DRINK GERUST EEN GLAASJE, MAAR BLUF DE BAAS <Mnï< h 13# DE NIEUWE STIVA VOORLICHTINGSCAMPAGNE LBfikun Meer dan acht miljoen Nederlan ders onderschrijven die stelre gel. Alcohol mag, maar met mate. Voor die hele grote groep men sen staat alcohol voor gezelligheid, voor even ontspannen, voor lekker. Ze drinken af en toe een glaasje. En ze genieten ervan. Ze kunnen ervan genieten. Omdat ze de baas blijven over hun alcoholgebruik. Op die manier kan alcohol plezierig zijn èn blijven.' Een citaat uit de brochure die de Stich ting Verantwoord Alcoholgebruik (Sti- va) onlangs uitgegeven heeft in het kader van haar voorlichtingscampagne met het motto 'Drink gerust een glaas je, maar blijf de baas.' Deze campagne heeft ais doel te infor meren over het verantwoord omgaan met alcohol en te wijzen op de eventu eel schadelijke gevolgen bij alcohol misbruik voor zichzelf en voor ande ren. Naast de brochure worden ook televisiespots en advertenties gebruikt om ieder die alcohol drinkt of mogelijk in de toekomst gaat drinken, te wijzen op een verantwoord omgaan met alco hol. Het initiatief voor deze campagne is genomen door Stiva. Dat is een in 1982 door een aantal fabrikanten en impor teurs van bier, wijn en gedistilleerd- dranken opgerichte stichting. Heine- ken nam binnen het Centraal Brouwe rij Kantoor het initiatief tot oprichting van Stiva. Naast het CBK zijn in het bestuur van Stiva verder vertegen woordigd: - De Algemene Vereniging van Distil lateurs en Likeurstokers; - De Vereniging van importeurs van Gedistilleerde dranken en - De Centrale Vereniging van Neder landse Wijnhandelaren CVNW. Stiva wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van alcoholmisbruik. Hierbij maakt Stiva een belangrijk onderscheid tussen gebruik en misbruik van alcoholhoudende dranken. Dit doel probeert Stiva te bereiken door onder andere overleg en samenwer king met organisaties die zich bezig houden met alcoholvoorlichting, pre ventie en onderzoek. De Stiva spots kunt u nog zien op de volgende data, vóór het nieuws van half elf op Neder land 2: 6 december, 14 december, 18 december en 28 december. Ook voor 1986 staat een televisiecampagne op het programma. "En nu concreet: verantwoord alcoholgebruik, kunnen we daar een aantal voorbeelden van geven? Jazeker. Drink gerust een glaasje. Dat is ontspannend en gezellig. Weet wanneer je moet stoppen. Soms na het tweede of derde glas - doe het rustig aan. Het hangt ook van je conditie en van je stemming af. Drink met als je rijden moet. Drink niet als je gaat sporten. En beheers je na een sportwedstrijd. Durf te stoppen. Of drink iets anders tussendoor. Iets fris, of water. En het is een fabeltje dat na een stevige borrel, een sterke kop koffie de alcohol neutraliseert. Ook niet dat extra suiker, veel frisse lucht, stevig eten of een geklutst ei de effecten van alcohol doen verminderen. Een andere tip: Eet voor of bij het drinken. Neem de tijd voor drinken. Drink langzaam, dan geniet je meer. Drink niet als je erg moe bent of je niet goed voelt. Durf eens nee te zeggen. Geef je vrijheid een kans. Ken je eigen verantwoordelijkheid. Dan kom je verder. Als alcohol je de baas wordt, beleef je er geen echt plezier meer aan. Vit de Brochure Stiva: 'Drink rustig een glaasje, maar blijf de baas. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 3