Reuchlin nieuwe stijl richt zich op de klassieke wijn Aan commerciële relaties en andere belangstellenden die vóór medio 1984 een bezoek brachten aan Wijnhandel Reuchlin in Zoetermeer, werd de 'Bouwfilm' van de GWN vertoond. Wie daarna voor een bezoek werd uitge nodigd, kreeg de diapresentatie 'Reuchlin, sinds 1823 per fectie in wijnselectie' te zien. Dat tekent duidelijk dat Wijnhandel Reuchlin zich meer en meer profileert bin nen de GWN en zich presenteert als een klassieke wijn handel met een eigen gezicht. HetReuchlin-teamIn het midden zittend achter het portret van oprichter Maarten Reuchlin: wijnad viseur G. M. van Gent. Staand op de eerste rij van links naar rechts: Reuchlin manager D.G.A. Noord- ijk, mw. I. Fles (inkoop), mw. N. Vissenberg (verkoop binnendienst), mw. M. van Etten (verkoop binnendienst), O.Chr. Goossens en G. vanderWal (beiden wijnadviseurs). Achterste rij van links naar rechts: de wijnadviseurs J. Linneman, RH. Maas, J. Kuiper en S. Rozendal, landelijk verkoopleider H. Koetsier en J. van Leest (marketing). Op deze foto ontbreken de twee recent in dienst getreden wijnadviseurs TH. Richter en P.N. van Remortel. VP an oudsher was Wijnhandel Reuchlin een 'klassieke' wijn handel. Maarten Reuchlin stichtte de wijnhandel in 1823 en ver kocht zijn wijnen rechtstreeks aan par ticulieren. Later leverde hij ook aan de scheepvaartwereld en horecabedrij ven. Behalve wijnen verkocht Reuch lin tevens gedistilleerd produkten, zoals Jagermeister. Voor Bokma had men zelfs de exclusieve verkoop voor Zuid-Nederland. Aandelen van Reuchlin waren gedeeltelijk in handen van Bokma. Toen deze firma in het begin van de zeventiger jaren tot het Heineken concern ging behoren, kwam ook wijnhandel Reuchlin bij het concern. In 1979 verhuisde de wijnhan del van de Calandstraat in Rotterdam mee naar de nieuwe vestiging in Zoe termeer, waarde Gedistilleerd en Wijn- groep Nederland een fraai onderko men vond. Als onderdeel van de 'GWN' dreigde de wijnhandel te ano niem te worden. Men had onvol doende herkenbaar eigen gezicht. Dat bleek een belemmering te zijn. Gelei delijk aan werd een proces in gang gezet, waarbij de wijnhandel zich dui delijker ging presenteren. Eigen gezicht "Het zich profileren binnen de GWN is geleidelijk gegaan" vertelt de heer D.G.A. Noordijk. Sinds een jaar is hij manager van de wijnhandel en daar mee een van de bewijzen dat Reuchlin in alle opzichten een duidelijker gezicht krijgt. Het is een proces dat al een aantal jaren aan de gang is. Zo kreeg Reuchlin weer een eigen inkoop afdeling, verzorgd door mevrouw I. Fles. Voorheen werd de wijninkoop door de 'bedrijfs'inkoop gedaan. De heer H. M. Koetsier werd tot verkoop leider benoemd. Hij was het, die niet alleen zichzelf ging bekwamen in het wijnvak door een studie aan de wijn academie te volgen, maar bovendien zijn verkoopgroep stimuleerde het zelfde te doen. Het gevolg was dat er bij Reuchlin een verkoopgroep bestaat van hooggekwalificeerde mensen, die zich vrijwel allen vinoloog mogen noe men." Gekozen voor kwaliteit Het rendement van de wijnhandel heeft de grootste aandacht. Om dat te bereiken, is Reuchlin de weg ingesla gen van een wijnhandel die zich richt op klassieke kwaliteitswijnen uit Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. "Er zijn diverse wijnmarkten" zegt de Reuchlin manager. Verschillen daarin ontstaan door de consument. De con sument bepaalt met z'n smaak, z'n ken nis. In de moderne marketing moet je kizen. "Doe één ding en doe dat goed" is het motto. Reuchlin heeft allereerst gekozen voor het kwaliteitssegment. We richten ons puur op klassieke wij nen. Binnen dat kwaliteitssegment hebben we primair gekozen voor de horeca. Eerste moeten we zorgen dat dat heel goed voor elkaar is, voordat we eventueel met activiteiten naar slij ters toe beginnen. En ook dan zullen onze wijnen niet bij alle slijters in Nederland verkrijgbaar zijn. Want het kwaliteits-image staat voorop." Complete wijnkaart Kwaliteit en continuïteit werd onlangs in het huis gehaald dank zij het con tract met Osborne Compagnia S.A. Daarmee is de GWN, op initiatief van Reuchlin, sinds 1 oktober de exclu sieve importeur en distributeur van Osborne Sherry en Brandy. "Osborne is een vooraanstaand merk, waarmee we een goede positie in de sherrymarkt kunnen verkrijgen." (Aan de samen werking met óarvey is inmiddels een einde gekomen - red."We gaan ervan uit dat het assortiment zo kompleet moet zijn dat wij de horeca-onderne- mer een volledige kaart kunnen aan bieden", vervolgt de heer Noordijk. "Ons streven is er op gericht in elk gebied één internationaal gerenom meerd wijnhuis te vertegenwoordigen. Die exclusiviteiten bepalen uiteinde lijk het 'gezicht' en image van een wijn handel." Bekroonde wijnen Gerenommeerde huizen in het Reuch- lin-assortiment zijn ondermeer het ver maarde Bourgogne-huis Bouchard Père et Fils. Louis Sipp uit de Elzas en het Duitse huis Hermann Kender- mann. Veel succes oogst Reuchlin ook 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 24