"Als ménsen zijn we alle "Waar onze zorg naar uit moet gaan, is goed manage ment." Aan het woord is drs. J.A. Klomp, sinds april vorig jaar directeur Concern Sociale Zaken en Management Development DIRECTEUR CONCERN SOCIALE ZAKEN EN MANAGEMf In 1981 werd bij Heineken N.V. een directoraat 'Concern Sociale Zaken' ingesteld. De organisatorische opzet is enigszins te vergelijken met die van Personeelszaken van Heineken Neder lands Beheer. Zoals daarvan onder meer Functieclassificatie, Loopbaan ontwikkeling, Centrale Training en Vorming en Arbeidszaken deel uit maken, zo behoren tot Concern Sociale Zaken de afdelingen Concern Management Development, Concern Arbeidsverhoudingen, Concern Perso- neeldienst en Personeeldienst Interna tionaal (als enige van de vier gehuis vest in Zoeterwoude). Concern Sociale Zaken richt zich bij het werven, opleiden en begeleiden van medewerkers bijna uitsluitend op het hogere management van alle werk maatschappijen van de onderneming waar ook ter wereld. Van de achten twintigduizend Heineken medewer kers wereldwijd betreft dit zo'n 2%. Eigen organisatie bemand Directeur van Concern Sociale Zaken en Management Development is drs. J.A. Klomp. Op het moment datVers van 't Vat met hem praat, is de organi satie van zijn afdeling net verder vol tooid. Dat is onder meer gerealiseerd door het eind 1985 verzelfstandigen van de Personeeldienst Internationaal Zoeterwoude (voor de 'expatriates', de medewerkers die uitgezonden wor den naar het buitenland) onder leiding van de heer G. Kuhlman. Voorts door het benoemen van drs. K.J. Keere- weer per 1 februari als hoofd Concern Management Development en -met ingang van 14 april aanstaande- de benoeming van mr. J.Th. Kappelle. die de functie 'Social Relations en Recruitment' zal uitoefenen. Financiële achtergrond De heer Klomp volgde vorig jaar mr. J.W.G. van Rosmalen op, na diens pensionering. 25 jaar hiervoor was de heer Klomp op 34-jarige leeftijd -"al 'wat ouder' dus"- bij Heineken in dienst getreden. Hij was gevraagd bij de Nederlandse brouwerijen een bud getteringssysteem in te voeren. Internationale ervaring deed de heer Klomp op toen hij vijf jaar later werd benoemd tot directeur Heineken Inter nationaal. Deze afdeling was welis waar toen nog vrij klein vergeleken met nu, maar de in die jaren opgedane ervaring en kennismaking met de 'ex patriates' en hun leefomstandigheden - veelal in de tropen- zijn van groot nut in zijn huidige positie. Lange termijn planning De laatste vijftien jaren stond planning centraal in zijn, destijds nieuw gecreëerde, functie als directeur Concern Economische Zaken. In deze functie had hij reeds te maken met de managementteams van de verschil lende werkmaatschappijen. Daardoor is de sociale-en personeels- problematiek in de vele landen waar Heineken belangen heeft, hem niet onbekend. Goede personele bezetting belangrijk Heineken maakt produkten van top kwaliteit. Er wordt veel aandacht besteed aan de consumenten om hen van dat feit te overtuigen. Maar niet 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 10