"Elkaar als mensen behandelen" DIRECTEUR PERSONEELSZAKEN P. C. SCHOP: "Heineken is een voortreffelijk bedrijf, met voortreffelijke produkten. Gelet daarop dient dat bedrijf ook een uitste kend sociaal beleid te hebben" aldus de heer PC. Schop die sinds 1 oktober is benoemd tot Directeur Personeelszaken van Heineken Nederland B.V. "Ik heb veel geleerd uit het Personeelsonderzoek" De heer Schop is nog maar net in z'n nieuwe functie actief en zich nog volop aan het oriënteren als het verzoek voor een gesprek met Vers van 't Vat bij hem belandt. Maar dat vormt voor hem geen probleem. In 1968 kwam de heer Schop in dienst bij Heine ken, op de afdeling budget tering. Vervolgens kreeg hij een scholing 'dwars door het bedrijf heen' die hijzelf als waardevol beschouwt voor zijn huidige functie. Chef planning HTBHoofd Technische Inkoop, Adjunct-Directeur Cen trale Inkoop en laatstelijk Commercieel Directeur Bier. Op die post hield hij zich behalve met bier ook bezig met de produkten van Vrumona en de Gedistil leerd en Wijn Groep. Pro dukten die worden verkocht via de afdeling Horeca, onderdeel van Commercie Bier. Als manager op die verschil lende posten had hij uiter aard ook te maken met per sonele aangelegenheden. "Dagelijks ben je dan bezig met het item 'de juiste man op de juiste plaats." Voor mij telt daarbij zwaar dat de medewerker zich gelukkig moet voelen op die plaats. Maar tevens dat met de medewerker op die plaats de belangen van de onder neming optimaal gediend worden." Ook op andere terreinen raakte hij betrok ken bij het wel en wee van het sociale beleid, onder meer door zijn voorzitter schap van de overlegverga deringen van de OR Amsterdam en de OR Horecagebieden. Personeelsonderzoek Bijzonder gelukkig toont de heer Schop zich met het feit dat de rapportage van het eerder dit jaar gehouden personeelsonderzoek pre cies samenviel met zijn De heer Schop is van mening dat Heineken in de gehele bedrijfsvoering, en dus ook met de formulering van het sociaal beleid, zeer duidelijk een eigen rol dient te spelen: "De meerjarige CAO die we in '83 hebben afgesloten waarin we vrij ver zijn gegaan met de daarin gestelde ATV (arbeidstijdverkorting) vind ik daarvan een goed voor beeld. Natuurlijk kun je daarbij de vraagstellen of we met die ATV niet teveel uitgeschoten zijn. Zeker als je de maat schappelijke discussie van dit moment bekijkt. Sommigen willen blijven hangen op 38 uur, sommigen zeggen 'waar zijn we aan begonnen want het levert feitelijk geen arbeids plaatsen op'. Toch vind ik dat een goed voorbeeld van de wijze waarop Heineken bezig is. Maar ik vind wel dat je als Heineken er altijd naar moet streven om snel in te haken op ontwikkelingen in de maatschappij - en dat geeft •het ondernemen werkelijk inhoud - en niet altijd af te wachten wat anderen doen. Een ander voornaam terrein waarop Heineken de komende jaren een belangrijke rol zal kunnen spelen ligt volgens hem op het gebied van de verdergaande automati sering en vooral de gevolgen daarvan:Die ontwikkeling gaat razendsnel. In een steeds breder verband krijgen de medewerkers daarmee te maken. Dat zal in veel gevallen een enorme omschakeling vragen, en dat betekent nogal wat. Denk aan training en vorming, maar ook aan accep tatie van die veranderingen bij de medewerkers. Kortom, daar ligt een enorme opgave voor Personeelszaken om dat proces goed te begeleiden. benoeming tot Directeur Personeelszaken. "Uit dat onderzoek heb ik veel kun nen leren. Bovendien vormt de uitslag van dat onder zoek een prima handvat dat je kunt aangrijpen om een aantal zaken te gaan verbe teren. Als je dan, zoals ik, net binnenkomt bij Perso neelszaken is dat een pret tige start." Niet alleen signaleren Het resultaat van het perso neelsonderzoek zal de nieuwe directeur de komende jaren tot een flinke steun zijn bij het actualiseren van het beleid. "De eerste rapportage geeft een totaal plaatje van de gehele onderneming. En dat heeft in het algemeen een plezierig beeld voor Heineken opgeleverd. De gemiddelde werknemer heeft een positieve waarde ring voor het werken bij die onderneming. Natuurlijk 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 6