Afscheid P. G. M. Derde Afscheid J. Zellenrath C. H. Groote L. H. Timmermans Den Bosch - Omdat hij per 1 oktober van de Overbruggings regeling gebruik maakt, werd de heer Derde op 27 septem ber ontvangen door de heren Baars en Beukers. Daarbij was hij in het gezelschap van zijn familie. Tijdens de afscheidsre ceptie memoreerde de heer Janssens de loopbaan van de heer Derde, die het laatst als kassier werkzaam was. Naast dagelijkse werkzaamheden was hij zeer actief in de Heine- ken Wandelclub, organiseerde wandeltochten en nam deel aan de Vierdaagse van Nijmegen. Ook het maken van Sin- terklaas-surprises en het knopen van kunstwerken gingen hem makkelijk af. Onder andere bij zijn activiteiten voor Den Bosch 800 jaar kwam tot uiting dat de heer Derde voor iedereen klaar staat. Tot slot concludeerde de heer Janssens dat de scheidende op de brouwerij bekend is en dat men hem een warm hart toedraagt. Er waren immers zo veel bij dragen binnengekomen dat behalve het afscheidscadeau een enveloppe met inhoud kon worden overhandigd. Voorts kreeg hij een gereedschappenlorrie, een Workmate en tuin gereedschap. Vervolgens wenste de heer Janssens hem veel geluk in de toekomst. Zoetermeer - Op 26 september nam de heer Zellenrath, in aanwezigheid van zijn familie, afscheid van de GWN, omdat hij in verband met toetreding tot de Overbruggingsregeling het bedrijf ging verlaten. In de ontvangstruimte hadden velen zich verzameld. Terecht, want binnen Heineken heb ben velen hem leren kennen als ondermeer docent van de wijncursus, de schrijver van Parlant du vin en wijnadviseur. Er was een sfeer, die sympathie en wardering uitstraalde voor de persoon van de heer ZellenrathHij werd ook in alle toonaarden bejubeld en bedankt voor al hetgeen hij met name voor Wijnhandel Reuchlin heeft gedaan en betekend. Sprekers waren de heer Van der Zee, die de heer Zellenrath met een speciaal ontworpen wijnkalender verblijdde en mevrouw Res, die een draagbare schrijfmachine namens het personeel aanbood. Als laatste sprak oud-Reuchlin medewerker, de heer J. Bakx, die op humoristische wijze een aantal anekdotes de revue liet passeren. 'Het gaat u bij zonder goed' was de welgemeende wens die tot slot de vele handdrukken inhielden. Zoeterwoude - Op 10 september vond het 25-jarig jubileum plaats van de heer C. H. Groote. De jubi laris werd op deze dag vergezeld door zijn echtgeno te, kinderen, schoonouders en zwager. Allereerst speldde de heer Bakx hem het goud op, waarna de heer Blom als eerste het spreekgestoelte beklom. Deze memoreerde in zijn toe spraak de loopbaan van de jubilaris bij Heineken, die nu werkzaam is als shiftleader bij het Rekencentrum. Niet alleen in zijn werk, maar ook daarbuiten is Cor Groote een aanspeelpunt. Velen kennen hem als hoofdsuppoost bij Feyenoord en bestuurslid van de Heineken Voetbalvereni ging Zoeterwoude. Het personeelscadeau had dan ook een sportief karakter: een levenslang toegangsbewijs voor de wedstrijden van HVZ en een bedrag om te besteden bij de aankoop van een fiets. Voorts roemde de heer Boukema de inzet en de collegialiteit van de heer Groote met wie hij vele prettige jaren heeft samengewerkt. Tot slot dankte de heer Groote eenieder voor diens aanwezigheid en de fraaie atten ties. Den Bosch - 19 september was het 25 jaar geleden dat de heerTimmermans bij Heineken in dienst trad en daarom werd hij met zijn echtgenote en zoon ont vangen door de heren Scheltema, Burgert en Wouters. In de Cambrinuskelder vertelde de heer Burgert dat de heerTim mermans als hulpmonteur is begonnen en zich zelfstandig heeft ontwikkeld tot dè man op het gebied van elektromoto ren. Zover zelfs, dat hij de titel 'Motormuis'mag voeren. Hij is op dat gebied van grote waarde voor de brouwerijDat de betrokkenheid met Heineken groter is dan zijn werk alleen heeft de heerTimmermans bewezen door zijn lange zittings periode in de destijds nieuwe ondernemingsraad en door zijn grote inzet voor de Heineken personeelsvereniging. De spreker dankte hem voor alles, waarna de heerTimmermans een handgemaakte mini-motor kreeg aangeboden en een enveloppe met inhoud. Alle aanwezigen kregen hierna de gelegenheid de jubilaris en zijn familie persoonlijk geluk te wensen met zijn zilveren jubileum.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 25