Halfjaarwinst stijgt met 16,7 Geconsoliseerde resultatenrekening 1 januari - 30 juni 1985 e netto winst van Heineken N.V. over de eerste zes maan den van 1985 bedroeg ruim 117,8 miljoen gulden en was daarmee 16.7 hoger dan de netto winst van 101 miljoen gulden over de eerste zes maanden van vorig jaar. Voor de tweede helft van '85 wordt verwacht dat de winststijging gelijk zal zijn aan die van de eerste zes maanden. Dit heeft de Raad van Bestuur onlangs bekend gemaakt. De netto omzet over de eerste zes maanden van '85 bedroeg 3253,4 miljoen gulden tegenover 3019,3 miljoen in de eerste helft van '84. De Spaanse deelneming El Aguila S. A. is naar rato van het belang van 37.8 procent sinds 1 januari '85 in de resultaten opgenomen en een aanmer kelijk gedeelte van de stijging van de netto omzet, kosten en rente valt hier uit te verklaren. De Raad van Bestuur maakt verder melding van een gun stige ontwikkeling 'met betrekking tot een groot aantal voor ons belangrijke markten.' De verbetering van de gang van zaken in Frankrijk en Spanje zal echter nog enige tijd vergen, zo werd ook medegedeeld. (in duizenden guldens) 1985 1984* Netto omzet 3.253.427 3.019.341 Grondstoffen, materialen en diensten Accijnzen Personeelskosten Afschrijvingenen waardeveranderingen 1.661.333 576.208 602.002 181.462 1.571.847 535.178 555.292 164.910 Som der bedrijfslasten 3.021.005 2.827.227 Bedrijfsresultaat 232.422 192.114 Dividend van niet- geconsoliseerde deel nemingen Rente 11.769 -35.668 3.203 -24.748 -23.899 -21.545 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen 208.523 92.775 170.569 64.638 Groepswinst na belastingen Aandeel van derden 115.748 2.107 105.931 -4.898 Netto winst 117.855 101.033 Opstelling aangepast aan die van 1985 i V: riü 3 kSmVH 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 3