Wijzigingen Gaan we terug naar de Nederlandse Bierwetgeving, dan zijn daarin toch enkele belangrijke wijzigingen aange bracht Zo is voor de bereiding van bier het begrip 'drinkwater' nu vervangen door 'brouwwater' plus omschrijving. Dat sluit beter aan bij de praktijk waarin het ter plaatse aanwezige water veelal aangepast moet worden om de hoge kwaliteitseisen te halen waaraan het produkt moet voldoen. De oude verordening kende verder een verde- VervaUen Met de nieuwe Bierverordening zijn enkele andere verordeningen komen te vervallen. Regels voor het tappen van fustbier zowel als het verbod op het leveren van lichtgekleurd lagerbier op vat waren voorheen in aparte veror deningen vastgelegd. Maar aan die ver snippering is thans een einde geko men. In de nieuwe Bierverordening zijn ook deze zaken opgenomen. Voor het tappen van vatbier is tevens vastge legd dat dit alleen mag gebeuren onder koolzuurdruk of (zoals gebruikelijk voor bepaalde Engelse bieren) stikstof- druk. Voorheen was dat niet zo strikt geregeld zodat bijvoorbeeld het tap pen onder luchtdruk (met behulp van een compressor) toegestaan was, ofschoon een dergelijke werkwijze niet bevordelijk is voor de volksge zondheid en evenmin voor de kwaliteit van het bier. Mede ook om dergelijke ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan is het noodzakelijk van tijd tot tijd de verordening te herzien. Dat is overi gens niet een kwestie die men 'even tjes' regelt. Diverse commissies en instanties zijn daar bij betrokken en daar veelal gedurende een lange periode intensief mee bezig. De nieuwe Bierverordening is thans in elk geval weer 'up-to-date' Bierwetgeving te komen wil nog niet erg van de grond komen. Speciaal de Bondsrepubliek Duitsland kan daarbij genoemd worden als 'dwarsligger' hoe wel ook Griekenland zich in dat opzicht niet onbetuigd laat. De Bonds republiek met z'n 'Rheinheitsgebot' is echter een sprekend voorbeeld. Daar houdt men strikt vast aan een eeuwen oude wetgeving op het gebied van te gebruiken grondstoffen die in feite tegenhoudt dat niet-Duitse bieren op de Duitse markt aangeboden kunnen worden, omdat zij merendeels gebruik maken van een grotere variëteit in grondstoffen zoals bijv. mais, rijst en/of suiker. Daarover is overigens het laat ste woord nog niet gesproken. litig naar het extractgehalte van de stamwort. Die gehaltes waren inge deeld in zones die niet op elkaar aan sloten. Er waren dus 'blanco' (de zoge naamde gesloten) zones die inhielden dat bier in die categorie hier niet ver kocht mocht worden. Eigenlijk dus voor sommige buitenlandse bieren ook een soort van importbeperking, en dat was reden om in de nieuwe verorde ning die categorieën wél op elkaar te laten aansluiten. Aangaande de ver melding van de gegevens op de etiket ten zijn er ook wat veranderingen opgetreden. Mede gelet op het infor meren van de consument is nu bijvoor beeld vastgelegd dat de houdbaar heidstermijn vermeld wordt. Tevens kan men, met de nieuwe verordening in de hand, weigeren om flessen waarin iets anders dan bier heeft gezeten retour te nemen en daarvoor statiegeld te betalen. Dit artikel werd opgeno men omdat soms consumenten onei genlijk gebruik maken van de bierfles en bijvoorbeeld terpetine in een bier fles bewaren. Uit oogpunt van de volksgezondheid een ongewenste zaak. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 15