"Een modern sociaal beleid wordt gekenmerkt door een grote mate van menselijkheid" dus zien te komen tot een aanvaardbaar compromis. Uiteindelijk gaat het erom dat we in de toekomst geza- menlijk vooruit moeten!" Toetsen "Ik denk dat er sprake is van een goed arbeidsvoorwaar denbeleid bij Heineken. Maar dat moet je steeds toetsen aan tal van maat schappelijke ontwikkelin gen en veranderingen. Behorende bij de beste bedrijven in Nederland moet je een modern sociaal beleid hebben, dat uiter aard financieel haalbaar moet zijn. En die financiële haalbaarheid moet toch uit de markt komen." "Een modern sociaal beleid wordt naar mijn mening gekenmerkt door een grote mate van menselijkheid bin nen een organisatie. Ook als je, net als wij bij Heine ken, bezig bent binnen een hiërarchisch ingestelde structuur mag dat niet bete kenen dat er geen gespreks- mogelijkheden zijn tussen mensen. Je moet elkaar als mensen behandelen, en niet alleen als bazen en onderge schikten. Dat noem ik modern. En dat zijn dingen die je moet bevorderen. Ik vind dat dat bij een bedrijf als Heineken hoort. Het is een voortreffelijk bedrijf, met voortreffelijke produk- ten en dan dien je dus ook een uitstekend sociaal beleid te hebben." weten wie Schop is. Overi gens moet ik daarbij opmer ken dat het afwerken van zo'n programma toch wat tegenvalt, omdat je al heel snel terecht komt in de dage lijkse gang van zaken." En tot die dagelijkse gang van zaken behoren ondermeer de volgende aandachtspun ten. Het vervolg op het per- soneelsonderzoek, zoals hierboven ook al aangege ven. Volgens de heer Schop zal in de planning van de activiteiten op een aantal punten wellicht voorrang gegeven moeten worden aan het oplossen van knel punten die via dat onder zoek aan het licht zij n geko men Wat betreft de Rechts positieregeling voor het Midden- en Hoger Perso neel wil de nieuwe directeur nu snel tot zaken komen: "De discussie daarover loopt nu al tien jaar. Ik vind het niet juist zo lang ergens over te praten. Je moet een keer tot een concrete invul ling komen." Ook een aan tal kwesties die met de vak bonden geregeld moeten worden, wil hij op zo kort mogelijke termijn afron den. Zoals bijvoorbeeld de afbouw van de ploegentoe- slag en de opname van de ploegentoeslag in de pen sioengrondslag. Ook het effectueren van een afvloei ingsregeling voor het perso neel staat hoog op zijn prio riteitenlijstje. Nieuwe CAO Een kwestie die binnenkort z'n schaduwen al vooruit zal werpen vormt het afsluiten van een nieuwe CAO. Die moet ingaan op 1 januari 1987, en de onderhandelin gen daarover beginnen vol gend jaar. "Het heeft mijn voorkeur om wederom een CAO voor een langere periode te kunnen afsluiten, net zoals dat de laatste keer is gebeurd. En dat vooral omdat je daarmee voor een wat langere periode 'rust' kunt creëren." Het onder handelen met de vakbon den ziet de heer Schop vooral als het zoeken naar voor beide partijen aan vaardbare oplossingen: "Het belang van de vakbon den is goede arbeidsvoor waarden voor het CAO-per- soneel te houden. Ik denk dat het ook mijn taak is om er voor te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden voor het personeel goed blijven. Maar de mening van de vak bonden kan weieens ver schillen ten opzichte van die van het bestuur van een onderneming. Dan moet je zijn er ook knelpunten gesignaleerd. We moeten daarom dat totale beeld ver der gaan uitsplitsen. Er zul len detail-analyses gemaakt worden om dieper in te gaan op de oorzaken van de pro blemen. Het onderzoek in z'n geheel is ook niet opge zet om alleen te signaleren. Neealles wat voor verbete ring in aanmerking komt zal aangepakt moeten worden. Over twee .driejaarmoetje dan onderzoeken in hoe verre er sprake is van verbe tering op die punten. Want wij kunnen wel denken dat we het goed doen, maar uit een enquête onder de men sen in de werksituatie zal moeten blijken of zij dat ook zo ervaren." Kennismaken Zonder al teveel in details te treden, wil de heer Schop ingaan op een aantal zaken die op zij n prioriteitenlij stj e staan. "Het eerste waar ik mee ben begonnen toen ik in deze functie was aange steld, was het persoonlijk kennismaken met de mede werkers van Personeelsza ken Ik wil weten wie ze zijn, en wat er bij hen leeft. Daarnaast behoren zij te 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 7