L.B. Bontenbal f 1.350,- H. Pook f 1.250,- W. A. de Vaan f 1.650,- v\v r.y .yr.v.\fc portier verbeterd. Soms wordt er nog enigszins laatdunkend over gedaan in de trant van 'die mensen hebben een goed leven', maar daar moet je boven staan. Het is een vak." Voorpost van douane Een facet van het bewakingswerk dat iedereen kent, is de visitatie. "Wij zijn eigenlijk een voorpost van de douane, die hier is gevestigd. Bij de GWN wordt namelijk pas accijns geheven op uitgaande goederen als ze het terrein verlaten. In tegenstelling tot de brou werijvestigingen, waar dat gebeurt als er gebrouwen is. Dat betekent dat wij erop moeten toezien dat bezoekers geen alcoholhoudende produkten meenemen als ze het bedrijfsterrein opkomen of bij zich hebben als ze het terrein verlaten."Visitatie (controle van de auto en dergelijke) vindt plaats als bij de poort een rode lamp gaat bran den, waardoor de slagbomen worden geblokkeerd. Die lamp wordt vooraf door een externe monteur ingesteld om op een bepaald moment te gaan branden. Er is dus geen sprake van wil lekeur: iedere medewerker loopt de kans daarmee geconfronteerd te wor den." Uitgebreid takenpakket Andere taken van de bewakingsafde ling zijn onder meer van dienstverle nende aard. Bezoekers worden ont vangen en doorverwezen, op bepaalde uren wordt de telefooncentrale bediend, eerste hulp kan worden gebo den. Een belangrijk ander deel ligt op het terrein van de bewaking en beveili ging. Vooral de brandpreventie en con trole daarop is van het grootste belang in een vestiging die door zijn opslag van echte alcohol behoort tot de cate gorie 'zeer brandgevaarlijk'. Admini stratie en voorraadbeheer van het per- soneelsuitgiftemagazijn zijn voorts werkzaamheden die vooral tijdens de nachtdienst worden verricht. Simon Jansen heeft zelf nog een extra-functie. Bij afwezigheid van de chef interne dienst, vervangt hij deze. Dat betekent de tijdelijke zorg voor onder andere kantine, postkamer, telefooncentrale, receptie en het onderhoud van gebou wen. Een taak die Jansen, hoe tevre den hij ook met zijn huidige positie is, toch ervaart als een welkome aanvul ling op de dagelijkse werkzaamheden. Zoetermeer De heer Bontenbal, die werkzaam is in de Alcoholfa- briek, heeft onlangs twee beloningen van f 1.350,- gekre gen. Het eerst idee had betrekking op een besparing in de luchtcompressie-afdcling. Door middel van het instal leren van andere luchtcompressoren is een aanzienlijke besparing ontstaan. Het tweede idee van de heer Bon tenbal stelde voor om, naast graanalcohol, moutwijn te produceren uit normale zure maische. Door de uitvoe ring van dit idee kon een aanzienlijke investering achter wege blijven. Zoetermeer De heer Pook is eveneens werkzaam in de Alcoholfa- briek. Hij heeft het idee ingediend om de bestaande warmtewisselaars te vervangen door een nieuwe warm tewisselaar. Hierdoor is een aanzienlijke rendementsver betering opgetreden. Den Bosch Het voorstel van de heer De Vaan, die werkzaam is als brouwhuisoperator, omvatte een vermindering van het gebruik van proceswaterpompen in de brouwafdeling. De wijzigingen die uiteindelijk als gevolg van het idee zijn doorgevoerd, zorgen voor een aanzienlijke energie besparing. »»»WWHH fff uJ {•ML jT.V. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 23