4/5 Personeelsblad van Heineken 3 Halfjaarcijfers Heineken N.V.; winst stijgt 4 Waarom Heineken toch cadmium voor de nieuwe kratten gebruikt 6 Introductie ELs la Vera: Limburgse Koffie 8 Heineken in het buiten land met: commercials voor Caraïbisch gebied, brouwerijen in Brazilië, HTB in Zambia 10 Algemeen Directeuren Rottier en Oostra over de reorganisatie bij Vrumona 12 Een nadere kennis making met de Dranken industrie Sittard 14 Bedrijfnieuws met 200.000ste Pepsi Proef, contract met Bacardi, bezoek van aandeelhouders en le paal nieuwbouw Reclame Service 16 Het dagelijkse mensen werk op de Export/Transport Afdeling 19 Ideeënbus 20 De officiële presentatie van de Horeca Tapfilm in 21 Jubileum en Afscheid 22 Verenigingsnieuws met: Fietsmarathon Den Bosch, Personeelsreis Bokma en Dameshockey 24 Wijnhandel Reuchlin 26 Kroniek 28 Proost 30 Vatvaria HET LEZEN WAARD Verschillende grote milieu- en consu mentenorganisaties roerden met name in de pers geducht de trom over het feit dat de nieuwe Heineken en Amstel kratten cadmium bevatten. Op de pagina's 4 en 5 van dit nummer een interview met de heer AOostra, Alge meen Directeur van Heineken Neder land B.V waarin hij uitlegt waarom Heineken vasthoudt aan de beslissing kratten mét cadmium te laten maken. 'Zonder het milieu te verzieken' zoals hij zelf onomwonden vaststelt. Zie pagina BENOEMINGEN Pffl De Hooiberg ontwikkelt eigen gezicht 36e jaargang nr. 8 Oktober 1985 Verschijnt 10 x per jaar Redactie: Eric Bouwmeester hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet Mr. Y. II. M. N. Folmer Mr. R. A. B. Comhée In verband met de pensionering van drs. A. J. de Roy in het najaar van 1986, is aan de Raad van Commissarissen van Sogebra S. A. (in Frankrijk) voorgesteld tot zijn opvolger te benoemen mr. J. H, Drost. De heer Drost zal met ingang van 1 januari 1986 werkzaam zijn in Parijs. Per dezelfde datum zal de heer J. van der Zee, momenteel Algemeen Directeur van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland in Zoetermeer, de heer Drost opvolgen als Direc teur Export te Amsterdam. Tot opvolger van de heer Van der Zee is door aandeelhou ders en directie voorgedragen mr. Y. H. M. N. Folmer. De heer Folmer is thans hoofd Horeca binnen Heineken Neder land B.V. Aan de ondernemingsraad is gevraagd advies uit te brengen over deze benoeming. Mr. R. A. B. Combée, Hoofd Verkoop Thuisverbruik Bier, is benoemd tot Commercieel Directeur van Heineken Nederland B.V. Deze vacature ontstond na de benoeming van drs. P. C. Schop tot Directeur Personeelszaken van Hei neken Nederlands Beheer B.V. Bij de voorpagina: Els La Vera. Met zorg gedistilleerd en verpakt in Beek. Het produkt krijgt een nieuwe jeugd als Limburgse koffie. Zie pagina 6. Bij de achterpagina: Onze Rotterdamse brouwe rij anno 1927. Rechts de boenplaats en pekkerij. Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenhosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000AA Amsterdam, tel. 020-702257. "li

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 2