's Winters in de vrieswagen Veel contacten Het aantal contacten dat de ETA- medewerkers moeten leggen om een vracht geëxporteerd te krijgen is vaak enorm. Binnen de Heineken organisa tie is een groot aantal afdelingen betrokken bij het klaarmaken van een bestelling. Zoals o.a. Produktie, Com mercie, Inkoop, Verpakkingsontwik keling, Intern Transport, Centrale Logistiek, Boekhouding en daar kun nen nog tal van andere bij genoemd worden. Maar ook buiten de organisa tie moeten vele contacten onderhou den worden. Met de afnemer natuur lijk, maar verder ook met douane, externe opslagdepots, vervoerders zoals rederijen en autotransportbedrij ven, cargadoors, ambassades, consula ten en banken. Wie werkzaam is in het internationale transport moet paniek- bestendig zijn. Het werktempo wordt bepaald door allerlei zaken die van bui tenaf komen en vragen om snelle maat regelen. En, zoals hierboven al aange geven, heeft men daarbij te maken met een groot aantal schijven waarover het werk loopt. De tijdsdruk is altijd groot, net als de verantwoording. Want zodra een trans port eenmaal op weg is, is het in gang gezette proces niet meer te stoppen. Telefoon en telex Telefoon en telex zijn onotbeerlijke hulpmiddelen bij het regelen van trans porten, maar moeten met overleg gebruikt worden. Je kunt niet op een willekeurig moment van de dag een telefoontje plegen met een relatie in Australië of Amerika, want door het tijdsverschil is de kans aanwezig dat ze daar dan net diep in slaap zijn. Telefo nisch contact met Australië moet 's morgens vroeg plaatsvinden, Amerika wordt laat in de middag gebeld. Andersom komen uit die landen tele xen binnen op tijdstippen waarop Nederland massaal tussen de lakens ligt. Het eerste dat 's morgens op de Crooswijksesingel wordt gedaan, is de nachtelijke opbrengst aan telexen doornemen. Zodat direct maatregelen genomen kunnen worden als ergens op de wereld problemen zijn met een vast gelopen transport. Tijd is letterlijk geld in de transportwereld. Hetgeen niet altijd wordt begrepen door sommige bureaucratisch te werk gaande douane-posten in den vreemde. En dat geldt ook voor enkele ambassades en consulaten die in bepaalde gevallen handtekeningen op documenten moe ten plaatsen, of verklaringen moeten afgeven. Boos worden heeft geen enkele zinHet enige dat helpt is gedul dig en vriendelijk blijven. Ook dan is succes niet altijd gegarandeerd. En als je op zo'n moment de wetenschap hebt dat die documenten razendsnel nodig zijn, omdat het schip bij wijze van spre ken al onder stoom ligt, dan kan een mens daar weieens een tikkeltje opge wonden van raken. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er echt weieens iemand gillend van de Export Trans port Afdeling wegloopt. "Maar. zegt een van de medewerkers: even later loopt diezelfde persoon echt weer fluitend de afdeling op!" Vorst is een gevaar voor de kwaliteit van bier. Daalt de temperatuur onder het nul punt, dan wordt het voor het internatio naal transport over de weg gebruik gemaakt van 'vrieswagens'. Dat klinkt gekker dan het is. Die vrieswagens zijn voorzien van een aggregaat waarmee de laadruimte op temperatuur wordt gehou den. Is het buiten warm dan zorgt dat aggregaat binnen voor verkoeling. Maar met hetzelfde gemak kan op die wijze de temperatuur bóven het nulpunt worden gehouden als het buiten hard vriest. Doordat die vrachtwagens zijn voorzien van dikke, isolerende wanden kan er min der mee worden vervoerd dan met een 'gewone' vrachtwagen. Wel iets om reke ning mee te houden. Bij verschepingen onder winterse omstandigheden wordt gebruik getnaakt van zogenaamde 'ree fer-containers' - die ook van zo'n aggre gaat zijn voorzien - als de vracht öp het dek (boven-deks) wordt vervoerd. Liever ziet men 's winters gewone containers met bier 'onderdeks gestuwd' worden, zodat ze binnen en niet in de vrieskou staan. Hier worden de orders genoteerd en het transport geregeld; de afdeling orderbe handeling en traffic 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 18