B8838SBSBS Afscheid R. Koppenol Afscheid F.J. Ypenburg Afscheid E.H. van Leeuwen Afscheid A. van Dalen f8 imiiiiiiiim Zoeterwoude- Op 27 januari nam de heer R. Koppenol afscheid van de Zoeterwoudse brouwerij, werkzaam als medewerker speciale diensten bij de storingsdienst alge meen. Vele collega's en 'leerlingen' uit de tijd dat de heer Koppenol opleidingen verzorgde, waren naar de Hooiberg gekomen om persoonlijk afscheid te nemen. De heer Kloek was de eerste spreker. Ook hij had tijdens zijn introductie geprofiteerd van de technische know-how van de heer Kop penol. Bijzondere dank was volgens hem de brouwerij ver schuldigd vanwege het feit dat hij na zijn pensionering nog een jaar actief is geweest in verband met het afronden van een project. De heer Westra blikte vervolgens terug op de ruim 30-jarige carrière van de heer Koppenol binnen Heine- ken. Voor een groot deel heeft deze zich in het buitenland afgespeeld. Aansluitend werd het personeelscadeau aange boden: een Audi, voorzien van Heineken-plu. De heer Kop penol stelde in zijn dankwoord zich nooit een 'nummer' te hebben gevoeld binnen de Heineken organisatie en sprak zijn dank uit voor de collegiale samenwerking in de afgelo pen jaren. Alkmaar- Op 31 januari vond het afscheid plaats van de heer Ypenburg, die per 1 februari gebruik heeft gemaakt van de Overbruggingsregeling. De heer Ypenburg heeft ruim 29 jaar bij Heineken gewerkt. Hij startte in 1956 als monteur bij de Technische Verzorgingsdienst en besloot zijn loop baan als binnenmonteur bij de Commercieel Technische Dienst in Alkmaar. Na de ontvangst door het management team van de heer Ypenburg en zijn familieleden vond een drukbezochte en gezellige receptie plaats in de Mouthoek. Daar werd de scheidende als eerste toegesproken door de heer Hosang, die terugkeek op de loopbaan van de heer Ypenburg en nog eens memoreerde dat deze had voldaan aan de zinsnede uit zijn aanstellingsbrief, waarin werd gesteld dat hij zich "volledig en zonder tijdslimiet voor zijn arbeid ter beschikking diende te stellen." Vervolgens spra ken de heren Havekotte en Nijboer. Eerstgenoemde bena drukte als afdelingschef nog eens de waardering van de colle ga's voor de heer Ypenburg, hetgeen ook bleek uit de inhoud van de enveloppe die hij in een schitterend geconstrueerde bierpomp overhandigde. Na enige woorden van de heer Nij boer, konden alle belangstellenden persoonlijk afscheid nemen van de heer Ypenburg en zijn echtgenote. Zoeterwoude- Op 3 februari vond het afscheid plaats van de heer E.H. van Leeuwen, i.v.m. zijn pensionering. Bij de ont vangst van de heer Van Leeuwen en diens echtgenote op de brouwerij waren tevens de oud-directeuren Gombert en Thijssen aanwezig. Tijdens de officiële receptie werd de heer Van Leeuwen toegesproken door de heer Horstman. Deze liet de carrière van de heer Van Leeuwen de revue passeren. Een groot gedeelte van de 34 Heineken-jaren werden door gebracht in het buitenland bij de Divisie Internationaal en HTB. De heer Horstman benadrukte vooral de verdiensten van de heer Van Leeuwen in zijn laatste functie. Als lande lijk Coördinator Energiezaken wist hij forse energiebespa ringen door te voeren, wat heeft geleid tot een constructief energiebeleid. Als dank hiervoor werd een miniatuur-molen aangeboden. Vervolgens sprak de heer Bremer eveneens zijn erkenning uit voor het vele werk dat de heer Van Leeu wen op dit gebied heeft verricht. Tot slot dankte de heer Van Leeuwen allen voor de aanwezigheid en de vele attenties. Tevens schonk hij de molen aan het ontvangstgebouw, waar deze inmiddels een fraaie plaats heeft gevonden. Zoeterwoude- Op 11 februari nam de heer A. van Dalen, gebruikmakend van de Overbruggingsregeling, afscheid van de brouwerij. De heer Van Dalen trad op 24 september 1956 als machinist in dienst bij de brouwerij te Rotterdam en is sindsdien werkzaam geweest binnen de afdeling energie. Kort na zijn overplaatsing naar Zoeterwoude werd hij benoemd tot groepsleider en in die functie nam hij ook afscheid. Deze en andere feiten werden namens de bedrijfs leiding aangehaald door de heer Dekker. Hij sprak tevens zijn grote waardering uit voor de wijze waarop de heer Van Dalen zijn functie altijd heeft uitgeoefend. Ook de heerV.d. Eist sprak zich namens de afdeling in positieve zin uit over de collegiale opstelling van de heer Van Dalen. Toen vervol gens de heer Weeda aan de hand van anekdotes zo'n dertig jaar Heineken-historie de revue liet passeren, kwam de stemming er helemaal goed in. Resultaat van dit alles was dat het na het dankwoord van de heer Van Dalen nog zeer lang bijzon'der gezellig bleef. Kortom, een afscheid dat nog lang in de herinnering van velen bewaard zal blijven.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 24