éfm P. B. Weeda J. Goderie J. G. M. van Gils Mw. M. J. Ketting m iiSillSHISHSi HSiiSlilSSij; S3 r.v •v u a Zoeterwoude - Op vrijdag 30 augustus werd in Zoe- terwoude het 40-jarig jubileum van de heer P, B. Weeda gevierd. In de drukbezette Hooiberg werd de heer Weeda, die was vergezeld van zijn echtgenote en twee zoons, allereerst toegesproken door de heer Beukhof. Deze memoreerde allereerst de speciale band tussen Weeda en Heineken, daar de vader van de jubilaris eveneens bijna 40 jaar in Heineken-dienst werkzaam was. Voorts werd inge gaan op de centrale positie van de heer Weeda bij Heineken Als kassier/postagentschaphouder onderhoudt hij, inmid dels alweer 10 jaar, talloze contacten binnen de onderne ming. Tenslotte bood de heer Beukhof de jubilaris, die een kunstliefhebber is, een wel heel toepasselijk personeelsca- deau aan, namelijk een schilderij van biljetten van tien gul den. De volgende spreker was de heer Oostra. Deze ging nog verder in op de functie van kassier en overhandigde het beeldje 'Pieter Pils' met de bijbehorende oorkondeDe heer Weeda dankte tot slot alle aanwezigenwaarna het glas werd geheven op dit jubileum. Ulvenhout - Op 1 augustus vond in Café-Restaurant 'De Fazanterie' de receptie plaats ter gelegenheid van het 25-jarig dienstj ubileum van de heer JGode rie, horecavertegenwoordiger in Horecagebied West-Bra bant/Zeeland. Samen met zijn echtgenote en zoon werd de heer Goderie ontvangen door de heer Meyboom. Tijdens de receptie werd de heer Goderie allereerst toegesproken door heer Meyboom die hem tevens een gouden speld en de bij behorende gratificatie overhandigde. Vervolgens sprak zijn rayonleider, de heer Zewald hem toe. Deze ging met name in op een aantal eigenschappen en hobby's van de heer Goderie die op charmante wijze werden geïllustreerd door de onthulling van een tweetal 'kunstwerken'. Van zijn colle ga's ontving de heer Goderie een horloge. Tenslotte sprak de heer Peters de jubilaris toe als vertegenwoordiger van de O.R. Horecagebieden en de Onderdeelscommissie. Het laatste woord was voor de heer Goderie zelf waarna hij en zijn echtgenote de felicitaties in ontvangst namen van alle aanwezigen Den Bosch - De heer van Gils vierde op 30 augustus met zijn familie zijn 25-jarig jubileum in Den Bosch. De heer Hageman, landelijk verkoopleider, verge leek hier de heer Van Gils met Eddy Merkx, want zoals deze een speciale positie innam in een koers, doet de jubilaris dat bij de Thuisverbruik Verkooporganisatie. De heer Van Gils zit altijd van voren, houdt zijn ploegmaten in de gaten en geeft de jongere renners de nodige adviezen. Soms laat hij zich naar de staart van het peleton zakken om zijn mederen ners tot grotere inspanningen te motiveren. Hij weet precies hoe hij schakelen moet en gooit het grote verzet erop, als er budgetten te verdienen zijn. De heer Hageman zei er trots op te zijn zo'n ploegmaat te hebben en overhandigde een gele trui. Tot slot speldde hij de jubilaris de gouden speld op. Hierna benadrukte de heer Groen in 't Woud zijn liefde voor het werk, waarbij hij zijn plezier in het werk uitstraalt. Namens alle collega's bedankte de heer Somers hem voor zijn grote collegialiteit en bood hem een draagbare kleuren T. V. aan. Kobus Kruidenier alias Jan Kuper maakte tot slot in typisch Brabants duidelijk hoe de klanten over de jubilaris dachten. Amsterdam - Op 27 augustus werd mevrouw Ket ting, vergezeld door haar naaste familieleden, ont vangen door de heren Klomp, Pels Rijcken en mevrouw De Leeuw. In een vol Koelschip sprak de heer Klomp als eerste. Hij zei dat hij zich als consument zag van de afdeling personeelszaken waar mevrouw Ketting werk zaam is. Haar dienstverlening vergeleek hij met haar kan toordeur die altijd openstaatHierna sprak de heer Pels Rijc ken over de goede samenwerking, vaak gepaard met veel vuldige inspraak. Nu verzocht hij haar dit keer geen inspraak te leveren, alvorens hij haar loopbaan memoreer de. Volgens haar eigen jubileum- protocol volgde daarna de uitreiking van de enveloppe en het omhangen van de jubi leumketting. Van het kantoorpersoneel kreeg mevrouw Ket ting een fraai fototoestel. Laatste spreker was de heer Kap- pelle. Op een leuke wijze maakte hij duidelijk met wie mevrouw Ketting samenwerkt. Zo toverde hij een klompje, een pelsje en een leeuwtje èn een ketting te voorschijn. Ver volgens kreeg zij de versierselen van de P. R.-afdeling omge hangen en werd haar een bloemstukje aangeboden. HimmmiH hs IsSSSS! iiminmijyijk V %V t?dt jP.V. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 21