neken in 2010 de beschikking hebben over enkele privé-vliegtuigen. Zoge naamde Jet-streamers voor de wat korte vluchten en op de Concorde gelij kende toestellen voor de verre vluch ten." Bij vliegen over de aardbol houdt het volgens mevrouw Van Dijk dan nog niet op: "Ik verwacht stellig dat er tegen die tijd mensen op de maan zul len zijn, en dat Heineken dan het alleenrecht heeft om bier, frisdrank en gedistilleerd naar de maan te exporte ren, waar het met gejuich zal worden ontvangen Bier uit de muur Vijftien tot twintig uur werken per week, zal het maximum zijn in het jaar 2010. Dat meent André Schlaepfer van grote behoefte zijn aan enerzijds auto- matiserings-deskundigen en ander zijds aan maatschappelijke werkers." 'Heineken op de maan' Reizen we nog in 2010, en zo ja op welke wijze? Een geschikte vraag voor mevrouw M. van Dijk die aan het Weteringplantsoen in Amsterdam het reisbureau bemant. Reizen gebeurt dan nog volop, weet ze nu al zeker zoals ze ook weet hoe we dan reizen: "De vliegtuigen zijn dan een stuk snel ler en comfortabeler. Binnen Europa geldt dat ook voor de treinen. En die snelle treinen zullen steeds vaker gebruikt worden omdat de autowegen tegen die tijd verstopt zullen raken door de vele auto's. Bovendien zal Hei de afdeling Verpakken in Zoeterwou- de. Vooral produktie-processen zullen dan in verregaande mate geautomati seerd zijn. Dat betekent echter wel dat de mensen in 2010 naast het werk de nodige tijd kwijt zullen zijn aan studie, om alle ontwikkelingen bij te houden. Flessen en kratten zijn over 25 jaar ver leden tijd, zegt hij: "Zoals we nu in praktisch elk huis een aansluiting op het telefoonnet en de televisie hebben, zal er dan in elk huis een leiding zijn waaruit je bier kunt tappen. Of fris drank, het is maar wat je wilt. Bier in flesjes bestaat nog wel, maar slechts in enkele nostalgische café's. Die gebrui ken dat als toeristische trekpleister 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 13