Strijd op het groene laken Individueel enthousiasme met grote gevolgen... In juni had de Bossche wie- Iertoerclub 'Alweerweg' Bunnik uitgekozen als start en finishplaats voor een toer tocht. 'Dat kunnen wij ook' dacht hoofd Technische Dienst Vrumona ir. G.C.M. Meijer. Veel ervaring met het organiseren van derge lijke tochten had hij niet, want de genoemde rit in juni was de eerste waaraan hij deelnam. Maar met enthou siasme komt men ver. Dat bleek op 19 oktober. "Er is een aantal criteria waaraan een tocht moet voldoen" ver telt de heer Meijer. "De route dient zo uitgezet te worden dat een groep van 30 mensen veilig kan rijden. Zonder zichzelf öf andere weggebruikers in gevaar te brengenVerder moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van B-wegen of fietspaden." Met ondersteu ning van de plaatselijke per soneelsvereniging slaagde de heer Meijer er in voor 19 oktober een toertocht te organiseren. Voor deelname was ook een aantal andere vestigingen uitgenodigd. De tocht voerde van Bunnik naar De Bilt en via de Loos- drechtse plassen, Breuke- len. Woerden, Lopik, IJssel- stein, Vianen en Werkhoven weer terug naar Bunnik. In totaal bedroeg de afstand 100 kilometer. 29 toerlief- hebbers hadden zich ervoor opgegeven. Van hen moest slechts één vroegtijdig van de fiets om zich de laatste twin tig kilometer per bezemwa gen naar Vrumona te laten vervoeren. Dat beant woordde helaas niet geheel aan de opzet van de heer Meijer. "Wij hadden de bedoeling de honderd kilo meter in een redelijk tempo af te leggen en gezamenlijk de tocht te beëindigen." Dat redelijke tempo lag overi gens voor ongeoefende fiet sers behoorlijk hoog, geeft de heer Meijer toe, want de gemiddelde snelheid bedroeg zo'n 25 kilometer per uur. En om dat gemid delde te bereiken, moeten af en toe 'topsnelheden' van 35 kilometer worden behaald! Na afloop van de tocht vond uiteraard nog een gezellig samenzijn plaats op onze fris-vestiging. Is het enthou siasme van de heer Meijer nog steeds zo groot? "Ja, we zijn van plan elk jaar drie tochten te organiseren. We zullen proberen de toerclub nieuw leven in te blazen om dat gezamenlijk te kunnen bewerkstelligen." Onlangs vond in Den Bosch een biljart-ontmoeting plaats in het kader van een alternatieve sportdag. Van de voorzitter van de Bossche biljartvereniging, de heer N. G. Kop, ontvingen we het volgende verslag. 'Voor het derde jaar in suc cessie kwamen op 12 en 26 oktober acht biljarters bij elkaar van de vestigingen Amsterdam, Zoeterwoude, Bunnik en Den Bosch om onderling uit te maken wie ditmaal met de enorme wis seltrofee naar huis zou gaan Het werd een bijzonder spannende aangelegenheid. Dat bleek uit de tussenstand na 12 oktober toen Den Bosch eerste stond met 22 punten en Amsterdam volgde met 18 punten. Bun nik en Zoeterwoude hadden beide 16 punten. Gespannen kwamen op 26 oktober verse troepen om alsnog te trachten Den Bosch van de beker af te hou den. Daar zijn ze inderdaad in geslaagd. Na de voorlo pige eindstand stond Amster dam op de eerste plaats, gevolgd door Den Bosch. Evenals vorig jaar was weer de bekende handicap inge bouwd, waarbij straf- of ere- punten toegekend zouden worden aan iemand die te hoog had gespeeld volgens het opgegeven gemiddelde. Wat de handicap bedroeg, werd bekend nadat mevrouw Scheltema een enveloppe had getrokken met een percentage. Na het verrekenen van de straf-/ere- punten was de eindstand als volgt: 1. Amsterdam met 41 pun ten 2. Den Bosch met 35 punten 3. Bunnik met 33 punten 4. Zoeterwoude met 33 pun ten Tijdens de prijsuitreiking dankten zowel voorzitter Kop als bedrijfsleider Schel tema voor de sportieve en gezellige wijze waarop de deelnemers aan het toernooi mee hadden gedaan. Tevens werden de organisatoren bedankt. In 1986 zullen deze biljartdagen wederom in Den Bosch worden georga niseerd.' 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 7