De Prins en de Ridder Vernieuwingen in verpakkingsafdeling Bokma m imiiiimi^ i Om een aantal redenen werd het wenselijk geacht de ver pakkingsafdeling van Bokma in Leeuwarden te reorganiseren. Daarbij speelden mee: - Kwaliteitsverbetering van de uitmonstering -Verbetering van de efficiën tie -Toename van de produktie met veelal kleinere assorti mentsbestanddelen en exportorders -Verschuiving in de verde ling van de te produceren artikelen in Leeuwarden en Zoetermeer. De verwerkelij king van deze reorganisatie, die in fasen wordt uitgevoerd, is in het voorjaar van 1985 begon nen. Naar verwachting zal deze inde loop van 1986 zij n afgerond. Een belangrijke wijziging die dit jaar is uitge voerd is de verplaatsing van de etiketteermachine van colonne 2 naar colonne 1 Daardoor kunnen alle Bokma-produkten met een inhoud van 0,5 liter of meer op colonne 1 van de beno digde etiketten worden voor zien. Voorts is colonne 2 voorzien van een nieuwe doseer-rijen-vuller en een nieuwe etiketteermachine. Deze laatste kan romp-, rug- en halsetiketten verwer ken. Dit is gedaan ten behoeve van dc kleinere assortimentsbestanddelen, die veelal met de hand wor den afgevuld en geëtiket teerd. Daarnaast is er voor het afvullen van miniatuur flesjes een tweede doseer- rijen-vuller aangeschaft. Het etiketteren van deze minia turen gebeurt met een nieuwe (zelfklevende) stic ker-automaat. Vanzelfspre kend hebben ook de lay-out en de routing van de verpak kingsafdeling de nodige aan dacht gekregen. Voor 1986 staan nog de aanpassing van de depalletizer op het pro gramma, de aanschaf van een dozen-opzetmachine en de vervanging van de oude inpakker. De nieuwe dient geschikt te zijn voor het ver werken van variërende fles- en doosformatie. In het vorige nummer schre ven wij dat Brouwerij Dc Ridder sinds kort actief is bij evenementen. Dat was onlangs ook het geval bij de St. Pietersberg in Maas tricht. In de gangen van die berg onthulde namelijk Z.K.H. Prins Bernhard een monument in zijn hoedanig heid als beschermheer van de Nederlandse vereniging van pilotenhelpers uit de Tweede Wereldoorlog. Bij het verlaten van de berg kreeg het gezelschap drie Maastrichtse specialiteiten aangeboden: wortelvlaai, Maastrichtse wijn èn Ridder bier.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 10