Sfeervolle jubileumavond GWN- Bokma begint seizoen bowlend team blijft actief werd de avond besloten met een tombola. Reisvereniging Vers van 't Vat heeft onlangs een feest avond gehouden om het 35- jarigbestaan te vieren. Uiter aard werd even teruggedacht aan het begin, toen de oprichter, de heer Dekker, begon met het organiseren van eendaagse busreizen. Het geld hiervoor was afkomstig uit de verkoop van stro aan een boer. Stro, dat ter bescherming door de glasfabrieken om de nieuwe flessen werd geleverd. Er was grote belangstelling voor de reizenvooral omdat de prijs laag was. Er was een periode dat er zelfs twee bus sen gingen. (Tegenwoordig is dat er nog maar één, omdat het aantal leden niet meer zo groot is als vroeger) De reisvereniging bleef zoe ken om het contact met de leden uit te breiden. Daarom worden er in de winterperio des kaartavonden georgani seerd naast het jaarfeest en het nieuwjaarsbal. Op de avond van het 35-jarig jubileum werd door de leden een foto-album overhandigd aan voorzitter C. Zwaan met een overzicht van de vele busreizen die in de afgelopen jaren zijn georganiseerd. Als vanouds zorgde het Music Trio weer voor een gezellige muzikale begeleiding en Zoals gebruikelijk werd het activiteitenseizoen van de Uit alle windstreken waren op zaterdag 14 september twaalf teams naar het sport centrum De Maas in Maas dam gekomen voor het spe len van een zaalvoetbaltoer nooi. Daarbij was ook het team van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland. Voorts waren vertegenwoor digd Dow Chemical Neder land, Edet Nederland, Her cules, Chemische Werke Hüls, IBM, Incotrans Hol land Ned. Internationale Vervoersorganisatie, Ruys Damco G.G. Transport en twee Shell-teams uit respec tievelijk Pernis en Moerdijk. Er werd gespeeld in twee poules van zes ploegen. Tij dens een zeer spannende finale tussen Ruys en Hüls werd de eindstand 3-1 in het voordeel van Ruys. De GWN eindigde op de achtste plaats en ging - net als alle andere ploegen - met een fraaie beker huiswaarts. Al met al was het een sportieve en bijzonder gezellige hap pening, waarvoor alle lof aan de gastheer van deze dag: Damco G.G. Transport BV te Rotterdam. personeelsvereniging Bokma geopend met een avond bowlen om de Bokma-wisselbeker. Om ook de minder gerouti neerde bowlers een kans te geven met de beker naar huis te gaan, speelden dit jaar voor het eerst de bedrijfs- bowlers met een handicap. Ook voor de dames werd deelneming aantrekkelijker gemaakt door een aparte dames-wisselprijs beschik baar te stellen. Nadat de wedstrijd in een uitstekende sfeer was verlopen, werd deze wisselprijs gewonnen door mevrouw R. Brik, ter wijl de heer D. Brouwer met het hoogste puntentotaal de wisselbeker voor een jaar mee naar huis mocht nemenvoorts bloemen en een Alle prijswinnaars kregen geschenkenbon. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 15