onze onderneming als medewerker van de personeeldienst te Rotterdam. Op 1 maart 1974 kwam hij naar Zoeterwou- de. Op 1 september 1979 werd hij benoemd tot Chef van de Interne Dienst van de brouwerij. Toen Gerard begin januari 1985 ziek werd, wist hij al spoedig daarna aan welke ziekte hij leed. Met enorme wilskracht herstelde hij zich zodanig dat hij eind augustus 1985 zijn werk weer gedeeltelijk hervat te. Tot eind december 1985 hield hij vol. Vanaf dat moment kon hij echt niet meer. Het typeert hem dat hij zelf in een van zijn vergaderingen met zijn Wachtchefs de mededeling deed dat die vergadering zijn laatste met hun zou zijn en ging vervolgens over tot punt één van de agenda.Wij hebben met Gerard een markante en sterke per soonlijkheid verloren. Wij wensen dat de goede herinneringen aan Gerard voor zijn echtgenote, zoon, dochter, schoonvader, schoonzoon en kleinkin deren tot steun mogen zijn in deze moeilijke periode in hun leven. De vele van Heineken afkomstige aan wezigen bij het afscheid van Fred Möller, die 10 januari op 50-jarige leef tijd is overleden, geeft het grote respect aan voor de moed door hem getoond tijdens een zo ongelijke strijd. Tesamen met de herinneringen uit ruim 25 jaren werkzaamheden t.b.v. de internatio nale activiteiten van de onderneming, zullen de gemoedsrust en kracht welke in de laatste periode, maar ook reeds daarvoor, tot uiting kwamen, in lange herinnering bij collega's, vrienden en bekenden blijven. Gehoopt wordt dat de blijken van medeleven aan zijn bewonderenswaardige echtgenote Mariet en de kinderen Roeland, Tinga en Anneliek een steun zijn gebleken in deze moeilijke tijd. Op 11 februari 1986 overleed op 53- jarige leeftijd de heer J. van de Grint. Joop van de Grint trad in 1957 in dienst bij Heineken, waar hij begon als mede werker op de afdeling Bostbehande- ling. In 1961 ging hij naar de afdeling Bierpompenservice, waarvan hij in 1963 chef-monteur werd in Den Bosch. Bij de start van het Horecagebied Mid den-Brabant werd Joop groepsleider C.T.D. Hij stond met zijn afdeling aan de wieg van onze landelijke kelderbier- operatie. In 1983 kreeg hij de leiding van de Horeca Tap Service. Ondanks zijn ziekte van 't laatste halijaar bleef Joop zich inzetten voor de H.T.S. Hij deed zijn werk altijd met grote toewij ding. Een reële man die wist dat hij moest sterven en de laatste tijd steeds zei "ik kom tijd te kort." Hij wilde alles voor 100% achterlaten. Hij was 'n goede baas voor zijn mensen. Wij leven mee met zijn vrouw en kinderen en stel len vast dat de grote belangstelling bij zijn uitvaart, meer dan woorden kun nen doen, heeft onderstreept dat de brouwerijgemeenschap een fijne vriend en collega heeft verloren. Hij ruste in vrede. Rectificatie. In de overzichts lijst van jubilea en pensioneringen in 1986 is helaas een verkeerde datum vermeld. DeheerJ.J. Rijn beek, werkzaam bij de afdeling Personenauto's te Zoeterwoude, is veertig jaar gele den niet op 16 maart maar op 6 mei in dienst getreden. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 27