Nederlandse voetballers te gast in Italië JEUGDLEIDER VAN DER MEER GEEFT GEHOOR AAN OPROEP: Oproepen in bladen betreffen meestal vragen van verzamelaars naar ruilmate riaal of toevoegingen aan hun collectie. In het julinummer van Heineken Internatio nal Magazine was een geheel andere vraag te lezen. 'Wie voelt ervoor om met een jeugdvoetbalelftal (leeftijd 9,10 en 11 jaar) in Italië te komen spelen. Kan een bestaand of een nieuw te vormen team zijn' had de Nederlandse Dreher-mede- werker Klaas Blaauw er vanuit Italië in laten zetten. De Zoeterwoudse sto ringsdienstmede werker Aad van der Meer voelde hier wel voor. Al vijftien jaar is hij namelijk jeugleider bij de voetbalver neiging Alkmania uit Oude Wetering. En reist in die functie wel vaker met jeug dige voetballers naar het bui tenland voor een toernooi. Nog niet eerder was hij ech ter met zulke jonge kinderen zo vèr geweest. Maar de spe lers van de twee c-elftallen van zijn vereniging waren er enthousiast voor, de ouders hadden er geen bezwaar tegen en dus stond niets een trip naar Italië in de weg. Zo vertrok in de herfstvakantie een bus met 24 voetballers naar Italië. Eenmaal aange komen wachtte hen een warm welkom van de ouders van de Italiaanse tegenspe- lertjes. Zij hadden ook de kosten van het hotel en het eten van de Neder landse afvaardiging op zich genomen. Sfeervolle wedstrijden "De voetbalvelden vielen enigszins tegen" vertelt de heer Van der Meer, terwijl hij op een foto een aarde- bruin veld aanwijst met hier en daar een sprietje gras. Verder in aanmerking geno men dat de wedstrijden 's avonds moesten worden gespeeld omdat de Ita liaanse jeugd overdag gewoon naar school moest, waren de resultaten zeer goed. Alkmania II kwam weliswaar niet verder dan een wedstrijd om de 5e en 6e plaats (van de zes deelne mende verenigingen), maar Alkmania I redde de Neder landse eer geheel door in de finale van Mezzate te win nen. 'Ongelooflijk' omschrijft de heer Van der Meer de sfeer bij deze finale wedstrijd. "Er stonden vijf honderd toeschouwers langs de lijnen. Ook waren de bur gemeester van Mezzate en een functionaris van de Ita liaanse voetbalbond aanwe zig. Dat hebben wij in Neder land natuurlijk nog nooit meegemaakt." Uitstapjes Uiteraard werd de gelegen heid aangegrepen ook de omgeving te bezichtigen. Een van de hoogtepunten voor de jeugd was het bezoek aan het San Siero- stadion in Milaan. Wellicht mooier nog dan de herinne ring aan het stadion zelf vormt voor velen de handte kening die zij hebben gekre gen van stadiondirecteur Johnny Rivera. Hij was namelijk ooit Italië's popu lairste stervoetballer. Maar het was niet alleen voor de jongeren een belevenis, "ik vond het zelf ook prachtig" geeft jeugdleider Aad toe. Zeer herkenbaar Aad van der Meer kijkt met plezier terug op dit toernooi Angst dat een of meer kinde ren tijdens de uitstapjes zoek zouden raken, heeft hij niet gehad. "Ten eerste waren ze verplicht, bijvoorbeeld toen we door de stad Milaan lie pen, een Heineken ber- muda-hat te dragen. Zo waren ze goed herkenbaar. Voor het geval dat iemand tocfkde groep uit het oog zou verliezen, hadden ze allen een papiertje met het tele foonnummer van Klaas Blaauw. Bovendien wisten ze dat ze de kans liepen op de trein naar huis gezet te wor den als ze uit balorigheid de groep in de steek zouden laten. Dat was geen loos drei gement want ik heb dat drei gement eerder wel eens echt uitgevoerd. Maar alles is prima verlopen. Mede dank zij Klaas Blaauw en de heer Lucciano van Dreher (en tevens president van de voet balclub van Mezzate)Ook het contact tussen de Ita liaanse en Nederlandse kin deren was heel goed. Hoe wel ze geen woord met elkaar konden wisselen, waren ze toch steeds bij elkaar. Het is zo goed verlo pen dat we de Italianen voor een tegenbezoek hebben uit genodigd. Zij zullen volgend voorjaar tijdens de Paas vakantie naar Nederland komen voor een toernooi in Oude Wetering. We zullen ook proberen of er teams uit Frankrijk en Spanje bij aan wezig kunnen zijn. Mochten er in Nederland nog medewerkers zijn die belangstelling hebben voor deelname, dan kunnen zij contact opnemen met mij Mijn telefoonnummer (pri vé) is 01713 - 4634".

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 17