Afscheid J.D.W. Eerbeek RE. Röhrig G. Slootweg J.H. Bisschop Zoeterwoude- Op 21 februari nam de heer J.D.W. Eerbeek, in aanwezigheid van zijn echtgenote en familie, afscheid in verband met toetreding tot de Overbruggingsregeling. Vele collega's, oud-collega's en externe relaties waren in het ont vangstgebouw bijeengekomen om dit afscheid mee te vie ren. Het verzoek om de toespraken kort te houden, kon slechts ten dele worden gehonoreerd. Gezien de 46-jarige carrière van de heer Eerbeek kon ook moeilijk anders wor den verwacht. Allereerst sprak de heer Kloek. Hij belichtte de loopbaan van de heer Eerbeek, de 'super-inkoper', die een reputatie heeft op het gebied van scherpe prijscalculatie. Tevens heeft hij getoond over inventiviteit te beschikken. Namens de heer Oostra overhandigde de heer Kloek het beeldje Pieter Pils en de bijbehorende oorkonde. De heer Koster benadrukte vervolgens nog eens de ware inkoop geest door te stellen dat de heer Eerbeek een der eerste Hei- neken-medewerkers is die gebruik maakt van de nieuwe VUT-regeling. Nadat de heer V.d. Vliet het personeelsca- deau had overhandigd, sprak de heer Eerbeek in een pas send dankwoord: 'partir, c'est un peu sourire'. fljjj™ Zoeterwoude- De heer Röhrig, hoofd technische "1 opleidingen van HTB, vierde op 1 februari 1986 zijn Saai# 25-jarig jubileum. Vijfentwintig jaar die de heer Röhrig zeker niet in één vestigingsplaats heeft doorge bracht. Zo vertrok hij bijvoorbeeld na zijn opleidingspe riode naar Singapore, vervolgens naar Sierra Leone en was hij in Nederland zowel in Den Bosch, Amsterdam als Zoe terwoude werkzaam, met nog een "uitstapje" van een jaar naar Indonesië. De heer Röhrig werd op de jubileumdag vergezeld door zijn echtgenote en twee dochters met (aan staande) schoonzoons. Nadat de heer Kruidenier de jubila ris in de Van Swieten-kamer de jubileumspeld had uitge reikt, volgde in de Hooiberg een drukbezochte en geani meerde receptieAls eerste spreker dook de heer Schwietert terug in de geschiedenis en haalde geestig herinneringen van beide heren naar boven, onder andere uit de studententijd. De heer Buising voerde namens de afdeling het woord en de rij sprekers werd gesloten door de heer Schellen uit Den Bosch, die in carnavaleske outfit de in Den Bosch woonach tige jubilaris een doos Bossche Bollen overhandigde. gfljjj™ Zoeterwoude- Op 29 januari werd het 25-jarige J?™J dienstjubileum gevierd van de heer G. Slootweg, IssbIhP die per 1 februari is benoemd tot regional technical manager. Voor die tijd was hij onder meer Hoofd Centrale Commerciële Technische Dienst en hoofd Centrale Distri butie Technische Diensten en laatstelijk hoofd Marketing Services binnen de groep Marketing bier. Zelden zal het ont vangstgebouw een grotere toeloop gekend hebben dan juist deze dag. Veel collega's uit alle delen van het land en vroe gere collega's uit het buitenland, waren naar Zoeterwoude gekomen om het glas te heffen met de jubilaris. Tevens gold deze receptie als afscheid van de horeca-organisatie. De heer Combée dankt namens Heineken de heer Slootweg voor diens inzet en collegialiteit in de afgelopen periode. Tevens sprak hij de wens en verwachting uit dat nog vele suc cesvolle jaren zullen volgen. De heer Dijkstra overhandigde het personeelscadeau. Gezien het sportieve karakter van de jubilaris beantwoordde deze 'tropenfiets' met alle CTD- snufjes volledig aan de verwachtingen. gfjjP® Zoetermeer- De heer J.H. Bisschop vierde op 20 |F ™g februari zijn 25-jarig jubileum. Eerst werden hij en lasÜhP zijn vriendin ontvangen door de heren Ninck Blok, Buizer, Versloot en Van der Wey. Tijdens de daaropvolgende receptie overhandigde de heer Buizer de gouden speld aan de jubilaris. Daarbij memoreerde hij de loopbaan van de heer Bisschop, die bij Hoppe in Schiedam is begonnen, waarna de Coebergh-periode volgde. In 1979 was hij overge plaatst naar Zoetermeer. De heer Buizer zei dat de heer Bis schop zijn werkzaamheden altijd goed en opgewekt heeft verricht en dat netheid en collegialiteit bij hem voorop ston den. Daarnaast toonde hij zich steeds actief als reisleider, lei der van het voetbalelftal, kortom: Bisschop is vaak de trek ker van activiteiten. Hierna sprak de heer Versloot, die stelde verheugd te zijn Bisschop als medewerker te hebben en typeerde hem als iemand 'die opvalt, omdat hij niet opvalt'. Tot slot overhandigde hij namens alle collega's een enveloppe met inhoud. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 25