Ridder-bieren in nieuw harnas actief op landelijke markt DE RIDDER- ambachtelijk bier nobele komae RIDDER BIER, OMRINGT MET ZORG, PROEF T MET AANDACHT. UIT DE TAP OF UIT DE FLES: PUUR GENIETEN VANVARIËTEITEN. Een nieuwe uitmonstering, activiteiten op het gebied van sponsoring en een volwaardige commerciële organisatie zijn de moderne wapens waarmee Brouwerij De Ridder strijdt om haar bieren ook buiten Limburg bekendheid te geven. Op 5 november was door Brou werij De Ridder te Maastricht een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Alle circa driehonderd afnemers en een groot aantal relaties waren uitgenodigd om de onthulling van de nieuwe Ridder-uitmonstering bij te wonen. Een nieuwe uitmonste ring die voortaan onder meer op de eti ketten, bierviltjes, tapkranen, licht bakken, vrachtwagens en briefpapier te zien is. "Het was noodzakelijk dui delijker de herkomst weer te geven van ons bier en het ambachtelijke karakter van de brouwerij te benadrukken. Het was nog te weinig bekend waar het Rid der bier vandaan kwam." Zo licht drs. J. van Herpen, die met ingang van dit jaar directeur is van De Ridder Brou werij, de verandering in het uiterlijk toe. Om die onbekendheid te verhel pen, prijkt in het vervolg de brouwerij op het etiket. Met daaronder de ver melding van naam en vestigingsplaats van de brouwerijHet nieuwe etiket is ontworpen voor zowel het Ridder Pils, het Ridder Maltezer (met 6,5 vol. alcohol en een stamwortgehalte van 15,7 graden Plato) als het Ridder Don ker bier. Hoewel iedere biersoort her kenbaar is aan een eigen kleur etiket, is het ontwerp van het etiket voor alle drie gelijk. De ridder te paard lijkt op het eerste gezicht hetzelfde als voor heen. Nadere bestudering leert dat het symbool meer vaart heeft gekregen, wat dynamischer is geworden. In zijn schild voert hij nu de ster als het stads wapen van Maastricht, in plaats van de letter R. Nationale bekendheid De aanpassing van de Ridder-uitingen is een van de middelen waarmee direc teur Van Herpen wil bereiken dat de Ridder bieren meer landelijke bekend heid krijgen. "Voor 1985 hebben we een beleid vastgesteld dat De Ridder meer buiten Limburg moet brengen. Drie jaar geleden, toen Brouwerij De Ridder door Heineken werd overgeno men werd het bier ook wel buiten deze provinciegrenzen verkocht. Vergele ken met toen is er nu veel nadrukkelij ker voor gekozen actief op de lande lijke markt te opereren." De inspan ningen hebben inmiddels al hun vruch '■wdc pusene«b,er 'De Ridder. Ambachtelijk bier van nobele komaf.is de titel van de brochure die ter gelegenheid van de nieuwe uitmon stering speciaal is gemaakt om potentiële klanten kennis te laten maken met De Ridder. Maastricht, 1857. Boven een bron, die de aanvoer van kristal helder water garandeert, wordt Brouwerij dc Ridder gesticht Brouwmeesters met liefde voor hun vak en een sterke affiniteit met hun produkt ontwikkelen hier het bijzondere brouw- procédé, waar Ridder Bier zijn specifieke karakter aan te danken heelt. Maastricht, 1985. Brouwerij de Ridder ts dc enige brouwerij die Maastnchi nog rijk is. En tol op de dag van vandaag is het brouwgcheini bewaard gebleven. Nog steeds wordt dc dagelijkse produktic omringd met dezelfde zorg en dezelfde aandacht als vroeger. Ridder Bier is gebleven wal licl al meer dan 125 jaar is: een bijzonder bier met een smaak die je bijblijft. Omring 't rr zorg. Proeft met aandacht. ten afgeworpen. Amsterdam telt zo'n twaalf horecabedrijven die Ridder tap pen, terwijl men ook in andere grote steden als Den Haag en Rotterdam Ridder-lichtbakken tegenkomt. Dat is ook te danken aan het feit dat de brou werij nu over een volwaardige commer ciële organisatie beschikt. De heer A. G. M. Moonen kwam in mei als algemeen verkoopleider bij De Ridder, terwijl een maand later de heren H. Peskens en J. van Aubel de commerciële gelederen kwamen ver sterken. Evenals de heer Van Herpen zijn ze afkomstig uit de horeca-organi- satie van Heineken. Eigen identiteit Al behoort Brouwerij De Ridder sinds drie jaar tot de Heineken-groep, de genoemde activiteiten vinden niet onder Heineken-vlag plaats. Maas trichts enige brouwerij hecht aan haar zelfstandigheid. Dat zelfstandige karakter komt onder meer tot uiting op beurzen of evenementen, waarbij De Ridder met een eigen stand aanwezig is. Tijdens de aanstaande Horecava bij voorbeeld zult u De Ridder niet op het grote 'Heineken-pleiri aantreffen. Wel met een eigen stand in de nabijheid van andere Limburgse brouwers. Om naar de afnemers toe de eigen indentiteit te benadrukken, maakt De Ridder ook geen gebruik van de Heineken service organisatie als de Commercieel Techni sche Dienst. Voor Maastricht en omge ving heeft men zelf een monteur in dienst, voor het westen van het land roept men de diensten in van een aparte service-organisatie. Brouwerij dc Ridder brouwt voor het grootste gedeelte Ridder Pilsener. Een fris, pittig pils, dit wordt geken merkt door een eigen hops maak en gewaardeerd om zijn zachte karakter. Daarnaast brouwt dc \u*/ i. Ridder nog twee variëteiten. Ridder Maltezer behoort met een alcoholgehalte van tot dc wat zwaardere bieren. Ridder Donker is een ondetgegist bier dat naast zijn kenmerkende kleur een geheel eigen smaak kent.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 8