Nieuwe jeugd voor Els la Vera met Limburgse Koffie Het fameuze restaurant 'La Diligence' in Beek, Limburg, was het waardige decor voor de introductie van een pur-sang Lim burgs produkt dat het bitter Els la Vera een nieuwe jeugd moet geven: Limburgse Koffie. Proosten op de pri meur: Hennekens directeur P.A.M. Janssen (2e van rechts) geeft het goede voorbeeld. Mr. M. Tripels (lid Tweede Kamer der Staten Generaal en voorzitter van de Vaste Kamercom missie voor Justitie), Beek's burgemeester mr.A.G.J. van Goethem en ir. P. Niessen (direc teur Limburgs Ontwikkelings fonds) -van links naar rechts- kijken benieuwd hoe het smaakt In aanwezigheid van de Nederlandse culinaire pers waaronder Wina Born en wijnschrijver Pieter Taselaar, werd als klapstuk van een uitgelezen diner door de burgemeester van Beek, mr. A.G.J. van Goe them de Limburgse Koffie geïntroduceerd. De genodig den, representanten van het Limburgse bedrijfsleven en overheidsinstanties, maak ten kennis met een opmerke lijke variant van de zo bekende Irish Coffee. Direc teur van de distilleerderij Jac. Hennekens B.V., de heer P.A.M. Janssen: "Het is veel lekkerder dan Irish Coffee. Els is een volstrekt uniek produkt dat door zijn rijke kruidenmelange in de koffie erg goed tot zijn recht komt. Het geeft een volle, ronde en zeer aromatische smaak die vooral ook door de dames wordt gewaar deerd. Irish Coffee wordt scherper en 'alcoholischer' gevonden. Wij denken hier mee een uitstekend produkt in handen te hebben dat het in de Limburgse horeca- markt goed zal doen. En naar wij hopen zal het daarna ook buiten de Lim burgse grenzen worden gewaardeerd. Ons eerste doel is echter het bewerken van Limburg", aldus de enthousiaste heer Janssen. Meer dan 160 jaar De distilleerderij Jac. Hen nekens in Beek werd in 1980 door Heineken overgeno men. Sinds die tijd is het kleine bedrijf een zelfstan dige operatie in het Heine ken geheel toebedeeld. Els la Vera is het belangrijkste produkt van het bedrijf dat inmiddels 164 jaar oud is. Het is momenteel de enige Limburgse distilleerderij en het is ook het enige bedrijf dat het unieke Els la Vera produceert. Het geheim van Els ligt op de kruidenzolder van het bedrijf waar nie mand komen mag. Ook voor de verzamelde (Holland- sejpers wilde de heer Jans sen het geheim van Els niet prijsgeven. Ruiken en proe ven moet leiden naar het ont dekken van de kruiden die in Els worden verwerkt. Een lyrische geschiedschrijver beschrijft Els als: "Een kind van Oud-Limburgs geslacht, dat reeds vier generaties, na zijn geboorte in 1821, heeft overleefd en zich telkens weer aandient als een blijde, levenslustige verschijning, op zeer veel plaatsen en bij zeer veel gelegenheden. Zij heeft anderhalve eeuw de storm der tijden getrotseerd, onderhevig aan de wisselen - de modegrillen,die inde loop der jaren de smaakverande- ringen en drinkgewoonten hebben gekenmerkt." Burgemeester Van Goethem noemde bij de introductie de Limburgse Koffie 'een bloedzuiver' Limburgs pro dukt en hij riep zijn gehoor op tot het uitdragen en pro moten van deze specialiteit met Els la Vera. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 6