SHHHMiifffffH 12 HilHIHHHB Afscheid Chr. Dams Afscheid H. Evegaars Afscheid H.C.M. van Gestel Den Bosch - Vanwege het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd nam de heer Van Gestel op 25 oktober afscheid van de Bossche brouwerijDe heer en mevrouw Van Gestel werden allereerst ontvangen door de heren Scheltema en Peet en mevrouw Van Eekert. Aansluitend vond een zeer drukke, levendige, receptie plaats in de Cam- brinuskelder. Daar sprak de heer Peet de heer Van Gestel toe. Hij bracht de indiensttreding van de heer Van Gestel als emballagemedewerker in herinnering. Vervolgens was hij werkzaam geweest bij de spoelmachine in de oude botte larij en de laatste jaren -voordat hij in dagdienst ging werken- als tapper. Overgegaan naar de dagdienst, bleek de heer Van Gestel administratieve talenten te hebben. Deze werden in het bottelarij magazijn tentoongespreid. Namens de collega's van de afdeling verpakken bood de heer Peet een cadeau onder couvert aan. Door de dames van het Bedrijfsbureau werd namens de meest naaste colle ga's een prachtige plant aangeboden. Zoeterwoude- Op 11 oktoberwerd het 40-jarig jubi leum gevierd van de heer J. Spel. Deze was verge zeld van zijn familieleden. De eerste spreker, de heer Oostra, memoreerde hoe uniek een dergelijk jubi leum is. Zeker wanneer het een combinatie betreft van Amstel/Heineken jarenAls dank voor diens inzet overhan digde hij de jubilaris het beeldje 'Pieter Pils' met bijbeho rende oorkonde. Ook de heer Kloek uitte zijn waardering, waarna de heer Van Puffelen terugblikte op de loopbaan van de heer Spel. Zo bleek dat deze nogal wat afdelingen had doorlopen op de toenmalige Amstel brouwerijMerk waardigerwijs werden alle gesloten, als de jubilaris weer werd overgeplaatst. Met nieuwsgierigheid werd dan ook in 1982 uitgezien naar de komst van 'Nico Haak', organisator van bingo- en kaartavonden. Snel bleek dat de heer Spel zich in zijn functie van groepsleider Interne Dienst uitste kend van de taken wist te kwijten. Symbolisch werd hij dan ook geridderd voor alle facetten van zijn werkzaamheden en kreeg hij een fotocamera als personeelscadeau aangebo den. De heer Zijlstra (namens trouble-shooting) en de heer Bliek (namens de BLG) sloten de rij sprekers. Zoeterwoude - Op 1 november nam de heer Chr. Dams, hoofd Documentatiecentrum Techniek van HTB, afscheid van onze onderneming wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. De heer Dams en zijn familie wer den ontvangen door de heer Kruidenier, waarna de receptie plaatsvond. Op verzoek van de heer Dams had deze druk bezochte receptie een informeel verloop. Tijdens een per soonlijke toespraak memoreerde de heer Dorrenboom diens loopbaan en sprak hij op humorvolle wijze over per soonlijke kwaliteiten en liefhebberijen van de heer Dams. In dit kader werd een namaak-caravan ten tonele gevoerd. Daaronder bleek een fiets schuil te gaan. Deze werd aan de heer Dams aangeboden als afscheidscadeau van collega's en andere medewerkers. In zijn dankwoord benadrukte de heer Dams het belang en de kwaliteit van zijn afdeling. Ten slotte dankte hij eenieder die zijn receptie tot een succes had gemaakt. Daarna bleef men nog geruime tijd in een gezellige en geanimeerde sfeer bijeen. Den Bosch - Op 24 oktober vond het afscheid plaats van de heer Evegaars, omdat hij per 1 november gebruik heeft gemaakt van de Overbruggingsregeling. De heer Ever- gaars heeft 18 jaar in de afdeling Intern Transport gewerkt. Na de ontvangst door de bedrijfsleider werd de scheidende met zijn echtgenote in de sfeercolle Cambrinuskelder toe gesproken door zijn afdelingschef de heer De Groot. Deze zei dat de heer Evegaars sinds de verzelfstandiging van Intern Transport vele veranderingen heeft meegemaakt, die hij goed heeft opgevangenTot volle tevredenheid heeft hij zijn taak als vorkheftruckchauffeur uitgevoerd. Tevens bedankte hij de heer Evegaars voor de fijne samenwerking. De spreker was niet bang dat de scheidende stil zou blijven zitten na zijn vervroegde uittreding in verband met zijn vele hobby's. Dat de collega's van de afdeling de heer Evegaars hebben gewaardeerd als collega, bleek uit de inhoud van de pet waarmee was rondgegaan. Met de beste wensen van de gehele afdeling werd het resultaat van deze pet overhan digd. Hierna konden alle belangstellenden persoonlijk afscheid nemen van de heer Evegaars eri zijn echtgenote.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 26