Automatisering verbetert werk in helderbierkelder Den Bosch Revisies lopen als een trein... S HHimHiiiH MM IHMHHfH E iiiiiiHiiiiiiii a immiimm I Onder belangstelling van de zijde van HeinekenTech nisch Beheer, de afdelingen brouwen en verpakken en leveranciers verrichtte ir. C. Scheltema op 4 oktober offi cieel de opening van de hel derbierkelder in Den Bosch. De opening vond plaats omdat de helderbierkelder met 10 tanks was uitgebreid tot een totaal van 44. Er was echter niet alleen sprake van uitbreiding van de capaciteit met circa negenduizend hec toliter, maar ook van auto matisering. Zo gebeurt het vullen, leegmaken en reini gen van de nieuwe tanks niet meer handmatig maar auto matisch. De vele aan- en afvoerslangen hebben in het nieuwe systeem plaats gemaakt voor een matrix: een automatisch verbin dingsstuk waardoor zonder slangen kan worden gewerkt. Het tiental tanks wordt bediend met behulp van een beeldscherm. Daarop zijn schema's oproepbaar, die het gehele proces zichtbaar maken. Slechts een beperkte cursus was nodig om de zoge naamde 'advisor' te kunnen bedienen. Voor de bedie ningsmedewerkers betekent het nieuwe systeem een ver eenvoudiging van de werk zaamheden. De arbeidsom standigheden zij n bovendien verbeterd doordat een sys teem voor klimaatbeheer sing in de nieuwe ruimte is ingebouwdDat houdt in dat de temperatuur zo'n tien gra den hoger is dan voorheen, toen 'keldertemperatuur' werd gehanteerd. De 34 'ou de' helderbiertanks zullen in een periode van ongeveer vijf jaar eveneens worden geautomatiseerd. Op rolletjes verloopt in Zoeterwoude de aanvoer van onder delen, die benodigd zijn voor de revisie van colonne 5 (de exportcolonne). Iedere 'wagon' herbergt de onderdelen vaneen bepaalde machine zodat het geheel zeer overzichtelijk is. Op dezelfde wijze worden oude onderdelen in omgekeerde richting afgevoerd naar het centraal magazijn. In totaal is een dertigtal van dergelijke containers op wieltjes beschikbaar voor de revisie periodes.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 10