Aanzet om meer in de ideeënbus te blazen Hoe staat het er voor met de Heineken Ideeënbus? Goed en slecht zou het antwoord kunnen luiden. 'Slecht' omdat het aantal ingezonden ideeën de laatste jaren sterk terug loopt. Maar als we dan de toegekende beloningen voor dat verminderde aantal ideeën bekijken, en daarin een stijgende lijn ontdekken, luidt de conclusie 'goed'Of het nog beter kan? Jazeker, dat is iets waar de komende en gaande voorzitter van de Centrale Ideeënbus Commissie (C.I.B.C.) het gezamenlijk over eens zijn. Met ingang van dit jaar is er in de samenstelling van de Cen trale Ideeënbus Commissie nogal wat verandering gekomen. Twee leden van het eerste uur, voorzitter ir. J. Boonen en de heer H.A.H. Verlin den traden af om plaats te maken voor ir. C.J.Onderwater (die thans de voor zittershamer hanteerten drs. H.A. Baars. Een goede gelegenheid om met de voormalige en de nieuwe voorzitter van deze commissie het wel en wee van de ideeënbus wat nader te beschou wen. Ervaring De heer Boonen heeft naar eigen schatting zo'n twintig jaar ervaring met het beoordelen van ideeën. Dat begon destijds bij de Amstel-brouwerijNa 18 de fusie met Heineken heeft het even geduurd voordat het fenomeen ideeën bus in 1970 weer gestalte kreeg. En in 1974 kreeg de ideeënbus een extra sti mulans toen op alle vestigingen de gou den 'eieren van Columbus' werden geïnstalleerd en er diverse acties op touw werden gezet om de goede ideeën onder de medewerkers los te krijgen. Record-jaar. Dat bleef niet zonder gevolgen. Het aantal ideeën nam jaarlijks toe, met de jaren 79, 80 en 81 als absolute uitschie ters. Gemiddeld 950 ideeën werden in die periode jaarlijks ingestuurd. En 1981 was het record-jaar wat betreft de toegekende netto beloningen. In één jaar tijd werd ruim 140.000 gulden netto uitgereikt, nog los van aanmoedi gingspremies en de cadeaus. Na '81 daalde het aantal ingezonden ideeën in rap tempo. Slechts 568 ideeën bedroeg

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 18