GS: Nog enkele dagen en 1985 zit er alweer op. Een nieuw jaar kondigt zich aan. Twaalf maanden waarvan niemand op voorhand kan zeggen - gelukkig maar - wat ze zullen brengen. Hooguit kunnen we enkele verwachtingen uit spreken. Een aantal (willekeurig gekozen) medewerkers binnen de onderneming hebben we naar hun verwachtin gen voor de toekomst gevraagd. Niet voor het komende jaar, maar voor een kwart eeuw na nu: het jaar 2010. Een onmogelijke opgave? Misschien wel. Onderstaand enkele uitspraken, die de moeite waard zijn om te overdenken aan de vooravond van een nieuw j aar. i ederlandzal erin het jaar 2010 I beter uitzien dan vandaag de dag. Energiecoördinator de heer ir. E. H. van Leeuwen is in elk geval die mening toegedaan: "Elektri citeit wordt de voornaamste vorm van energie die dan toegepast zal worden. Omdat elektriciteit tegen die tijd rela tief goedkoop zal zijn. Ik denk daarbij vooral aan de opwekking in kerncen trales. De elektriciteitscentrales zullen daarnaast veel met kolen worden gestookt. Aardgas zal vooral toegepast worden in de industrie. En voor een deel bij de verwarming van wonin gen, hoewel ook daar meer overge gaan zal worden op elektrische verwar ming. Het stedelijk vervoer zal zich ook meer gaan richten op elektrische aandrijving. Daardoor wordt onze omgeving rustiger en schoner. Er is minder herrie en minder uitstoot van schadelijke gassenVoor nieuwe ener giebronnen in Nederland ziet de heer Van Leeuwen op een termijn van 25 jaren weinig mogelijkheden: "Wind en zonne-energie zullen op beperkte schaal worden toegepast. Voor de tro pen voorzie ik echter - door gebruik making van absorptie-technieken - dan wel ruime mogelijkheden voor gebouwkoeling met gebruikmaking van zonne-energie." 'Twee vrouwen voor elke man' De vraag aan de heerC.M. van Zende ren van de salarisadministratie in Bun- nik luidde of er anno 2010 nog wel zoiets als een salaris zal bestaan. Wel, daarover is hij niet ongerust: "Het sala ris dat men dan ontvangt zal net als nu via de bank of de giro overgemaakt worden. Ook als iedereen tegen die tijd, een vast bedrag ontvangt en er alleen nog 'vrijwilligers' zijn die gaan werken om er een extraatje bij te krij gen." De heer Van Zenderen voorziet overi gens wel een ander 'probleem' voor het jaar 2010. In de personele gegevens die hem onder ogen komen signaleert hij twee opvallende tendenzen. Enerzijds een teruglopen van het geboortecijfer, anderzijds dat er onder de nieuw-gebo- renen bijna driemaal zoveel meisjes als jongens zijn: "Misschien dat in 2010 iedere man getrouwd moet zijn met twee vrouwen, om de zaak in even wicht te brengen!" Telefoon met beeldscherm Marion van Wichen bedient de tele fooncentrale in Den Bosch en ver wacht dat het telefoonverkeer in 2010 in vergaande vorm geautomatiseerd zal zijn. "Maar.." zegt ze: "..een men selijk element in het telefoonverkeer zal ook dan nog nodig zijn. Dat reken ik tot de service van het huis." Ze acht het zeker niet uitgesloten dat tegen die tijd elk telefoontoestel voorzien kan worden van een beeldscherm waarop de persoon aan de andere kant van de lijn is te zien. Maar voor haar hoeft dat niet zo nodig. Sterker nog, daar heeft ze - in tegenstelling tot haar mannelijke collega die zo'n ontwikkeling van harte zou toejuichen - geen enkele behoefte aan. 'Maatschappij minder star' 57 jaar is Wim Hoogenveen, van de personeelsdienst bij de brouwerij in Amsterdam in 2010. Over de vraag hoe de arbeidsmarkt er dan uit zal zien - veel of weinig aanbod van arbeids krachten - hoeft men zich volgens hem niet druk te maken. "Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Als er dan sprake zou zijn van problemen op het personele gebied dan is de mens inventief genoeg om die problemen op te lossen. Door de techniek meer werk te laten doen." Volgens Hoogenveen zal onze maat schappij vooral door de invloed van automatisering en de komst van robots zich meer en meer gaan ontwikkelen naar een dienstenmaatschappij: 'Min der star, maar wat losser en makkelij ker en vooral méér individueler." Uit gaande van het gegeven dat in de toe komst de techniek de mensen werk uit handen gaat nemen, doemt er volgens hem een positief toekomstbeeld op. "Thans geldt voor veel mensen nog dat ze leven om te werken. Maar als je meer vrije tijd krijgt èn je weet daar van te genieten, dan geldt dat je leeft om te werken èn te leven." 'Wereld van James Bond' Ook de heer J. Witvoet, van de bewa king bij de GWN in Zoetermeer, is van mening dat in zijn vakgebied de mens een belangrijke rol zal blijven spelen. Nu, maar ook in de toekomst en dus in het jaar 2010. "Speciaal bij bewaking merk je dat de electronica en de auto matisering een steeds voornamere rol gaan spelen. In het bijzonder bij alarm installaties, maar denk bijvoorbeeld ook aan de zogenaamde 'key-cards' waarmee een persoon zich identifi ceert. Het gaat steeds meer op de wereld van James Bond lijken 'Maatschappelijke werkers' Kijkend naar het jaar 2010 verwacht mevrouw J.H.M. Kneppers van Cen trale Training en Vorming in Zoeter- woude niet dat de wereld er in alle opzichten op vooruit zal zijn gegaan. "Op het gebied van bijvoorbeeld de biologie en de gezondheidszorg, maar ook de politiek en het onderwijs zullen zich grote veranderingen voltrekken. Voor een deel ten positieve, maar zeker ook voor een deel in het negatie ve. Wat haar eigen vakgebied betreft, verwacht ze dat vooral aandacht besteed zal moeten worden aan de opvang van degenen die niet meekun nen in die nieuwe, computer-gestuurde wereld. "Voor het verzorgen van oplei dingen in het jaar 2010 zal volgens mij 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 12