Personeelsblad van Heineken 3 Stiva start nieuwe voorlichtingscampagne 4 Sisi wordt leukste sinas van Nederland 5 Gesprek met J. Zellenrath 6 Kennismaking met directeur Personeelszaken drs. P.C. Schop 8 Ridder bier in nieuwe uitmonstering op nationale markt 10 Berichten uit de bedrijven: Helderbierkelder 12 Streepjescode maakt uit wisseling marktgegevens mogelijk 14 Verenigingsactiviteiten 16 Buitenlands nieuws van de Bahama's, van de Azoren en uit Singapore 18 Heineken Jazzfestival 19 Nuttige informatie over- Nederland in Heineken Hoofdzaken; 23 Ideeënbus 24 Rondleiders in nieuw uniform; Wielrennen in een Sourcy shirt 25 Jubileum en afscheid 26 Verslag van Londen-reis door DGM-winnaars èn van excursie van drankenhandel Van Dorst-Liebrand- Olderaan 27 Kroniek HET LEZEN WAARD 'Drink rustig een glaasje, maar blijf de baas.' Dat is het thema van een onlangs gestarte voorlichtingscam pagne van de Stiva. Hoe die campagne eruit ziet en wat het doel is, kunt u lezen op pagina MUTATIE REDACTIE MUTATIES REDACTIECOMMISSIE BENOEMING H/Bosch vernieuwd; Ombouwen Zoeterwouds brouwhuis afgerond Speciale bokbieractie; Een vrouw in de stallen met bowlen, voetbal, badminton, roeien en de reis- vereniging wederom succesvol Verbouwing A/Wet 20 Parlant du vin: Chianti, deel 2 22 Eén uit 6-duizend: S.J. Jansen uit Zoetermeer 28 Proost 30 Vatvaria 36e jaargang nr. 9 November 1985 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Dit is het laatste nummer van Vers van 't Vat dat tot stand is gekomen onder hoofdredacteurschap van Eric C. Bouw meester. De heer Bouwmeester heeft zijn werkzaamheden als stafmedewerker In- en externe voorlichting van de afde ling Public Relations Nederland namelijk per 15 november jl. beëindigd wegens aanvaarding van een functie bij een extern bureau. Graag willen wij de heer Bouwmeester op deze plaats van harte bedanken voor zijn constructieve bijdragen aan dit blad tijdens de zes jaren dat hij hoofdredacteur van Vers van 't Vat is geweest. Tevens wensen wij hem uiteraard veel suc ces in zijn nieuwe functie. Redactie en redactiecommissie. In verband met zijn benoeming tot direc teur Produktie van Heineken Nederland heeft mr. R.A.B. Combée onlangs zijn werkzaamheden beëindigd als redactie commissielid van Vers van 't Vat. Zijn taak in de redactiecommissie wordt over genomen door drs. M.M.J. Valens. De heerValens is met ingang van 1 september jl. werkzaam als marketing manager van Heineken Nederland B.V. Wij heten de heer Valens van harte welkom in de redactiecom missie en wensen hem succes met deze nieuwe functie. Voorts danken wij de heer Combée voor zijn bijdragen aan het blad in de tijd dat hij redactiecommissielid was. Redactie en redactiecommissie Tot opvolger van de heer Combée als Hoofd Thuisverbruik Bier is met ingang van 1 september jl. benoemd drs. F.A. Versteeg. Bij de voorpagina: Een rustig beeld van Brouwerij De Ridder aan de Maas. In deze brouwerij bruist het van de activitei ten. Zie ook pagina 8. Bij de achterpagina: Petit Restaurant 'Het Kruispunt' in Bleiswijk. Dit etablissement heeft al sinds 1947 een horecabestem- ming. Het pand dateert uit 1885. Redactie: Eric Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Drs. M.M.J. Valens R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Ir. J.È.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstaf dienst Public Relations, Postbus 28, 1000AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 1/86 dienen uiterlijk 30 december a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 2