Actuele marktgegevens zijn voor fabrikanten en handel van essen tieel belang. Op dit moment wor den die nog voornamelijk op een wat omslachtige wijze met de 'hand' verzameld. Dat gebeurt o.a. door gespecialiseerde onderzoek bureaus. Het bureau Nielsen is daar een bekend voorbeeld van. In een steekproef van winkels ver spreid over het gehele land worden de beginvoorraad, de inkopen en de eindvoorraad geregistreerd door de bureau-medewerkers. Door optellen en aftrekken wordt dan vastgesteld hoe de verkoop van een aantal produkten gedurende een bepaalde periode is geweest. De mogelijkheden met scanning voe ren veel verder. Daardoor kan veel sneller actuele informatie worden geleverd. Bovendien worden patro nen in aankopen veel herkenbaar der. Dat biedt marktonderzoekers meer mogelijkheden de markt in beeld te brengen. Want dat moet niet worden vergeten: het leveren van gegevens is één, maar daar ook nog zinvolle dingen mee doen - dus al dat cijfermateriaal verwerken tot informatie - is een vak apart. Fabrikanten Dat de detaillist in de mogelijkheid wordt gesteld deze efficientere bedrijfsvoering toe te passen, is vooral te danken aan het feit dat de fabrikan ten op hun produkten die streepjes code hebben aangebracht. Zo'n 85% van de artikelen in de levensmiddelen branche in ons land is daarvan inmid dels voorzien. Een goed overleg tussen industrie en handel om het werken met die code goed te organiseren is daarbij natuurlijk een vereiste. Die samenwer king vindt plaats in de Stichting U.A.C. die in 1977 werd opgericht, en waarin industrie en handel vertegen woordigd zijn. Daar komen allerlei zaken die direct en indirect te maken hebben met deze materie aan de orde. Het project Transcom bijvoorbeeld, waar we eerder over schreven. Maar ook het project CUM. Interessant Eerder in dit artikel werd al aangege ven dat door toepassing van de streep jescode in combinatie met scanning- apparatuur een heleboel gegevens vrij komen. Het voordeel daarvan voor de handel (o.a. de detaillist) hebben we al even toegelicht. Maar uiteraard zijn ook de fabrikanten zeer geïnteresseerd in die informatie. Daaruit kunnen zij leren hoe hun produkt het doet in de markt, en hoe ze hun beleid eventueel moeten aanpassen. De fabrikanten hebben ook recht op die gegevens, zo is vastgelegd bij de oprichting van de Stichting U.A.C. De gegevens zijn immers beschikbaar doordat de fabri kanten die code op al hun verpakkin gen hebben aangebracht. Centraal Op welke wijze al die via scanning ver kregen gegevens uitgewisseld moeten worden, wordt uitgedokterd door de deelnemers aan het project CUM. Over één ding zijn handel en industrie het eens, namelijk dat die uitwisseling via een centraal punt moet lopen. Van daar die 'C' dus. Verder is er een aantal richtlijnen opgezet. Een daarvan is dat geen van de deelnemers over alle gege vens zal kunnen beschikken. Dat is praktisch ook niet doenlijk. De hoe veelheid gegevens die vrijkomt is daar voor veel te groot. Bovendien speelt daarbij ook de vertrouwelijkheid een grote rol. Detaillisten die van scan- ning-apparatuur gebruik maken en die gegevens aanleveren voor de centrale computer willen dat die informatie in vertrouwen wordt behandeld. Vanzelf sprekend speelt ook een aantal concur- rentie-overwegingen daarbij een rol. Men wenst nu eenmaal niet dat colle ga's, concurrenten of fabrikanten en leveranciers teveel in eikaars keuken kunnen kijken. Kortom er is dus gezocht naar een 'verkeersagent' die de stroom van gegevens op de juiste wijze zal moeten leiden naar degene die daar om vraagt. En die 'agent' is gevonden in 'de persoon' van de CUM, die de opdracht heeft gekregen voor de praktische uitvoering zorg te dragen. Dus alle gegevens te gaan verzamelen. Tegen bepaalde kosten en onder bepaalde condities kunnen die gege vens dan afgestaan worden aan betrok kenen. Welke kosten en condities dat precies zullen zijn, is thans nog in stu die en mede afhankelijk van de proef met CUM die thans gaande is. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 13