Slijtage levert geen gevaarop - 1 N TOCH CADMIUM NIEUWE KRATTEN Wat vindt u van het cadmiumprobleem op zichzelf? "Wij zijn ervan overtuigd, dat het een serieus probleem is en er dient zorgvul dig naar te worden gekeken. Daarbij zijn echter de verpakkingsmaterialen een zeer gering onderdeel. Een van de grootste vervuilers is de landbouw door het gebruik van kunstmest. Per jaar komt zo 25 tot 50 ton cadmium direct in de grond. Wij gebruiken voor Het cadmium verwerkt in de bier kratten zit op een zo danige wijze ingebakken, dat het niet vrij komt bij de slijtage die in het dagelijks gebruik optreedt. Bovendien staat het statiegeld systeem er garant voor dat alle kratten ook al zijn ze zwaar beschadigd zoals op deze foto weer bij Heineken terugkomen. De brouwerij draagt dan de zorg voor vernietiging op deskundige wijze zonder dat daarbij cadmium in het milieu terechtkomt. 15 jaar 25 ton cadmium, 'ingebak ken' in het krat en brengen het daarna terug. Het risico dat er in die 15 jaar iets in het milieu terecht komt laat zich vertalen in grammen, tegenover de 25 tot 50 ton per jaar van de kunstmest." Gebruikt Heineken verder nog zware metalen in zijn bedrijf? "Wij zijn reeds jaren geleden begon nen, alle stoffen uit ons bedrijf te ban nen, die bij onverhoopt verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Zowel uit de verpak kingsmaterialen, uit de hulpstoffen, als ook uit de processen. Wat er nog gebruikt wordt komt niet in aanraking met ons bier en ook niet met het milieu." Wat vindt u van de activiteiten van de milieugroepen? "Ik moet zeggen, dat ik het werk van deze groepen in het algemeen goed vind. Ze hebben een goede signaal functie in de samenleving. De nota's, die over cadmium geschreven zijn, geven getrouwbare informatie. Echter wat betreft de benadering naar Heine ken toe over dit probleem, zie je weer dat het direct 'politiek' wordt. Teksten worden uit hun verband gerukt, men luistert bewust niet, men wil stemming kweken. Enerzijds heeft Heineken altijd getoond een goed burger te wil len zijn, anderzijds heeft Heineken deze keuze, die wettelijk volledig vrij is, met de overheid en de politieke par tijen overlegd. Wanneer in een discus sie de tegenpartij niet overtuigd wenst te worden, dan blijft het moeilijk." Heeft Heineken als enige dit pro bleem? "Nee, integendeel. Vrijwel alle fris dranken-producenten en bierbrouwers in Nederland zitten op dit moment met hetzelfde probleem. En als u denkt aan andere bedrijfstakken zoals de auto industrie. dan passen zij eveneens cad mium toe in hun produkten vanwege de signaalfunctie die de cadmiumkleur biedt. Daarnaast zou ik er op willen wijzen, dat iedere drankenproducent jaarlijks een aantal kratten vervangt en daarvoor dezelfde kratten, met het zelfde cadmium-pigment, terugkoopt. Dus in feite is ons probleem slechts een klein onderdeel van een gigantisch pro bleem dat op de Nederlandse markt speelt, waarbij de frisdranken-produ centen en bierbrouwers jaarlijks hun krattenpark uitbreiden of vervangen en daarbij 'ingebakken' cadmium-pig- menten gebruiken. Vandaar dan ook, dat ik de vragen van milieu-organisa ties meer als een politiek spel zie, dat tot een beleidsbepaling van de over heid zou kunnen leiden, dan als een specifiek tegen Heineken gerichte actie." Philips en Duracel zijn wel voor de druk van de milieugroepen gezwicht, waarom Heineken niet? "Het probleem was daar wezenlijk anders. Batterijen komen op de vuil nisbelt en dus in het milieu; onze krat ten niet. Wij gebruiken cadmium maar brengen het weer terug. En wel in de zink-ertsgangen waar het vandaan kwam. Cadmium is namelijk een bij- produkt van de zinkfabricage. Als je het op verantwoorde wijze terug brengt, is het niet schadelijk voor de volksgezondheid." Wat gaat er verder gebeuren? "Wij hebben een verantwoorde en zorgvuldige beslissing genomen. Alles is onderzocht, een waterdichte goede oplossing is gevonden. Persoonlijk geloof ik, dat als je je maatschappe lijke verantwoordelijkheid bewust bent en je medemens niet met iets opzadelt, je vrij bent om te kiezen wat je gebruikt. Heineken gebruikt cad- mium-pigmenten, 'ingebakken' in het krat, zonder het milieu te verzieken! Wij blijven dan ook bij onze beslis sing."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 5