In Memoriam W. KLOPPENBURG In Memoriam S.TETEK In Memoriam R.G.VANROON BUITENLAND Empresa Angolana de Cerveias S.A.R.L. - Angola DONDO De heer K.P.N. den Boogert is op 28 septem ber uitgezonden naar Dondo in de functie van Chef de Salie des Machines. Zijn vrouw is met hem meegereisd. Brarudi S.A.R.L. - Burundi GITEGA Voor ongeveer drie maanden is de heer B. C. Vink op 20 oktober naar Gitega vertrokken om daar de functie Adjoint Chef Services Techniques te vervullen. Brasserie de Brazzaville S. A. - Volksrepu bliek Kongo BRAZZAVILLE Op 13 oktober is de heer R. Kooiman met gezin naar Brazzaville afgereisd. De heer Kooiman is thans werkzaam als Chef Entre- tien. Tevens is de heer Otter uitgezonden in de functie van Directeur Technique en wel op 6 oktober. Zij n vrouw is hem op 3 novem ber gevolgd. Kumasi Brewery Ltd. - Ghana De familie J.J. ten Hoor is definitief terugge keerd uit Ghana op 12 oktober. Brasseries du Logone S.A. - Tsjaad MOUNDOU De heer 5. Broersma is naar Moundou ver trokken op 21 oktober, waar hij werkzaam is als Mécanicien. Op 11 november hebben zijn vrouw en zoontje zich bij hem gevoegd. Bralima S.A.R.L. - Zaïre KINSHASA De heer M. L. Slisser vertrok op 5 november tezamen met zijn gezin. De heer Slisser is werkzaam als Instructeur Bouteiilerie. MBANDAKA Met verlof: de heer Th. Strijker Zambia Breweries Ltd. - Zambia LUSAKA De heer Buwalda is gedetacheerd op 4 november naar Lusaka in de functie van Chief Engineer. Vanuit Kinshasa is de heer Muilwijk naar Lusaka afgereisd op 8 novem ber en is hier werkzaam als Electro-Engi neer. In december zal zijn gezin hem volgen. NDOLA Uitgezonden zijn: J.C. Egberts in de functie van Assistant Chief Engineer op 28 oktober. H.J. Rutgers in de functie van Chief Engi neer eveneens op 28 oktober, RA. Stapleton in de functie van Production Manager op 2 november. Hun gezinnen zullen in decem ber naar Ndola vertrekken. Sierra Leone Brewery Ltd. - Sierra Leone De familie P. A. Stapleton is op 28 september 1985 definitief vertrokken uit Freetown. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria LAGOS Na vervanging van de heer K. Verduin voor ongeveer 4 maanden is de heer H.J. Rutgers uit Lagos vertrokken op 26 september. De heer Sierhuis, die tezamen met zijn gezin in tegengestelde richting is afgereisd op 23 oktober, is thans werkzaam als Technical Training Manager. International Brasseries - Cameroun DOUALA De heer L.W.H. Li Woon Chung zal tijdelijk de functie van de heer Jolie als Chef de Fabri cation waarnemen. Op 23 oktober is hij met zijn echtgenote naar Douala vertrokken. Commonwealth Brewery Ltd. - Bahamas NASSAU In de functie van Installation Specialist is de heer J.J. van Essen gedetacheerd op 3 november 1985 naar bovengenoemde brou werij voor een periode van ongeveer acht maanden. Ei Aguila S.A. - Spanje MADRID De heer/. G. van Dalen is op 4 november uit gezonden en thans werkzaam als Project Manager. Zijn vrouw en dochter zullen hem vergezellen. DANKBETUIGINGEN Op 10 september mocht ik mijn 25-jarig jubi leum vieren. Graag wil ik hierbij alle colle ga's cq. medewerkers binnen en zelfs buiten de vestiging Zoeterwoude hartelijk danken voor hun aanwezigheid. Ook bedankt voor de bloemstukken, cadeaus, telegrammen en de geldelijke bijdrage die heeft geleid tot de aankoop van een stevige sportfiets. Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik de directie hartelijk dank zeggen voor de wijze waarop deze viering in de Hooiberg heeft mogen plaatsvinden. C.H. Groote Mede namens mijn vrouw wil ik eenieder dank zeggen voor de cadeaus, bloemen en post die wij mochten ontvangen ter gelegen heid van mijn 25-jarig jubileum. W.A.P.F.L. de Bruin Langs deze weg wilde ik gaarne mede namens mijn vrouw de directie van de Hei- neken brouwerij onze dank betuigen voor de verrassingen, te weten een prachtige kope ren kan met diverse planten alsmede diverse wijnen en frisdranken, welke wij ter gelegen heid van ons 50-jarig huwelijksfeest moch ten ontvangen. A.J.B. Paulis OVERLEDEN Op 30 september 1985 is op 75-jarige leeftijd overleden de heer W. Klop penburg. Als Hoofd van de Centrale Personeelsdienst kwam de heer Klop penburg in 1959 in dienst van Heine- ken. Voordien was hij als Kolonel der Cavalerie Gouverneur geweest van de Koninklijke Militaire Academie. In 1960 volgde zijn benoeming tot directeur met als standplaats Den Bosch. De heer Kloppenburg was een sterke persoonlijkheid met een groot gevoel voor stijl. Hij was ook zeer geboeid door de mens binnen de orga nisatie. Hij heeft altijd bijzonder veel belangstelling getoond voor de activi teiten van het personeel, waarbij het persoonlijk contact op de eerste plaats stond. Hij was onder meer beschermheer van de Heineken Fan fare. Bij zijn afscheid eind 1974 werd dan ook gememoreerd dat zijn ver trek als een groot verlies werd beschouwd voor Heineken. De onderneming is de heer Kloppenburg veel dank verschuldigd voor al datge ne, wat hij voor het bedrijf, maar vooral voor de medewerkers heeft gedaan. Namens hen allen wensen wij zijn nabestaanden veel sterkte bij dit verlies. Moge hij rusten in vrede. Onlangs bereikte ons het bericht dat de heer S. Tetik in zijn geboorteland Turkije is overleden. De heer Tetik was sinds april 1980 werkzaam in de afdeling Verpakken te Zoeterwoude. Na een langdurig ziekbed bracht een ongeneeslijke ziekte een einde aan zijn leven; de heer Tetik is 47 jaar geworden. Onze gedachten gaan uit naar mevrouw Tetik en naaste familie leden. Maandag 4 november 1985 heerste er grote verslagenheid in met name de afdeling Verpakken te Zoeterwoude. Ruud van Roon is tengevolge van een verkeersongeval op 23-jarige leeftijd overleden. Ondanks zijn betrekkelijk korte dienstverband (sinds februari 1985) had hij een eigen plek verwor ven tussen zijn collega's. Op een joviale en positieve wijze trad hij zijn omgeving tegemoet. In hem is een fijne collega van ons heengegaan. Wij wensen zijn naaste familieleden veel sterkte toe bij dit gevoelige verlies. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 27