Het bereiden van bier is over de gehele wereld gebonden aan tal van regels en richtlijnen. Het waarborgen van de kwaliteit en de bescherming van de volksgezondheid lig gen daaraan ten grondslag. Een aantal landen heeft dat geregeld in de algemene warenwetgeving, zoals bijvoor beeld Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ier land. Ons land kent echter een specifieke Bierwetgeving die terugvoert naar het zogenaamde Bierbesluit van 1926. Waren wettelijke richtlijnen vormden destijds de basis voor het Bierbesluit. In 1976 kwam er een einde aan dat Bierbesluit, dat toen werd vervangen door de zoge naamde Bierverordening. Nu, tien jaar later is die uit '76 daterende verordening aangepast mede op grond van recente EEG-wetgevingen. Bierverordening is weer bij de tijd De Bierverordening valt in alge mene zin onder de Produkt- schapsverordeningen. Ons land telt in de voedings- en genotsmid delensector verschillende Produkt- schappen. Voor Vee en Vlees bijvoor beeld, maar ook voor Aardappelen en voor Zuivel. Voor Gedistilleerde Dran ken is er ook een Produktschap en dat zelfde geldt voor Bier. Zo'n produkt schap moet gezien worden als een instelling waarin belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. In het Produkt schap voor Bier hebben o.a. zitting ver tegenwoordigers van de brouwerijen, handel en horeca. Consumentenorga- saties zijn daarmee niet altijd even gelukkig. Die vinden de invloed van de belanghebbenden soms wat te groot. Temeer omdat een Produktschap de bevoegdheid heeft verordeningen op te stellen. Daar staat echter tegenover dat deze constructie wel inhoudt dat er gebruik wordt gemaakt van de deskun digheid die de verschillende vertegen woordigers op hun gebied hebben. En dat ze alleen maar oog hebben voor hun eigen belangen is evenmin iets waar men bang voor behoeft te zijn. Immers, zij mogen de verordening wel opstellen maar voordat deze dezelfde kracht heeft als een warenwettelijk besluit moet er wel ministeriële goed keuring op worden verkregen. De overheid houdt dus nauwlettend in de gaten wat er allemaal gebeurt. Boven dien moet zo'n verordening voldoen aan tal van andere wettelijke besluiten en bepalingen. Nationale, en die voe ren weer terug naar de Warenwet, maar ook internationale. Voor Neder land gelden daarbij heel sterk de afspraken die in EEG-verband worden gemaakt. Mede daardoor ontstond de noodzaak de Bierverordening weer aan te passen. Opheffen Die verordening zelf leest net zo lekker weg als zeg maar het Wetboek van Strafrecht -allemaal strikt geformu leerde artikelen- zodat het weinig zin heeft om er enkele passages uit te cite ren. In algemene zin kan gesteld wor den dat de aangebrachte wijzigingen alle tot doel hebben de bestaande han delsbelemmeringen tussen de EEG- lidstaten op te heffen. Helemaal luk ken wil dat overigens nog niet, want het streven om binnen de EEG tot één 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 14