worden aangepast. Daarna volgen de overige brouwerijen. Het ligt in de bedoeling dat eind 1986 deze vervan gingsoperatie voor het grootste gedeelte is afgerond. Wat de Nederlandse markt betreft, is nog in studie of het Amstel-etiket even tueel wordt aangepast. In andere lan den zal Amstel in ieder geval wel een nieuwe uitmonstering krijgen. Daarbij gelden dezelfde redenen als voor Hei- neken bier. Bij Amstel blijkt het toe voegen van een beetje goud juist wel positief te werken. Het etiket wordt er rijker door. Het wordt daardoor gezien als een beter bier. Zijn Heineken exportbier en het groene flesje één begrip, voor Amstel is er een voorkeur voor een bruine fles. Op de fles zal een goudkleurige kroonkurk prijken, over eenkomstig het goud op de label. Een gedaantewijziging ondergaat ook het bierblikje. De witte achtergrond wordt wit met goud gestreept, de bovenzijde van het blik wordt geheel goudkleurig. Goud wordt ook ingevoerd bij het ongeveer aangeven wat daarvoor de reden is. Bovendien is het belangrijk dat de pre sentatie van Heineken waar ook ter wereld, overeenkomt met het wereld wijde image als een premiumbier, dat overal hetzelfde is. Dat houdt in dat ook de verpakking optisch overal het zelfde dient te zijn om de herkenbaar heid te verhogen en te ondersteunen dat Heineken een betrouwbaar merk is. Je kunt aan de verpakking zien dat de inhoud overal hetzelfde is. Deze argumenten nemen niet weg dat nu en dan aanpassingen aan het uiter lijk noodzakelijk zijn. Een aantal ver anderingen werd in 1983 al zichtbaar op het pilsener etiket in Nederland. Een bredere balk (hetgeen ook een breder etiket vereiste), opyallender naamsvermelding, meer wit, invoering van het achter- en halslabel waren de opvallendste. Zaken die minder in het oog springen, maar wel degelijk bijdra gen aan het verfraaien van het uiterlijk zijn de schaduwen om de letters en bovenal een frisse kleur groen. Voor die meer sprankelende kleur is geko zen omdat met name in andere landen de kleur groen snel wordt geïdentifi ceerd met Heineken. Voor de ontwer pers van het nieuwe etiket aanleiding om dit sterke punt nog meer te bena drukken. Gebruikmaking van een breder etiket had tot gevolg dat op de exportcolon nes van de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude onderdelen op de eti- Een afdeling binnen Heineken Nederland die nauw betrokken is bij de totale aanpassingsoperatie, is de afdeling centrale logistiek in Zoeterwou de. Deze afdeling moest plannen dat de ombouw van de etiketteermachi nes op het juiste moment moest plaatsvinden. Voorts moesten de nieuwe etiketten en andere verpakkingsmaterialen worden besteld en onder een nieuwe code in de computer worden ingebracht. Daarnaast moesten ze bij onverwachte orders rekening houden met de bestaande voorraad verpak kingsmateriaal en de etikettenboeken voor het bedienend personeel te wij zigen. Wat de tekst betreft, zijn er in totaal circa 200 verschillende Heine ken etiketten en zo'n honderd verschillende Amstel etiketten. Moeilijk was dat het rugetiket er nu bij komt. Want in sommige gevallen zijn etiket ten met specifieke informatie nu vervangen door de gewone standaardeti ketten, omdat de specifieke informatie op het achteretiket wordt vermeld. Wat de dozen en ander verpakkingmateriaal betreft, zijn er minder proble men. De afmetingen daarvan wijzigen niet, dus er hoeven geen machines omgebouwd te worden. Wel moet goed worden opgelet dat vanaf een bepaalde datum een bepaalde verpakking niet meer wordt gebruikt en dat er tot die datum voldoende "oude' voorraad aanwezig is. Dat vereist een goede planning en een nog betere controle. ketteermachines omgebouwd dienden te worden. Om de produktie normaal doorgang te kunnen laten vinden, gebeurde dit ombouwen in de week ends. Behalve de nieuwe etiketten wor den ook de overige exportverpakkin gen aangepast. Kartonnen dragers, trays, dozen en omdozen in vele ver schillende vormen en formaten krijgen geleidelijk aan ook een nieuw gezicht. Omstreeks juni zal deze vervanging gereed zijn. Na aanpassen van lijnen en materialen bij de Nederlandse brou werijvestigingen voor exportdoelein den, zal de brouwerij in Singapore, eveneens een grote exportbrouwerij, 13 Amstel Light-bier, een groot segment in met name de Verenigde Staten, dat zich tot op heden kenmerkte door zil- verkleuren. Hoewel pils en light elk een eigen identiteit hebben, is het onderscheid tussen beide biersoorten verkleind. Net als bij Heineken, wor den ook alle kartonnen Amstel omver pakkingen voorzien van een nieuw uiterlijk. Voor beide merken nieuw, is het rugetiket. Dit zal overigens alleen worden gebruikt wanneer het rompeti ket teveel informatie zou bevatten. Zowel voor Heineken als voor Amstel is het rugetiket groen of bruin, afhan kelijk van de kleur fles.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 13