Saleswomen in Londen Midden-Brabant ziet ze vliegen De dames De Haas (links) en Paas hadden voor de heer Mollerus ook een kleine attentie meegenomen: een vrachtwagentje met droogbloemen. InVers van 't Vat 7/1985 heeft u kunnen lezen dat de dames W. de Haas en T. Paas van het horecagebied Midden- Brabant namens de heer J.C. Mollerus van Duncan, Gilbey and Matheson een reis naar Londen aangebo den hebben gekregen. Hier onder een (enigszins inge kort) verslag van hun hand. "Op vrijdag 20 september was het eindelijk zover dat we om 10.OOuurvanaf Schip hol vertrokken richting Lon den. Vanaf Heathrow gingen we naar Charlesstreet, waar op nummer 52 het kantoor van Duncan, Gilbey and Matheson International Ltd. is gevestigd. We werden daar gastvrij ontvangen door mevrouw Beth Heritage, die alles voor ons had geregeld. Door middel van een prach tig bloemstuk op onze kamer heette ook de heer Mollerus ons welkom en wenste hij ons een plezierig weekend in Londen, 's Avonds zijn we naar een Beefeater-avond geweest bij de Tower. Dit is een middeleeuws feest uit de tijd van Hendrik VIII, met stevige maaltijden en kan nen wijn en tussen de gangen door optredens van fakirs, ridders en muzikanten. Zaterdag was het een drukke dag. s Ochtends zijn we naar Madame Tussaud geweest, waarna de mannen naar de voetbalwedstrijd Chelsea- Arsenal zijn gegaan. De einduitslag was 2-1. Een ware belevenis. Het unieke is dat de sfeer, de wedstrijd en de supporters niet te ver gelijken zijn met het Neder landse voetbal. Zaterdag avond stond de musical '42 nd. Street' op het pro gramma in het bekende Theatre Royal Drury Lane. Het was een wervelende show, we hebben dan ook enorm genoten. De vol gende dag hebben we eerst de zondagsmarkt op Petti coat Lane bezocht, een ein deloos lange markt waar van alles te koop is. In een echt Engels pub moesten we op adem komen alvorens we richting Hyde Park konden gaan met z'n druk beluis terde speakerscorners. Omdat we niet alles op eigen gelegenheid zouden kunnen bezichtigen, hebben we een rondrit gemaakt met een open dubbeldekker Langs vele bezienswaardigheden. Na 's maandags in onder andere het bekende waren huis Harrods te hebben gewinkeld, werden we ont vangen door de heer Molle rus, die ons in de gelegen heid had gesteld alles mee te maken. Hij sprak de hoop uit dat wij en onze collega's ons zouden blijven inzetten voor de verkoop van DGM- produkten. Om half acht 's avonds vertrok het vliegtuig weer naar Nederland. Het was een belevenis om nooit te vergeten." Op 23 september begonnen de medewerkers van con cerndrankenhandel Van Dorst-Liebrand-Olderaan B.V. te Den Bosch een uur eerder met hun werkzaam heden. Men zou namelijk 's middags samen met het managementteam en de administratie van het horeca gebied, een vertegenwoordi ger en twee medewerkers van de C.T.D. en H.T.S. een bezoek brengen aan de NATO-vliegbasis Volkel Van dit bezoek een (verkort) verslag van de heer G.H.T. van Oijen. "Op de vliegbasis begonnen wij per bus een bezichtiging van dit indrukwekkende onderdeel van de Konink lijke Luchtmacht. Na een rit langs diverse gebouwen van het in totaal 460 hectare grote complex reden wij naar de startbaan, waar een tiental F-16 straaljagers met brullend geweld opsteeg. Wij stonden ongeveer 30 meter van de startbaan naar deze prachtige staaltjes van technisch en menselijk kun nen te kijken, maar wel met de vingers in de oren! Later zagen we deze kisten landen Zeer indrukwekkend. Door starten, bijna loodrecht omhoog en tenslotte het zeer laag aanvliegen om te lan den. Na dit spectaculaire gebeuren kregen we de gele genheid een hangar te bezichtigen, waar de F-16 jagers stonden voor perio diek onderhoud. Hier kon den we ook de cockpit van binnen bewonderen. Ser geant-Majoor Mars gaf onder andere uitleg over de taak vap de vliegbasis in de NATO. over de werking van de schietstoel en over de grote wendbaarheid van de F-16's. Op een film zagen we wat er allemaal komt kijken om deze vluchten mogelijk te maken, zoals opleiding, training, navigatie, onder houd en gezondheidszorg. Aan het einde van de mid dag bedankte hoofd horeca gebied Midden-Brabant, de heer H.J.M. Duijnstee voor de gastvrije ontvangst. Hij onderstreepte dit door het aanbieden van een zilveren Jan Ton aan Kolonel H. Manderfeld, basis-comman dant van de vliegbasis en aan Overste de Jong, chef perso neelsdienst. Kolonel Man derfeld zei hierop verheugd te zij n dat er nu een tegenbe zoek heeft plaatsgevonden van de hofleverancier. De vliegbasis was al vaak goed bij Heineken ontvangen. Hij hoopte dat de relatie ook in de toekomst zo goed zal blij ven. Als leuke bijkomstig heid wees hij er nog op dat het voor de vliegbasis in feite nu al een jubileumjaar is. In het leger worden namelijk bij 122436 j aar enzovoorts jubilea gevierd. En dit jaar is het 24 jaar geleden dat vlieg basis Volkel tot de klanten kring van de drankenhandel ging behoren. Nadat de gid sen van deze middag een kleine attentie was overhan digd, sprak de heer Avan Dorst (hoofd physieke distri butie en technische dien sten). Hij was de grondleg ger voor de relatie met de vliegbasis. De heer Van Dorst ging in op de overeen komst tussen beide bedrij ven en dankte tot slot nog maals voor de zeer geslaagde excursie." 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 26