Fietsmarathon Den Bosch 800 Bestuurswisseling Personeelsvereniging Vrumona Ter gelegenheid van het 800- jarig bestaan van Den Boschwordt er een veelheid aan festiviteiten georgani seerd. Een van de hoogte punten daarvan was een massale fietsmarathon van Trier in Duitsland via Leu ven in België naar Den Bosch. Trier en Leuven zijn steden waarmee de jarige stad Den Bosch nauwe ban den onderhoudt. Er zou gereden worden in twee etappes, in totaal 400 km. Uiteraard ontbrak bij deze gelegenheid de H.W.T.C. 'Alweerweg' niet. Met 14 renners en 2 begeleiders was deze fameuze wielerclub sterk vertegenwoordigd. Zaterdagmorgen 17 augus tus om 05.00 uur vertrok vanaf Restaurant de Brabanthallen in Den Bosch een indrukwekkende stoet, bestaande uit o.a. 400 deelnemers in touringcars, vrachtwagens met fietsen, fouragewagens, materiaal wagens en begeleiders rich ting Trier. Na aankomst in Trier werd er omgekleed, gegeten en op de fiets gestapt. Na de officiële ont vangst door Oberbürger- meister Zimmerman van Trier en bemoedigende woorden van burgemeester Van Zwieten van Den Bosch kon er echt gestart worden. Na wat vlakke kilometers en een klein regenbuitj e bereik ten we al rap de Luxem burgse grens en daarmee ook de Ardennen. Hier moest er stevig geklommen worden. Spoedig kwam er een afscheiding tussen de klimmers en 'de mindere goden'. Er waren er zelfs die in de eerste beklimming al moesten lopen en dus de zaak, ondanks waarschuwin gen, niet zo serieus hadden genomen. Iemand verloor in het voorbijgaan zijn kunstge bit een teken dat er echt wel op de tanden gebeten moest worden. De renners van H.W.T.C. Alweerweg' waren goed getraind. Dat was duidelijk te zien daar zij alhoewel het geen wedstrijd was, in de voorste gelederen te vinden waren. Na een korte pauze passeerden we de grens Luxemburg-België spontaan aangemoedigd door de Bossche burgemees ter en leden van de stuur groep '800' die deze twee dagen onze trouwste suppor ters waren. Na haast einde loos geklim bereikte de eer ste ploeg het hotel in La Roche waarna de leden van Alweerweg' nog 16 km ver der moesten naar het vol gende hotel in Renduex, dat om 20.30 uur werd bereikt. Deze eerste dag werden er 176 zware kilometers gefietst. Na een douche en een warme maaltijd werd er 's avonds bij een glaasje bier nog wat nagepraat. Zondag morgen 18 augustus 05.45 uur werden we gewekt door één van de organisatoren die ons er aan herinnerde dat we die dag nog eens zo'n 260 km mochten fietsen. Iedereen was dan ook gelijk wakker. Na een snel ontbijt werd er na samenvoegen van beide ploegen weer gestart. Het terrein was glooiend en de beklimmingen lagen dus ach ter ons. Voor velen een opluchting. Door de Belgi sche Kempen ging het op de Nederlandse grens aan waar bij Postel (België) de grens werd overschreden. De laat ste loodjes wegen het zwaarst. Dit was te merken aan de renners. Hoewel het tempo er goed inzat, was het zadel toch net niet de ideale plaats meer om te zitten in deze fase, maar de moed bleef er in. Zeker nu we zo dicht bij huis waren. Voor Den Bosch, in het plaatsje Esch, werd er gegroepeerd zodat alle deelnemers tege lijkertijd, onder politiebege leiding, Den Bosch in kwa men rijden. Deze dag wer den er 290 km afgelegd maar wie dacht daaraan als je op de Bossche Markt vele vrien den en bekenden zag staan. Alle leden van H.W.T.C. Al weerweg' volbrachten de tocht en kunnen terugzien op een geslaagd evenement, dat zeer prettig is verlopen Na toespraken van de orga nisatoren en de wethouder van sportzaken ging ieder weer zijn eigen weg, maar velen bleven nog wat na pra ten op de terrasjes van de Bossche Markt. Na ruim zeven jaar als voorzitter van de Personeels vereniging van Vrumona B. V. werkzaam te zijn geweest, heeft de heer JKlok deze functie onlangs overgedragen aan de heer A. de Jonge. Het dagelijks bestuur heeft thans de volgende samenstelling: Voorzitter Aad de Jongetoestel 342 Secretaris Harry van Rijnsoever, toestel 365 Penningmeester Piet de Jong, toestel 348 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 23